Strona archiwalna, aktualna strona pod adresem www.pszs.eu
Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Fundusze Europejskie

Zakup aparatury i sprzętu medycznego - w związku z Covid 19, w ramach dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1 Zakup aparatury i sprzętu medycznego - w związku z Covid 19, w ramach dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1
Program: Rządowy Fundusz Przeciwdziałania Covid-19
Zadanie pn.: „ Zakup aparatury i sprzętu medycznego – Aparat RTG z ramieniem C, aparat USG, aparat do znieczulenia”
czytaj cały
Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 3 Projekt: Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 3
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
czytaj cały
Rozbudowa instalacji gazów medycznych - w związku z Covid 19,  w ramach dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rozbudowa instalacji gazów medycznych - w związku z Covid 19, w ramach dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Program: Rządowy Fundusz Przeciwdziałania Covid-19
Zadanie pn.: Rozbudowa instalacji gazów medycznych - w związku z Covid 19
Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19: 500 000 zł
Całkowita wartość zadania: 500 000,00zł
Zadanie obejmować będzie wykonanie dodatkowej linii czytaj cały
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów- mammografy Program: „Narodowa Strategia Onkologiczna”
Zadanie pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 600 000 zł
Całkowita wartość zadania: 774 539,27 zł czytaj cały
Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Projekt: W ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie umowy dotacji 3/2021 pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, przebudowa i nadbudowa SOR i OIOM, zakup wyposażenia w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. JP II w Nowym Targu. Zadanie obejmuje: zmianę układu istniejących pomieszczeń, rozbudowę o dodatkowe pomieszczenia strefy izolacji pacjenta, modernizację SOR i OIOM.
współfinansowany z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Wartość zadania: : 1 000 045,21z ł
Cel: Przedmiotem projektu jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przebudową i nadbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem wyposażenia. Zadanie obejmuje zmianę układu pomieszczeń oraz rozbudowę o dodatkowe pomieszczenia strefy izolacji pacjenta z podejrzeniem chorób zakaźnych. Dodatkowa strefa izolacji , będzie ponadstandardowym rozwiązaniem, które w przyszłości pomoże w obsłudze pacjentów z podejrzeniem chorób zakaźnych np. COVID-19. Inwestycja zlokalizowana na terenie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, dz.ew. nr 19634 i 19632/1. Zgodnie z harmonogramem, w ramach przekazanych środków został zakupiony sprzęt medyczny na oddział SOR i OIOM.
Okres realizacji: 31.05.2021-23.12.2021
czytaj cały
Projekt: Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami budynku nowotarskiego szpitala poprzez realizację inwestycji pn. rozbiórka istniejących oraz budowa nowych zadaszeń, schodów i pochylni zewnętrznych przy wejściach do pawilonu „D” Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
Cel:W ramach projektu planowane jest wykonanie przebudowy wejścia głównego do budynku szpitala. W ramach prac budowalnych zaplanowano prace rozbiórkowe wejścia głównego istniejącej nienormatywnej pochylni i schodów oraz budowę nowych zadaszonych schodów wraz z holem, do którego będzie prowadziła również pochylnia. Zaplanowano montaż drzwi wejściowych rozsuwanych z pochylni do holu. Zadanie obejmuje również przebudowę istniejącej sieci wodociągowej biegnącej w obecnej chwili pod schodami, zmianę lokalizacji hydrantu kolidującego z planowaną inwestycją oraz modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego wejścia oraz automatyki drzwi wejściowych. W ramach projektu zaplanowano również przebudowę oddzielnego wejścia nieposiadającego pochylni dla osób z niepełnosprawnościami prowadzącego do Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Zaplanowane prace budowalne obejmują rozbiórkę istniejących schodów wejściowych oraz budowę nowych schodów wraz z pochylnią.
Wartość zadania: 1 040 865,41 zł
Okres realizacji zadania: 01.02.2021- 06.12.2021
czytaj cały
Zakup ambulansu, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Zespołów Ratownictwa Medycznego  w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Projekt: Zakup ambulansu, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.

Wartość zadania: 520 000,00 zł

Cel: Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Okres realizacji: 01.03.2021-31.10.2021 czytaj cały
Pandemia COVID-19 wśród nas. Projekt: Pandémia ochorenia na Covid 19 medzi nami./Pandemia COVID-19 wśród nas.

PL
W ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, mikroprojekty, oś priorytetowa nr 3. „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.”

SK
vrámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, mikroprojekty, Prioritná os č. 3: „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“./

Całkowita wartość mikroprojektu/Celková hodnota mikroprojektu: 39 804,03 €

Cel:

PL
Głównym celem projektu jest zdobycie aktualnej wiedzy, która sprawdziła się w trakcie trwania pandemii koronawirusa, wzbogacenie o nią wszystkich pielęgniarek i weryfikacja ich zastosowania w informacji zwrotnej, zapewnienie bezpiecznej opieki zdrowotnej, zapobieganie epidemii, lub eliminacja negatywnego wpływu zachorowań na pracownika służby zdrowia, pacjenta czy zdrowie publiczne.

SK
Hlavným cieľom projektu je získať aktuálne poznatky, ktoré sa osvedčili pri koronavíruse, obohatiť nimi všetky sestry a spätnou väzbou overiť ich aplikovanie v praxi, zabezpečiť poskytovanie bezpečnej zdravotnej starostlivosti, predchádzať vzniku epidémie, respektíve eliminovať negatívny dopad ochorenia na zdravotníka, pacienta, či verejné zdravie.

Okres realizacji projektu/Obdobie realizácie projektu: 01.01.2021 – 31.09.2021 czytaj cały
Małopolski System Informacji Medycznej MSIM- projekt partnerski. Projekt: Małopolski System Informacji Medycznej MSIM- projekt partnerski

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Wartość zadania: 205 616 659,75 zł

Cel: Utworzenie Regionalnej Platformy Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Województwie Małopolskim (Platformy MSIM) – zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi przepisami prawa odnoszącymi się do dokumentacji medycznej, a także wytycznymi technicznymi, obowiązującymi standardami i normami oraz dobrymi praktykami.

Okres realizacji: 01.01.2016- 31.12.2021 czytaj cały
Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR). Projekt: Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Cel:Usprawnienie pracy SOR-ów w celu zwiększenia efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. System ma na celu zapewnienie łatwego dostępu do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania w SOR-ach, a także generowanie danych umożliwiających ewaluację czasu udzielania świadczeń. czytaj cały
[1] 2 3 » następna
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć