Strona archiwalna, aktualna strona pod adresem www.pszs.eu
Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego działające w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu zatrudni pracowników

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego działające w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu zatrudni pracowników:

 

STANOWISKO

ETAT

OPIS WYMAGAŃ

Pracownik pierwszego kontaktu : psycholog/terapeuta

2,15

Kwalifikacje psycholog: wykształcenie wyższe, mgr psychologii, co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z grupą docelową.

Obowiązki: Prowadzenie wstępnego wywiadu w ramach pierwszego kontaktu z pacjentem, obsługa infolinii 24/7, podejmowanie decyzji w zakresie pierwszych kroków pacjenta w środowiskowym SCZP , obsługa dyżurów nocnych, nadzór nad pacjentami w ramach pobytu dziennego i całodobowego w CK , psychoedukacja, prowadzenie treningu umiejętności społecznych, wsparcie psychologiczne, interwencja kryzysowa, konsultacje rodzinne, prowadzenie i udział w sesjach Otwartego Dialogu, prowadzenie dokumentacji.

Kwalifikacje terapeuta: wykształcenie wyższe kierunkowe, co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z grupą docelową.

Obowiązki: Prowadzenie wstępnego wywiadu w ramach pierwszego kontakty z pacjentem, budowanie i utrzymywanie relacji terapeutycznych z osobą chorą psychicznie i jej siecią oparcia społecznego, udzielanie wsparcia terapeutycznego oraz koordynowanie pomocy lekarsko-socjalno-terapeutycznej, udzielanie porad psychoedukacyjnych, motywowanie do podjęcia leczenia i rehabilitacji, interweniowanie w sytuacjach kryzysowych, prowadzenie dokumentacji medycznej, prowadzenie i udział w sesjach Otwartego Dialogu, współpraca z zespołami mobilnymi, obsługa dyżurów nocnych, nadzór nad pacjentami w ramach pobytu dziennego w CK i inne.

Psycholog kliniczny, lub z doświadczeniem klinicznym co najmniej 2 lata w szpitalu

 

2

Kwalifikacje psycholog kliniczny: mgr psychologii, dyplom ukończenia specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej, lub ukończenie drugiego roku specjalizacji, co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe z grupą docelową.

Obowiązki: prowadzenie diagnostyki psychologicznej i neuropsychologicznej, udzielanie świadczenia medycznego- wsparcia psychologicznego, prowadzenie dokumentacji medycznej IPZ, prowadzenie i udział w sesjach Otwartego Dialogu, współpraca z zespołami mobilnymi, prowadzenie dokumentacji , pomoc psychologiczna oraz terapeutyczna dla pacjenta oraz jago rodziny i sieci oparcia społecznego, psychoedukacja, poradnictwo, konsultacje i inne.

Pielęgniarka obsługująca ambulatorium w CK

 

0,9

Kwalifikacje pielęgniarka: prawo wykonywania zawodu, preferowana specjalizacja z pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Obowiązki: opieka pielęgniarska nad pacjentem znajdującym się w CK (ambulatorium), wykonywanie procedur i zabiegów pielęgniarskich, opieka pielęgnacyjna, promowanie zdrowia i profilaktyki chorób , udzielanie świadczeń diagnostycznych pielęgniarskich i innych świadczeń leczniczych, prowadzenie dokumentacji medycznej , prowadzenie i udział w sesjach Otwartego Dialogu, współpraca z zespołami mobilnymi i inne.

animator grup samopomocowych

 

1,3

Kwalifikacje: Animator grup samopomocowych : dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku: pedagogika/pedagogika specjalna/ psychologia/socjologia/nauki o rodzinie, wskazany ukończony kursOD lub w trakcie, doświadczenie zawodowe min. 2 lata w pracy z grupą docelową.

Obowiązki: nawiązywanie i budowanie relacji z członkami grupy samopomocowej, organizowanie i prowadzenie grup samopomocowych, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, pomocy w rozwiązywaniu problemów będących przyczyną trudnej sytuacji życiowej – skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań, pomaganie w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy, pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami, inicjowanie nowych form pomocy i inne.

pracownik pierwszego kontaktu: ratownik medyczny

1

Kwalifikacje ratownik medyczny: wykształcenie kierunkowe, dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe, najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe.

Obowiązki: zapewnienie pierwszego kontaktu w CK , pełnienie dyżuru nocnego w CK, obsługa infolinii 24/7, opieka medyczna nad pacjentem znajdującym się w CK (ambulatorium i interwencyjne miejsca noclegowe), ocena stanu zdrowia, opieka pielęgnacyjna, promowanie zdrowia i profilaktyki chorób , udzielanie świadczeń leczniczych, prowadzenie dokumentacji medycznej, prowadzenie i udział w sesjach Otwartego Dialogu, współpraca z zespołami mobilnymi i inne.

Pracownik zespołu mobilnego- zatrudnienie u partnera projektu: Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”

6

Kwalifikacje: Prawo jazdy kat. B., wykształcenie kierunkowe: psycholog ,terapeuta środowiskowy, pracownik socjalny, pielęgniarka, ratownik medyczny, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, wskazany ukończony kurs Otwarty Dialog lub w ramach projektu, doświadczenie zawodowe min. 6 m-cy w pracy z gr. docelową.
Obowiązki: organizowanie procesu terapeutycznego, współpraca z rodziną i siecią oparcia, prowadzenie Indywidualnego Planu Zdrowienia (IPZ) oraz współpraca z innymi specjalistami, działanie w środowisku miejscu pobytu pacjenta np. (dom pacjenta), podejmując zadania: wizyta domowa, terapia indywidualna z pacjentem, praca z rodziną, trening umiejętności, budowanie sieci oparcia społecznego, planowanie grupowego i indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby.

OFERUJEMY : pracę wdynamicznym zespole, możliwości rozwoju, atrakcyjne wynagrodzenie.

O terminach rozmów kwalifikacyjnych poinformujemy kandydatów telefonicznie.

Dokumenty aplikacyjne ( list motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe - kopia) prosimy składać na adres:Podhalański Szpital Specjalistycznym. Jana Pawła II wNowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ lub adres mailowy: sekretariat@pszs.eu zdopiskiem : Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego.

Zgodnie zartykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II wNowym Targu zsiedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, Numer księgi rejestrowej 000000006068,NIP: 735-21-78-657, REGON: 000308324, KRS: 0000002479, tel.: 18/263-30-00, fax. 18/263-39-50, e-mail:sekretariat@pszs.eu,www.pszs.eu.

Kontakt zInspektorem Ochrony Danych– e-mail:iod@pszs.eu

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej iprzyszłych rekrutacji.

3. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenia oochronie danych.

4. Odbiorcami danych osobowych będą:

· podmioty prowadzące obsługę informatyczną;

·podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych cofnięcia zgody wdowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych wzakresie wymaganym przepisami prawnymi jest obligatoryjne, aw pozostałym zakresie dobrowolne.

9. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, wtym profilowania.

W aplikacji należy zawrzeć następująca klauzulę:

„Zgodnie zartykułem 6 ust. 1 lit. aRozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej iprzyszłych rekrutacji.”

W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, adokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

odt
Rozmiar 0.06 MB
Ogłoszenie o pracę 14_12_2022
Dodano: 2022-12-14 10:51:54
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć