Strona archiwalna, aktualna strona pod adresem www.pszs.eu
Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Praca-Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego ogłoszenie nr.2

 

PODHALAŃSKI SZPITALSPECJALISTYCZNY
im. Jana Pawła II, 34-400, Nowy Targ ul. Szpitalna14
NIP 735-21-78-657 REGON 000308324 KRS0000002479

 

 


ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO zatrudni pracowników :

 

STANOWISKO

OPIS WYMAGAŃ

Pracownik pierwszego kontaktu : psycholog/terapeuta

 

Kwalifikacje psycholog: wykształcenie wyższe, mgr psychologii, co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z grupą docelową.

Obowiązki: Prowadzenie wstępnego wywiadu w ramach pierwszego kontaktu z pacjentem, obsługa infolinii 24/7, podejmowanie decyzji w zakresie pierwszych kroków pacjenta w środowiskowym SCZP , obsługa dyżurów nocnych, nadzór nad pacjentami w ramach pobytu dziennego i całodobowego w CK , psychoedukacja, prowadzenie treningu umiejętności społecznych, wsparcie psychologiczne, interwencja kryzysowa, konsultacje rodzinne, prowadzenie i udział w sesjach Otwartego Dialogu, prowadzenie dokumentacji ;

Kwalifikacje terapeuta: wykształcenie wyższe kierunkowe, co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z grupą docelową.

Obowiązki: Prowadzenie wstępnego wywiadu w ramach pierwszego kontakty z pacjentem, budowanie i utrzymywanie relacji terapeutycznych z osobą chorą psychicznie i jej siecią oparcia społecznego, udzielanie wsparcia terapeutycznego oraz koordynowanie pomocy lekarsko-socjalno-terapeutycznej, udzielanie porad psychoedukacyjnych, motywowanie do podjęcia leczenia i rehabilitacji, interweniowanie w sytuacjach kryzysowych, prowadzenie dokumentacji medycznej, prowadzenie i udział w sesjach Otwartego Dialogu, współpraca z zespołami mobilnymi, obsługa dyżurów nocnych, nadzór nad pacjentami w ramach pobytu dziennego w CK i inne ;

Psychoterapeuta pedagog/psycholog

Kwalifikacje: certyfikowany lub psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii z ukończonym co najmniej 2 rokiem szkolenia.

Obowiązki: przygotowanie planów terapii, prowadzenie specjalistycznej psychoterapii pacjentów zgodnie z planem IPZ, prowadzenie psychoterapii grupowej, prowadzenie i udział w sesjach rodzinnych Otwartego Dialogu, prowadzenie psychoedukacji, prowadzenie dokumentacji medycznej;

asystent Zdrowienia

 

Kwalifikacje : wykształcenie co najmniej średnie, ukończony kurs EX-IN, Asystent Zdrowienia lub tożsamy w wymiarze minimum 240 godzin oraz potwierdzenie odbycia staży/wolontariatu/pracy z grupą docelową ;

Obowiązki : edukowanie i przełamywanie stereotypów na temat zaburzeń psychicznych funkcjonujących w społeczeństwie, prowadzenie działań profilaktycznych i promujących zdrowie psychiczne, prowadzenie dokumentacji uczestniczenie w sesjach Otwartego Dialogu, świadczenie usług mobilnych dla pacjentów SCZP w miejscu zamieszkania, wspomaganie w tworzeniu planów terapeutycznych, świadczenie usług edukacyjnych dla zespołu terapeutycznego, wyjazdy interwencyjne w zależności od potrzeb, prowadzenie dokumentacji i inne ;

terapeuta zajęciowy

 

Kwalifikacje: posiadanie kwalifikacji zawodowych terapeuty zajęciowego potwierdzonych dyplomem, co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z grupą docelową;

Obowiązki: realizacja terapii zajęciowej, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną i środowiskiem; rozpoznawanie potrzeb bio-psycho-społecznych pacjenta; organizowanie w ramach terapii zajęć, których celem jest poprawia stanu psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisko; uczenia pacjenta czynności życia codziennego, prowadzenie dokumentacji, monitorowanie procesu terapeutycznego, współpraca ze specjalistami odpowiedzialnymi za rehabilitację pacjenta i inne ;

doradca zawodowy

Kwalifikacje: wykształceniem w zakresie poradnictwa zawodowego - studia magisterskie albo studia wyższe zawodowe (licencjat) lub podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, wskazany ukończony kurs Otwarty Dialog lub w trakcie, doświadczenie zawodowe min. 2 lata.

Obowiązki: określanie psychofizycznych cech i sytuacji życiowej oraz wcześniejszych doświadczeń zawodowych; analiza potrzeb, zdolności, posiadanych umiejętności, ustalanie potencjału zawodowego, przekazywanie charakterystyki zawodów osobie wspomaganej i inne ;

Pracownika socjalny

Kwalifikacje: dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub studia wyższe drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) o kierunku praca socjalna, wskazany ukończony kurs Otwarty Dialog lub w trakcie, doświadczenie zawodowe min. 2 lata w pracy z grupą docelową;

Obowiązki: Organizowaniu pomocy materialnej, dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, udzielanie informacji i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, prowadzenie dokumentacji i inne

  


OFERUJEMY : pracę w dynamicznym zespole, możliwości rozwoju, atrakcyjne wynagrodzenie

O terminach rozmów kwalifikacyjnych poinformujemy kandydatów telefonicznie

 

Dokumenty aplikacyjne ( list motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe - kopia) prosimy składać do dnia 22.01.2020 r. na adres :Podhalański Szpital Specjalistycznym. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ lub adres mailowy :sekretariat@pszs.eu z dopiskiem : Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu z siedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, Numer księgi rejestrowej 000000006068,NIP: 735-21-78-657, REGON: 000308324, KRS: 0000002479, tel.: 18/263-30-00, fax. 18/263-39-50, e-mail:sekretariat@pszs.eu,www.pszs.eu.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych– e-mail:iod@pszs.eu

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

3. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Odbiorcami danych osobowych będą:

· podmioty prowadzące obsługę informatyczną;

·podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawnymi jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

9. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W aplikacji należy zawrzeć następująca klauzulę:

„Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

 

Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć