x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  OGŁOSZENIE

  2018-07-18
  < wróć do aktualności
  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

  OGŁASZA KONKURS  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II wNowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,   działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jednolity tekst Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1638 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1938, z późn. zm.) OGŁASZA KONKURS Ofert na Udzielanie Świadczeń ZDROWOTNYCH w ramach projektu pn.: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu finansowanego z funduszy unii europejskiej w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020 w okresie od01.08.2018 r. do 31.07.2021 r. Oferta winna zawierać dokumenty idane określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na Dzienniku Podawczym wbudynku administracji, ul. Szpitala 14, 34-400 Nowy Targ – w terminie do dnia 25 lipca 2018 r. do godz. 10.00.   Otwarcie ofert nastąpi wSali Konferencyjnej wbudynku administracji Szpitala przy ulicy Szpitalnej 14 w 25 lipca 2018 r. o godz. 10.30. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 25 lipca 2018 r. . Zostanie ono ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej www.pszs.eu, z podaniem nazwy oferentów. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny. Oferentom przysługuje prawo składania skarg iprotestów dotyczących konkursu, zgodnie zzasadami określonymi wart. 152, 153 i154 Ustawy zdnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1938, z późn. zm.)