x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Konkurs ofert na realizację superwizji zespołów terapeutycznych Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

  2022-04-15
  < wróć do aktualności
  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
  DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 26, ART. 26A I ART. 27 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O
  DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 633) ORAZ ART. 146 UST. 1, ART. 147-150, 151
  UST. 1-5, ART. 152, 153 I ART. 154 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH
  OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (T.J. DZ. U. Z 2021 R. POZ. 1285 Z
  PÓŹN. ZM.).
  OGŁASZA KONKURS OFERT
  NA REALIZACJĘ SUPERWIZJI ZESPOŁÓW TERAPEUTYCZNYCH ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA
  PSYCHICZNEGO W RAMACH PROJEKTU PN.: „DEINSTYTUCJONALIZACJA SZANSĄ NA DOBRĄ ZMIANĘ -
  PROJEKT ZINTEGROWANY. OBSZAR TESTOWANIA: POWIAT NOWOTARSKI” FINANSOWANEGO Z
  FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
  NR DOK-423-172/22
  w okresie od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ informuje, iż termin składania ofert w konkursie zostaje przesunięty na dzień 4 maja 2022 r. do godziny 10:00. Termin otwarcia ofert zostaje ustalony na dzień 4 maja 2022 r. na godzinę 11:00. Rozstrzygnięcie konkursu zostaje przesunięte na dzień 4 maja 2022 r.   Rozpoczęcie udzielania świadczeń zostaje ustalone na dzień 5 maja 2022 r. Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 i 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 26, ART. 26A I ART. 27 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 633) ORAZ ART. 146 UST. 1, ART. 147-150, 151 UST. 1-5, ART. 152, 153 I ART. 154 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (T.J. DZ. U. Z 2021 R. POZ. 1285 Z PÓŹN. ZM.). OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ SUPERWIZJI ZESPOŁÓW TERAPEUTYCZNYCH ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W RAMACH PROJEKTU PN.: „DEINSTYTUCJONALIZACJA SZANSĄ NA DOBRĄ ZMIANĘ - PROJEKT ZINTEGROWANY. OBSZAR TESTOWANIA: POWIAT NOWOTARSKI” FINANSOWANEGO Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NR DOK-423-172/22 w okresie od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Oferta winna zawierać dokumenty i dane określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na Dzienniku Podawczym w budynku administracji, ul. Szpitala 14, 34-400 Nowy Targ – w terminie do dnia 27 kwietnia 2022 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej w budynku administracji Szpitala przy ulicy Szpitalnej 14, 27 kwietnia 2022 r. o godz. 12:15. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 28 kwietnia 2022 r. Zostanie ono ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej www.pszs.eu, z podaniem nazwy oferentów. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny. Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 i 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) Projekt spełnia standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i jest dostosowany do ich potrzeb poprzez m.in.:  dostępność do windy, podjazdów dla wózków inwalidzkich, zastosowanie poręczy  dostępność wózków inwalidzkich przy wejściu do budynku,  równomierne oświetlenie miejsca rejestracji,  dostosowanie strony internetowej poprzez możliwość zmiany wielkości czcionki, kontrastu, możliwość użycia czytnika ekranu.