x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Projektu pn.: Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - Projekt zintegrowany. Obszar testowania: Powiat Nowotarski Finansowanego z Funduszy Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego

  2019-11-19
  < wróć do aktualności
  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
  działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (T.J. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (T.J. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)
  Ogłasza Konkurs Ofert
  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - Projekt Zintegrowany. Obszar testowania: Powiat Nowotarski” finansowanego z Funduszy Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  NR DOK-423-477/19
  W OKRESIE OD 27 LISTOPADA 2019 R. DO 30 CZERWCA 2022 R.

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ Działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) Ogłasza Konkurs Ofert Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Projektu pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - Projekt Zintegrowany. Obszar testowania: Powiat Nowotarski” Finansowanego Z Funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr DOK-423-477/19 w okresie od 27 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2022 r. Oferta winna zawierać dokumenty i dane określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na Dzienniku Podawczym w budynku administracji, ul. Szpitala 14, 34-400 Nowy Targ – w terminie do dnia 26 listopada 2019 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej w budynku administracji Szpitala przy ulicy Szpitalnej 14, 26 listopada 2019 r. o godz. 12:15. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 26 listopada 2019 r. Zostanie ono ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej www.pszs.eu, z podaniem nazwy oferentów. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny. Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu, zgodnie z zasadami określonymi wart. 152, 153 i 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1373 z późn. zm.)   Projekt spełnia standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i jest dostosowany do ich potrzeb poprzez m.in.: ·dostępność do windy, podjazdów dla wózków inwalidzkich, zastosowanie poręczy ·dostępność wózków inwalidzkich przy wejściu do budynku, ·równomierne oświetlenie miejsca rejestracji, ·dostosowanie strony internetowej poprzez możliwość zmiany wielkości czcionki, kontrastu, możliwość użycia czytnika ekranu.
    Pliki: 1) Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert 2) Załącznik nr 1- Formularz oferty 3) Załącznik nr 2- wzór umowy 4) Załącznik nr 3- Klauzula informacyjna RODO 5) Załącznik nr 4- Oświadczenie uczestnika projektu Rozstrzygnięcie postępowania