x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PSYCHIATRII

  2022-05-24
  < wróć do aktualności
  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
  DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 26, ART. 26A I ART. 27 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 633) ORAZ ART. 146 UST. 1, ART. 147-150, 151 UST. 1-5, ART. 152, 153 I ART. 154 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (T.J. DZ. U. Z 2021 R. POZ. 1285 Z PÓŹN. ZM.)
  OGŁASZA KONKURS OFERT
  NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PSYCHIATRII W RAMACH PROJEKTU PN.: „DEINSTYTUCJONALIZACJA SZANSĄ NA DOBRĄ ZMIANĘ - PROJEKT ZINTEGROWANY. OBSZAR TESTOWANIA: POWIAT NOWOTARSKI” FINANSOWANEGO Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II wNowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 26, ART. 26A I ART. 27 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 633) ORAZ ART. 146 UST. 1, ART. 147-150, 151 UST. 1-5, ART. 152, 153 I ART. 154 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (T.J. DZ. U. Z 2021 R. POZ. 1285 Z PÓŹN. ZM.) Ogłasza Konkurs Ofert Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych z zakresu psychiatrii w Ramach Projektu Pn.: „Deinstytucjonalizacja Szansą Na Dobrą Zmianę - Projekt Zintegrowany. Obszar Testowania: Powiat Nowotarski” Finansowanego Z Funduszy Unii Europejskiej W Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr DOK-423-199/22 w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Oferta winna zawierać dokumenty idane określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na Dzienniku Podawczym wbudynku administracji, ul. Szpitala 14, 34-400 Nowy Targ – w terminie do dnia 31 maj 2022 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi wSali Konferencyjnej wbudynku administracji Szpitala przy ulicy Szpitalnej 14, 31 maja 2022 r. o godz. 12:15. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 31 maja 2022 r. Zostanie ono ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej www.pszs.eu, z podaniem nazwy oferentów. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny. Oferentom przysługuje prawo składania skarg iprotestów dotyczących konkursu, zgodnie zzasadami określonymi wart. 152, 153 i154 Ustawy zdnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)   Projekt spełnia standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i jest dostosowany do ich potrzeb poprzez m.in.: ·dostępność do windy, podjazdów dla wózków inwalidzkich, zastosowanie poręczy ·dostępność wózków inwalidzkich przy wejściu do budynku, ·równomierne oświetlenie miejsca rejestracji, ·dostosowanie strony internetowej poprzez możliwość zmiany wielkości czcionki, kontrastu, możliwość użycia czytnika ekranu.