x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki patomorfologicznej oraz organizację i prowadzenie Zakładu Patomorfologii

  2020-12-21
  < wróć do aktualności
  OGŁOSZENIE

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,

  działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

  OGŁASZA KONKURS

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki patomorfologicznej oraz organizację i prowadzenie zakładu patomorfologii

  w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.  OGŁOSZENIE Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,   działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).   OGŁASZA KONKURS   na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki patomorfologicznej oraz organizację i prowadzenie zakładu patomorfologii   w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.   Z warunkami o przedmiocie konkursu i projektem umów, można zapoznać się od 21 grudnia 2020 r. w budynku administracji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 w Dziale Organizacji i Kontraktowania Świadczeń, pok. 2 (tel. 18-263-3010) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35 oraz na stronie internetowej www.pszs.eu Oferta winna zawierać dokumenty i dane określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.   Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na Dzienniku Podawczym w budynku administracji, ul. Szpitala 14, 34-400 Nowy Targ – w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. do godz. 9.00.   Otwarcie ofert nastąpi w Małej Sali Konferencyjnej w budynku administracji Szpitala przy ulicy Szpitalnej 14 w dniu 31 grudnia 2020 r. o godz. 10:30.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31 grudnia 2020 r. i zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.pszs.eu oraz na tablicy ogłoszeń Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szpitalnej 14.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni.   Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny. Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 i 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).   Dokumenty do pobrania:   1) Ogłoszenie 2) Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert 3) Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 4) Załącznik nr 2- Klauzula informacyjna RODO 5) Załącznik nr 3- Oświadczenie uczestnika projektu 6) Załącznik nr 4- Wzór umowy   Rozstrzygnięcie postępowania