x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  2021-07-23
  < wróć do aktualności
  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II wNowym Targu,

  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

  działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

  OGŁASZA KONKURS

  Ofert na Udzielanie Świadczeń zdrowotnych w ramach projektu pn.: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu finansowanego z funduszy unii europejskiej w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020

  w okresie od 02.08.2021 r. do 31.12.2021 r.


   
  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II wNowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.). OGŁASZA KONKURS Ofert na Udzielanie Świadczeń zdrowotnych w ramach projektu pn.: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu finansowanego z funduszy unii europejskiej w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020 w okresie od 02.08.2021 r. do 31.12.2021 r. Oferta winna zawierać dokumenty i dane określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na Dzienniku Podawczym w budynku administracji, ul. Szpitala 14, 34-400 Nowy Targ – w terminie do dnia 30.07.2021 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej w budynku administracji Szpitala przy ulicy Szpitalnej 14 w 30.07.2021r. o godz. 10.30. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 30.07.2021 r. Zostanie ono ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej www.pszs.eu, z podaniem nazwy oferentów. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny. Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu, zgodnie z zasadami określonymi wart. 152, 153 i 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1938, z późn. zm.)     Projekt spełnia standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i jest dostosowany do ich potrzeb poprzez m.in.: ·dostępność do windy, podjazdów dla wózków inwalidzkich, zastosowanie poręczy ·dostępność wózków inwalidzkich przy wejściu do budynku, ·realizacji projektu na parterze budynku, ·równomierne oświetlenie miejsca rejestracji, ·dostosowanie strony internetowej poprzez możliwość zmiany wielkości czcionki, kontrastu, możliwość użycia czytnika ekranu.     1) Ogłoszenie 2) Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert 3) Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 4) Załącznik nr 1a -Wzór umowy lekarz konsultacje wstępne, środkowe, końcowe 5) Załącznik nr 1b-Wzór umowy lekarz- rekrutacja 6) Załącznik nr 1c- Wzór umowy specjalista fizjoterapii konsultacje wstępne, środkowe, końcowe 7) Załącznik nr 1d- Wzór umowy specjalista fizjoterapii- rekrutacja 8) Załącznik nr 2- Klauzula informacyjna RODO 9) Załącznik nr 3- Oświadczenie uczestnika projektu