Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu

2017-03-23 // Wstecz
Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu

 

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu wraz z partnerami:

-Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu

-Samodzielnym Publicznym Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc im. dr. O. Sokołowskiego

-Szpitalem Powiatowym im. dr. Tytusa Chałubińskiego

-Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku

-Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gminie Nowy Targ Małgorzata Kozioł, Michalina Ślemp, Irena Gromnicka-Jopek Spółka Jawna

realizuje projekt pod tytułem Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi prorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

NR PROJEKTU: POWR.05.03.00-00-0017/15

NR UMOWY: POWR.05.03.00-00-0017/15-00

WARTOŚC CAŁKOWITA PROJEKTU: 4744135,82 zł

WARTOŚC DOFINANSOWANIA : 4 269 722,24 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2016-07-01 do 2022-03-31

 

CEL OGÓLNY PROJEKTU

Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo.

 

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU (WYNKI)

-liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki 216 os

-wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo:

Edycja I studiów-60 osób (studia od października 2016)

Edycja II studiów-78 osób (studia od października 2017)

Edycja III studiów-78 osób (studia od października 2018)

-liczba podpisanych umów o pracę wskazujących zatrudnienie absolwentów przez okres co najmniej 12 mies od momentu zakończenia przez nich udziału w projekcie tj. ukończenia studiów zawarta z podm. leczniczym -33 szt

-liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS-1szt

-wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwa w stosunku do średniej liczby absolwentów tego kierunku u projektodawcy z ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu-72 os

 

GRUPA DOCELOWA (UCZESTNICY) PROJEKTU

Os uczestniczące w kształceniu na poziomie licencjackim tj. studenci kierunku pielęgniarstwo u Wnioskodawcy oraz pośrednio Wnioskodawca jako szkoła wyższa publiczna kształcąca na kierunku pielęgniarstwo która opracuje program rozwojowy uczelni.

 

GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU

W ramach projektu nastąpi realizacja działań związanych z opracowaniem i realizacją programu rozwojowego na uczelni które będą dotyczyć:

1. opracowania i wdrożenia uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku pielęgniarstwo

2. finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia

3. działań mających na celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, takich jak: zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk odpłatnymi, finansowanie wynagrodzenia opiekuna praktyk w wysokości max. 40% jego podstawowego wynagrodzenia;

4. finansowania ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze minimalnie 160 godzin;

5. zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE ZAWIERAJĄCY CO NAJMNIEJ INF O RODZAJU WSPARCIA ORAZ DATĘ, GODZINĘ I ADRES REALIZACJI WSPARCIA znajduje się na stronie

 
 
 


Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć