Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Zespół Laboratoriów Badawczych

LOKALIZACJA:UL. JANA KAZIMIERZA 6, NOWY TARG
KONTAKT:
18 266 35 32
18 266 35 32 wew. 222 - laboratorium bakteriologiczne
18 266 35 32 wew. 126 lub 604565102 - laboratorium higieny komunalnej
18 266 35 32 wew. 223 - laboratorium higieny pracy
e-mail: lab_nowytarg@pszs.eu
 
Bożena Knapczyk
Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych
 
     

Zespół Laboratoriów Badawczych jest jednostką badawczą wchodzącą w skład Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego. Posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (CERTYFIKAT AKREDYTACJI NR AB 595), potwierdzającą spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005, udzieloną dnia 31 marca 2005 roku. Akredytowana działalność określana jest w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 595 (ZOBACZ).

ZLB zapewnia wysoką jakość wykonywanych badań, które dostarczają rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników. Laboratoria wchodzące w skład ZLB stosują metody badawcze opublikowane w normach międzynarodowych, krajowych oraz wydawnictwach metodycznych opracowanych przez właściwe Instytuty Naukowo-Badawcze. Laboratorium wykonuje badania na zlecenia osób prawnych lub fizycznych. Badania wykonywane są również w oparciu o własne procedury badawcze opracowane na podstawie norm i metodyk przez doświadczony i wykwalifikowany personel. Jakość świadczonych usług potwierdzana jest poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.

Opłaty za oferowane badania ustalane są według aktualnie obowiązującego cennika dostępnego w siedzibie Zespołu Laboratoriów Badawczych. Na życzenie Klienta sporządzana jest wstępna kalkulacja kosztów. Badania kończą się wystawieniem sprawozdania zbadań, które jest własnością klienta.

Laboratorium zastrzega sobie prawo do poinformowania odpowiednich organów kontroli w przypadku stwierdzenia w trakcie badań/pomiarów możliwości zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.
 
 
 

Laboratorium Bakteriologiczne wykonuje badania w kierunku:
 • diagnostyki pałeczek jelitowych z rodzaju Salmonella i Shigella
 • badania skuteczności procesów sterylizacji.
Cennik badań dostępny w siedzibie ZLB. Na życzenie Klienta sporządzana jest wstępna kalkulacja kosztów.

Diagnostyka w kierunku pałeczek jelitowych z rodzaju Salmonella i Shigella.
Instrukcja pobrania wymazu (3 kolejno następujące po sobie dni):
 • 1 dzień - należy pobrać wymaz z kału do probówki (do odbioru w siedzibie ZLB) z podłożem transportowym (można przechowywać na dolnej półce w lodówce),
 • 2 dzień - postąpić tak samo,
 • 3 dzień - pobrać próbkę kału na łopatkę znajdującą się w pojemniku jałowymi wszystkie próbki razem przynieść do Punktu Przyjęć Próbek. Materiał należy dostarczyć w ciągu 2 godz. od ostatniego pobrania,
POJEMNIKI NA PRÓBKI: wydawane od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00
PUNKT PRZYJĘĆ PRÓBEK: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-11.00
ODBIÓR WYNIKÓW: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

Dokumenty do pobrania lub do odbioru w siedzibie ZLB:

Laboratorium wykonuje badania jakości wody:

 • badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody do spożycia
 • badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody basenowej
 • badanie bakteriologiczne zorganizowanych kąpielisk
 • badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody powierzchniowej wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

Cennik badań dostępny w siedzibie ZLB. Na życzenie Klienta sporządzana jest wstępna kalkulacja kosztów.


Badanie próbki wody obejmuje:

 • pobranie próbki wody przez próbkobiorcę (próbka pobierana jest do butelki z odpowiednim utrwalaczem lub butelki sterylnej)
 • transport próbki do laboratorium
 • badanie w akredytowanym laboratorium
 • opracowanie sprawozdania z badań

Zlecenie na badanie (dostępne poniżej lub w siedzibie ZLB) należy przesłać na adres:Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Zespół Laboratoriów Badawczych, ul. Jana Kazimierza 6 34-400 Nowy Targ.W zleceniu należy umieścić niezbędne informacje dotyczące lokalizacji miejsca, w którym ma zostać pobrana próba wody przeznaczona do badań oraz określić pochodzenie próbki.

ODBIÓR SPRAWOZDANIA: z badań od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30 lub drogą pocztą.


Dokumenty do pobrania lub do odbioru w siedzibie ZLB:
1. Zakres badań LHK.

Laboratorium Higieny Pracy wykonuje badania
 
- czynników szkodliwych: 
1. substancje chemiczne
2. czynniki fizyczne
a) hałas słyszalny
b) pył całkowity i respirabilny
c) wolna krystaliczna krzemionka w pyle całkowitym
d) mikroklimat zimny i gorący
 
-czynników uciążliwych dla zdrowia:
1. oświetlenie
2. mikroklimat umiarkowany
 
Cennik badań dostępny w siedzibie ZLB. Na życzenie Klienta sporządzana jest wstępna kalkulacja kosztów. 

Zlecenie na badania (dostępne poniżej lub w siedzibie ZLB) należy przesłać na adres:Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Zespół Laboratoriów Badawczych, ul. Jana Kazimierza 6; 34-400 Nowy Targ.
 
Dokumenty do pobrania lub do odbioru w siedzibie ZLB:

Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć