x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Ogłoszenie o naborze partnerów w ramach konkursu "Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi"

  2017-09-14
  < wróć do aktualności
  Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu (dalej Szpital), działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na Partnera/-ów krajowych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu w ramach konkursu Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi – II etap, Działanie 4.1 Innowacje społeczne
  Ogłoszenie nr DOK -0701/1/2017 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17 Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu w ramach konkursu Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi – II etap, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.   Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu (dalej Szpital), działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z2014 r. poz.1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na Partnera/-ów krajowych dowspólnego przygotowania irealizacji projektu przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu w ramach konkursu Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi – II etap, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.     I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze: 1. Nabór Partnera/-ów projektu dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wspólnie ze Szpitalem będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz w realizacji projektu. 2. Partnerem/-ami nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych) oraz podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika Idorozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 7 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 iart. 108 Traktatu.   II. Cel partnerstwa:   Udział Partnera/-ów w projekcie będzie polegał na wspólnym przygotowaniui realizacji projektu mającego na celu wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi poprzez przetestowanie innowacyjnego modelu środowiskowego wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi wypracowanego na I etapie przedmiotowego konkursu (Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”; D003/15). Projekt realizowany będzie w całej Polsce. III. Planowane działania w ramach projektu: Realizacja projektu obejmuje merytoryczne działania, które muszą być zgodne z modelem wypracowanym w pierwszym etapie projektu przez Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”: (1) szkolenia i kursy dla personelu środowiskowych centrum zdrowia psychicznego; (2) przeprowadzenie badań i ewaluacji; (3) opracowanie i wdrożenie systemu IT; (4) opracowanie programów i materiałów profilaktycznych dla środowiskowych centrum zdrowia psychicznego; (5) zarządzanie zmianą w podmiotach tworzących centrum zdrowia psychicznego.   Podmioty mogą zgłaszać się do jednego lub wielu działań jednocześnie.   IV. Minimalny zakres zadań przewidziany dla Partnera/-ów: Zadania do realizacji:
  1. Współpraca z Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym przy utworzeniu i działalności Centrum Koordynacji. Zadaniem pracowników dyżurujących w Centrum Koordynacji jest nawiązanie pierwszego kontaktu z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego. W CK proponowana jest ścieżka dalszej pomocy w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego lub innej instytucji, bardziej właściwej do rozwiązania danego problemu. CK realizuje: - usługi ambulatoryjne - usługi doraźne nieszpitalne - Interwencyjne Miejsca Noclegowe - usługi dzienne - zapewnia całodobową Infolinię - koordynuje proces leczenia pacjenta między placówkami medycznymi z terenu testowania   2. Utworzenie i działalność Zespołów Mobilnych Zespoły mają za zadanie kontakt z pacjentem ŚCZP i jego siecią oparcia w miejscu jego zamieszkania i organizację wsparcia w środowisku lokalnym pacjenta. Będzie on świadczył usługi od pn. do pt. w godz. od 8.00-20.00, w miejscu zamieszkania pacjenta, w siedzibie ŚCZP lub w innym niezbędnym dla przebiegu procesu terapeutycznego. W razie potrzeby do ZM będzie dopraszany lek. psychiatra oraz inni specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego lub pomocy społecznej. Zadania Zespołów Mobilnych: - kontakt z pacjentem (pierwszorazowy i kolejne) w celu rozpoznania potrzeb, stworzenia Indywidualnego Planu Zdrowienia (IPZ), - nadzór nad realizacją IPZ (koordynacja działań społeczno-medycznych, współpraca z instytucjami zaangażowanymi z pomoc pacjentowi), - psychoedukacja, wsparcie psychologiczne dla pacjenta i rodziny, - współpraca z zespołem terapeutycznym ŚCZP, placówkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej; praca pod superwizją, - prowadzenie dokumentacji pracy z pacjentem.
  V. Wymagania wobec Partnera/-ów: 1.Doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz zgodnych z celem konkursu). 2.Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych i finansowych (w tym możliwość wniesienia wkładu własnego finansowego, wskazanie zabezpieczeń finansowych itp. lub rzeczowego napoziomie wskazanym w regulaminie konkursu). VI. Wymogi dotyczące ofert: 1.Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia. 2.Do Formularza ofertowego należy dołączyć: 1)aktualny i poświadczony za zgodność z oryginałem odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu zgłaszającego i umocowanie osób go reprezentujących; 2)statut (jeśli dotyczy); 3)sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za ostatni zamknięty rok obrotowy; 4)oświadczenie – Załącznik nr 2;   VII. Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.00 lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na Partnera/-ów krajowych w celu wspólnej realizacji projektu przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu w ramach Działania 4.1 POWER, konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17 na adres: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ   2. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną. 3. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r., oferty przyjmowane są przez okres 21 dni kalendarzowych od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Szpitala, tj. w terminie: od dnia 14.09.2017 r do dnia 09.10.2017 r do godz. 12:00 (decyduje data wpływu oferty do Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu). 4.Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.   VIII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo: 1. Negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem. 2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 3. Zawieszenia naboru na każdym etapie. 4.Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów. IX. Kryteria wyboru oferty: 1.Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. 2.Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone zewzględów formalnych. 3.Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej. 4.Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem kryteriów opisanych w załączniku nr 3 – Kryteria oceny. 5. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę 40 i mniej punktów. 6.Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu planuje wybrać w naborze co najmniej jeden i nie więcej niż dwa podmioty, które/–y zostaną/–ną zaproszone donegocjacji w celu doprecyzowania podziału i zakresu zadań w ramach przygotowywanego projektu oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy o współpracy partnerskiej. 7.Informacja dotycząca wyboru Partnera/-ów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Szpitala w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru. X. Postanowienia końcowe: 1.W przypadku unieważnienia naboru Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Szpital nie ponosi odpowiedzialności zakoszty przygotowania zgłoszenia. 2.W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy owspółpracy partnerskiej z wybranym w wyniku naboru partnerem, Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu dopuszcza możliwość zawarcia umowy o współpracy partnerskiej z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony. 3.Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony oduzyskania dofinansowania ze środków UE. 4.Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Centrum Projektów Europejskich. Bezpośredni link do ogłoszenia o konkursie: http://www.power.gov.pl/nabory/1-75/ 6.Integralną częścią ogłoszenia są: 1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie; 3) Załącznik nr 3 – Kryteria oceny; 4) Załącznik nr 4 – Wzór umowy partnerskiej.