Strona archiwalna, aktualna strona pod adresem www.pszs.eu
Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Prawa i Obowiązki Pacjenta

PACJENT MA PRAWO DO:

1. ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

·odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,

·udzielanych według przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,

·udzielanych natychmiast w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia,

·związanych z porodem,

·udzielanych z należytą starannością w warunkach spełniających określone wymagania fachowe i sanitarne,

·przy udzielaniu których osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej.

Pacjentowi przysługuje prawo żądania, aby lekarz lub pielęgniarka/położna zasięgnęli opinii innego lekarza lub innej pielęgniarki/położnej, bądź aby zwołano konsylium lekarskie.

 

2. UZYSKANIA PRZYSTĘPNEJ INFORMACJI o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Po uzyskaniu w/w informacji Pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.

Pacjentowi przysługuje również prawo:

-żądania, aby nie udzielano mu informacji,

-wyrażenia zgody na udzielenie informacji innym osobom.

 

3. ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (adres, numer telefonu, fax, email - str.16) lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.

4. ZACHOWANIA W TAJEMNICY INFORMACJI Z NIM ZWIĄZANYCH

 

5. WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH po uzyskaniu wcześniej niezbędnych informacji LUB ODMOWYTAKIEJ ZGODY, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.

W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko zgoda wymaga formy pisemnej.

 

6. POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym:

·leczenia bólu,

·obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

·wyrażenia zgody na uczestnictwo innych osób przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

 

7. DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych, w tym udostępnienia jej osobom przez siebie upoważnionym.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej przedstawiono na stronach 13-14.

 

8. ZGŁOSZENIA SPRZECIWU wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

 

9. POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO, w tym:

·kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, bądź odmowy takiego kontaktu,

·dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opieki sprawowanej nad:

- pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny ma prawo przebywania wraz z pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

- pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.


 

 

10. OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ, w tym w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia do kontaktu z duchownym swojego wyznania (dane kontaktowe na stronie 16).

 

11. PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE (informacja
w portierni przy wejściu głównym do szpitala oraz u personelu medycznego oddziału).

 

Szczegółowy opis praw Pacjenta znajduje się w Ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Tekst ustawy dostępny jest u personelu medycznego.

 

Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć