Strona archiwalna, aktualna strona pod adresem www.pszs.eu
Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Elektroniczna rejestracja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
w Nowym Targu z siedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, Numer księgi rejestrowej 000000006068,
NIP: 735-21-78-657, REGON: 000308324, KRS: 0000002479, tel.: 18/263-30-00, fax. 18/263-39-50,
e-mail: sekretariat@pszs.eu, www.pszs.eu.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Edyta Krawiec, tel. 18 / 263 30 19 e-mail: iod@pszs.eu

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach zdrowotnych (profilaktyka zdrowotna, leczenie, medycyna pracy - w tym ocena zdolności pracownika do pracy, diagnoza medyczna i zapewnienie opieki zdrowotnej, zarządzanie systemami iusługami opieki zdrowotnej).

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c i art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2 lit. c w zakresie ochrony żywotnych interesów Pacjenta, w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz Rozdziałem VII Ustawy z dnia 6 listopada 2008r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Odbiorcami danych osobowych będą:

·podmioty uprawnione na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

·podmioty serwisujące urządzenia, w których przetwarzane są dane

·podmioty prowadzące obsługę informatyczną oraz prawną

·podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych Pacjentów

·podmioty, którym przekazuje się dokumentację medyczną dla celów niszczenia

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W sytuacji jednak gdyby zaszła taka potrzeba, w związku z zapewnieniem obsługi serwisowej urządzeń
i aparatury medycznej, przekazanie danych do państw trzecich będzie odbywało się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z następującymi wyjątkami:

·w przypadku zgonu Pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja medyczna będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

·dokumentacja medyczna zawierająca dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

·zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta będą przechowywane przez okres
10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

·skierowania na badania będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się Pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że Pacjent odebrał skierowanie;

· dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2 roku życia, będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne,jednak odmowa podania danych będzie wiązała się z brakiem możliwości wykonania usługi medycznej.

Administratornie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 

Zarejestruj

Imię, nazwisko:*

Pesel:*

Telefon:*

E-mail:

Rejestruje się do*

Uwagi:

* - pola obowiązkowe
pdf
Rozmiar 0.17 MB
Regulamin
Dodano: 2021-07-28 11:33:41
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć