Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

TECHNIK SYMULACJI MEDYCZNEJ LUB TECHNIK/INFORMATYK SYMULACJI MEDYCZNEJ


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

poszukuje pracowników na stanowiska techniczne

TECHNIK SYMULACJI MEDYCZNEJ LUB TECHNIK/INFORMATYK SYMULACJI MEDYCZNEJ

Projekt jest realizowany przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targuwraz z partnerem Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu

pn. Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielegniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia,

działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0068/17

Główne zadania:

 • Obsługa techniczna zajęć dydaktycznych realizowanych w warunkach symulowanych, w tym obsługa trenażerów, symulatorów, oprogramowania i sprzętu audio-wideo;
 • Przygotowywanie sal CSM do prowadzenia zajęć oraz przed egzaminami (charakteryzacja pacjentów/symulatorów), nadzorowanie kompletności oraz sprawności urządzeń i sprzętu;
 • Wsparcie techniczne osób prowadzących zajęcia w CSM;
 • Instruowanie prowadzących zajęcia w zakresie obsługi symulatorów i sprzętu;
 • Nadzór nad sprawnością techniczną symulatorów, trenażerów i pozostałego sprzętu, wykonywanie bieżących drobnych napraw sprzętu, konserwacja i czyszczenie sprzętu;
 • Dbanie o sprawność wyposażenia CSM (informatycznego, elektrycznego itd.);
 • Prowadzenie gospodarki materiałami dydaktycznymi (m. in. sprzęt symulacyjny), dokumentacji bieżącej;
 • Nadzór i analiza stanów magazynowych sprzętu medycznego i materiałów zużywalnych;
 • Aktywne uczestniczenie we wdrażaniu stosownych metod i sposobów nauczania, przejawianie inicjatywy w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych efektów pracy oraz podnoszenia kwalifikacji w zakresie symulacji medycznej;
 • Współudział w prowadzeniu platformy e-learningowej, przygotowywanie materiałów na potrzeby CSM (przetwarzanie otrzymanych prezentacji i treści merytorycznych na stronę internetową itp.).

Wymagania:

1. Wykształcenie techniczne lub medyczne co najmniej I stopnia (licencjat).

2. Wiedza i umiejętności z zakresu obsługi sprzętu komputerowego oraz znajomość obsługi programów: Word, Excel, Power Point, baz danych, platform e-learningowych.

3. Znajomość języka angielskiego.

4. Umiejętność przekazywania wiedzy oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej – mile widziane.

5. Kompetencje społeczne: umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy, sumienność i dokładność, chęć podnoszenia kwalifikacji. Otwartość na nowe rozwiązania technologiczne i dydaktyczne.

Dodatkowo oceniane: wiedza i doświadczenie w zakresie symulacji medycznej, obsługa cyfrowego
i analogowego sprzętu audio-video, doświadczenie w jednostce systemu ochrony zdrowia, doświadczenie
w charakteryzacji filmowej lub teatralnej.

Wymiar czasu pracy: pełny etat lub ½ etatu

Wymagane dokumenty:

 • Obowiązkowo: CV, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;
 • Dodatkowo: list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie/uprawnienia, kopie świadectw pracy.

Dokumenty należy dostarczyć:

 • Dział Kadr PPUZ Nowy Targ pokój nr 234
 • Pocztą elektroniczną na adres kadry@ppuz.edu.pl

 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

 

doc
Rozmiar 0.61 MB
Ogłoszenie
Dodano: 2020-05-05 08:47:27
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć