Strona archiwalna, aktualna strona pod adresem www.pszs.eu
Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

NABÓR PERSONELU PROJEKTU: Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę- projekt zintegrowany. Obszar testowania: powiat nowotarski

STANOWISKO

ETATY

OPIS WYMAGAŃ

Pracownik pierwszego kontaktu : psycholog/terapeuta

 

1

Kwalifikacje psycholog:  wykształcenie wyższe, mgr psychologii, co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z grupą docelową.

Obowiązki: Prowadzenie wstępnego wywiadu w ramach pierwszego kontaktu z pacjentem, obsługa infolinii 24/7, podejmowanie decyzji w zakresie pierwszych kroków pacjenta w środowiskowym SCZP , obsługa dyżurów nocnych, nadzór nad pacjentami w ramach pobytu dziennego i całodobowego w CK , psychoedukacja, prowadzenie treningu umiejętności społecznych, wsparcie psychologiczne, interwencja kryzysowa, konsultacje rodzinne, prowadzenie i udział w sesjach Otwartego Dialogu, prowadzenie dokumentacji ;

Kwalifikacje terapeuta: wykształcenie wyższe kierunkowe, co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z grupą docelową.

Obowiązki: Prowadzenie wstępnego wywiadu w ramach pierwszego kontaktu z pacjentem, budowanie i utrzymywanie relacji terapeutycznych z osobą chorą psychicznie i jej siecią oparcia społecznego, udzielanie wsparcia terapeutycznego oraz koordynowanie pomocy lekarsko-socjalno-terapeutycznej, udzielanie porad psychoedukacyjnych, motywowanie do podjęcia leczenia i rehabilitacji, interweniowanie w sytuacjach kryzysowych, prowadzenie dokumentacji medycznej, prowadzenie i udział w sesjach Otwartego Dialogu, współpraca z zespołami mobilnymi, obsługa dyżurów nocnych, nadzór nad pacjentami w ramach pobytu dziennego w CK i inne

Psycholog kliniczny, lub z doświadczeniem klinicznym co najmniej 2 lata w szpitalu

 

2

Kwalifikacje psycholog kliniczny: mgr psychologii, dyplom ukończenia specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej, lub ukończenie drugiego roku specjalizacji, co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe z grupą docelową.

Obowiązki: prowadzenie diagnostyki psychologicznej i neuropsychologicznej, udzielanie świadczenia medycznego- wsparcia psychologicznego, prowadzenie dokumentacji medycznej IPZ, prowadzenie i udział w sesjach Otwartego Dialogu, współpraca z zespołami mobilnymi, prowadzenie dokumentacji , pomoc psychologiczna oraz terapeutyczna dla pacjenta oraz jago rodziny i sieci oparcia społecznego, psychoedukacja, poradnictwo, konsultacje i inne

Pielęgniarka obsługująca ambulatorium w CK

 

1,5

Kwalifikacje pielęgniarka: prawo wykonywania zawodu, preferowana specjalizacja z pielęgniarstwa psychiatrycznego

Obowiązki: opieka pielęgniarska nad pacjentem znajdującym sie w CK (ambulatorium), wykonywanie procedur i zabiegów pielęgniarskich, opieka pielęgnacyjna, promowanie zdrowia i profilaktyki chorób , udzielanie świadczeń diagnostycznych pielęgniarskich i innych świadczeń leczniczych, prowadzenie dokumentacji medycznej , prowadzenie i udział w sesjach Otwartego Dialogu, współpraca z zespołami mobilnymi i inne

 

Asystent Zdrowienia

 

3,5

Kwalifikacje Asystent Zdrowienia: wykształcenie co najmniej średnie, ukończony kurs EX-IN, Asystent Zdrowienia lub tożsamy w wymiarze minimum 240 godzin oraz potwierdzenie odbycia staży/wolontariatu/pracy z grupą docelową.

Obowiązki : edukowanie i przełamywanie stereotypów na temat zaburzeń psychicznych funkcjonujących w społeczeństwie, prowadzenie działań profilaktycznych i promujących zdrowie psychiczne, prowadzenie dokumentacji uczestniczenie w sesjach Otwartego Dialogu, świadczenie usług mobilnych dla pacjentów SCZP w miejscu zamieszkania, wspomaganie w tworzeniu planów terapeutycznych, świadczenie usług edukacyjnych dla zespołu terapeutycznego, wyjazdy interwencyjne w zależności od potrzeb, prowadzenie dokumentacji i inne

terapeuta zajęciowy

 

0,6

Kwalifikacje: terapeuta zajęciowy - posiadanie kwalifikacji  zawodowych terapeuty zajęciowego potwierdzonych  dyplomem, co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z grupą docelową.

Obowiązki: realizacja terapii zajęciowej, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną i środowiskiem; rozpoznawanie potrzeb bio-psycho-społecznych pacjenta; organizowanie w ramach terapii zajęć, których celem jest poprawia stanu psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisko; uczenia pacjenta czynności życia codziennego, prowadzenie dokumentacji, monitorowanie procesu terapeutycznego,  współpraca ze specjalistami odpowiedzialnymi za rehabilitację pacjenta i inne 

pracownik pierwszego kontaktu  : pielęgniarka/ratownik medyczny

 

1

Kwalifikacje pielęgniarka: prawo wykonywania zawodu, preferowana specjalizacja z pielęgniarstwa psychiatrycznego

Obowiązki: zapewnienie pierwszego kontaktu w CK, pełnienie dyżuru nocnego w CK, obsługa infolinii 24/7, opieka pielęgniarska nad pacjentem znajdującym się w CK (ambulatorium i interwencyjne miejsca noclegowe),

wykonywanie procedur i zabiegów pielęgniarskich, opieka pielęgnacyjna, promowanie zdrowia i profilaktyki chorób, udzielanie świadczeń diagnostycznych pielęgniarskich i innych świadczeń leczniczych, prowadzenie dokumentacji medycznej IPZ, prowadzenie i udział w sesjach Otwartego Dialogu, współpraca z zespołami mobilnymi, prowadzenie dokumentacji ;

Kwalifikacje ratownik medyczny: wykształcenie kierunkowe, dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe , najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe.

Obowiązki: zapewnienie pierwszego kontaktu w CK , pełnienie dyżuru nocnego w CK, obsługa infolinii 24/7, opieka medyczna nad pacjentem znajdującym się w CK (ambulatorium i interwencyjne miejsca noclegowe), ocena stanu zdrowia, opieka pielęgnacyjna, promowanie zdrowia i profilaktyki chorób , udzielanie świadczeń leczniczych, prowadzenie dokumentacji medycznej, prowadzenie i udział w sesjach Otwartego Dialogu, współpraca z zespołami mobilnymi  i inne

doradca zawodowy

1

Kwalifikacje: wykształceniem w zakresie poradnictwa zawodowego - studia magisterskie albo studia wyższe zawodowe (licencjat) lub podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, wskazany ukończony kurs Otwarty Dialog lub w trakcie, doświadczenie zawodowe min. 2 lata.

 Obowiązki: określanie psychofizycznych cech i sytuacji życiowej oraz wcześniejszych doświadczeń zawodowych; analiza  potrzeb, zdolności, posiadanych umiejętności, ustalanie potencjału zawodowego, przekazywanie charakterystyki zawodów osobie wspomaganej i inne

animator grup samopomocowych

 

1

Kwalifikacje: Animator grup samopomocowych :   dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku: pedagogika/pedagogika specjalna/ psychologia/socjologia/nauki o rodzinie, wskazany ukończony kurs OD lub w trakcie, doświadczenie zawodowe min. 2 lata w pracy z grupą docelową

Obowiązki: nawiązywanie i budowanie relacji z członkami grupy samopomocowej, organizowanie i prowadzenie grup samopomocowych,  udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,  pomocy w rozwiązywaniu problemów będących przyczyną trudnej sytuacji życiowej - skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań, pomaganie w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy, pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami, inicjowanie nowych form pomocy i inne

Pracownik socjalny

1

 Kwalifikacje: Pracownik socjalny :  dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub studia wyższe drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) o kierunku praca socjalna, wskazany ukończony kurs Otwarty Dialog lub w trakcie, doświadczenie zawodowe min. 2 lata w pracy z grupą docelową. 

Obowiązki: Organizowaniu pomocy materialnej, dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, udzielanie informacji i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, prowadzenie dokumentacji i inne

specjalista ds. komunikacji społecznej – Asystent Zdrowienia

 

1

Kwalifikacje : wykształcenie co najmniej średnie, ukończony kurs EX-IN, Asystent Zdrowienia lub tożsamy w wymiarze minimum 240 godzin oraz potwierdzenie odbycia staży/wolontariatu/pracy z grupą docelową.

Obowiązki : prowadzenie szeroko rozumianego procesu społecznej zmiany świadomościowej w zakresie zdrowia psychicznego,  prowadzenie spotkań edukacyjno profilaktycznych wraz z dojazdem jako osoba współprowadząca, współpraca z partnerami w zakresie wdrażania procesów świadomościowych i profilaktycznych związanych ze zdrowiem psychicznym, organizacja i dbanie o jakość komunikacji wewnętrznej w partnerstwie,dbanie o przekaz zewnętrzny, współpraca z projektem horyzontalnym w zakresie działań zarządzania zmianą i inne

terapeuta/psycholog

1

Kwalifikacje: Psycholog/terapeuta środowiskowy to osoba, która posiada certyfikat Polskiego

Towarzystwa Psychiatrycznego lub w trakcie szkolenia/specjalizacji, wskazany ukończony kurs Otwarty Dialog lub w trakcie, doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi min. 2 lata.
Obowiązki: Do zakresu czynności psychologa/tarapeuty środowiskowego należy: budowanie i utrzymywanie relacji terapeutycznych z osobą chorą psychicznie i jej siecią oparcia społ.; udzielanie wsparcia terapeutycznego; udzielanie porad psychoedukacyjnych; motywowanie do podjęcia leczenia i rehabilitacji; interweniowanie w sytuacjach kryzysowych; diagnozowanie pacjentów wg ICF; prowadzenie dokumentacji w IPZ; uczestniczenie w sesjach Otwartego Dialogu; świadczenie usług mobilnych dla pacjentów ŚCZP; uczestnictwo w świadczeniach profilaktycznych w zależności od potrzeb; wyjazdy interwencyjne w zależności od potrzeb; wypełnianie kart interwencji w Auxilio; realizowanie treningów umiejętności zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ŚDS.

Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć