Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Fundusze Europejskie

Projekt i cel: Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami budynku nowotarskiego szpitala poprzez realizację inwestycji pn. rozbiórka istniejących oraz budowa nowych zadaszeń, schodów i pochylni zewnętrznych przy wejściach do pawilonu „D” Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
Wartość zadania: 1 040 865,41 zł
Okres realizacji zadania: 01.02.2021- 30.09.2021
czytaj cały
Zakup ambulansu, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Zespołów Ratownictwa Medycznego  w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Projekt: Zakup ambulansu, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.

Wartość zadania: 520 000,00 zł

Cel: Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Okres realizacji: 01.03.2021-31.10.2021 czytaj cały
Pandemia COVID-19 wśród nas. Projekt: Pandémia ochorenia na Covid 19 medzi nami./Pandemia COVID-19 wśród nas.

PL
W ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, mikroprojekty, oś priorytetowa nr 3. „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.”

SK
vrámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, mikroprojekty, Prioritná os č. 3: „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“./

Całkowita wartość mikroprojektu/Celková hodnota mikroprojektu: 39 804,03 €

Cel:

PL
Głównym celem projektu jest zdobycie aktualnej wiedzy, która sprawdziła się w trakcie trwania pandemii koronawirusa, wzbogacenie o nią wszystkich pielęgniarek i weryfikacja ich zastosowania w informacji zwrotnej, zapewnienie bezpiecznej opieki zdrowotnej, zapobieganie epidemii, lub eliminacja negatywnego wpływu zachorowań na pracownika służby zdrowia, pacjenta czy zdrowie publiczne.

SK
Hlavným cieľom projektu je získať aktuálne poznatky, ktoré sa osvedčili pri koronavíruse, obohatiť nimi všetky sestry a spätnou väzbou overiť ich aplikovanie v praxi, zabezpečiť poskytovanie bezpečnej zdravotnej starostlivosti, predchádzať vzniku epidémie, respektíve eliminovať negatívny dopad ochorenia na zdravotníka, pacienta, či verejné zdravie.

Okres realizacji projektu/Obdobie realizácie projektu: 1/2021 – 11/2021 czytaj cały
Małopolski System Informacji Medycznej MSIM- projekt partnerski. Projekt: Małopolski System Informacji Medycznej MSIM- projekt partnerski

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Wartość zadania: 205 616 659,75 zł

Cel: Utworzenie Regionalnej Platformy Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Województwie Małopolskim (Platformy MSIM) – zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi przepisami prawa odnoszącymi się do dokumentacji medycznej, a także wytycznymi technicznymi, obowiązującymi standardami i normami oraz dobrymi praktykami.

Okres realizacji: 01.01.2016- 31.12.2021 czytaj cały
Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR). Projekt: Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Cel:Usprawnienie pracy SOR-ów w celu zwiększenia efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. System ma na celu zapewnienie łatwego dostępu do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania w SOR-ach, a także generowanie danych umożliwiających ewaluację czasu udzielania świadczeń. czytaj cały
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom Projekt:Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Wartość zadania: 1 32 426, 01 zł

Cel:Poprawa bezpieczeństwa pacjentów, pracowników placówki opieki całodobowej – Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Nowym Targu w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez doposażenie:

stanowisk pracy personelu placówek całodobowej opieki oraz ich mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19

placówek całodobowej opieki w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Wyposażenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Nowym Targu w niezbędny sprzęt oraz środki ochrony osobistej pracowników i pacjentów w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia zarażenia COVID-19 w zakładzie.
Okres realizacji: 01.08.2020- 31.12.2020 czytaj cały
Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 2 Projekt: Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 2
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość zadania: 2 669 192,17 zł

Cel: Celem projektu jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z walką i zapobieganiem rozwojowi epidemii COVID-19.

Okres realizacji:.01.09.2020-31.12.2020
czytaj cały
Małopolska Tarcza Antykryzysowa- pakiet medyczny. Projekt: Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny.

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Wartość zadania: 2 628 874,76 zł

Cel: Rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności:

•zakup i dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej,

•zakup środków ochrony osobistej,

•zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą medyczną,

•zakup odczynników oraz materiałów medycznych,

•zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji,

•zakup testów na obecność koronawirusa SARS -CoV-2,

•zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych,

•finansowanie usług transportu sanitarnego związanych z ograniczeniem skutków epidemii.
Okres realizacji: 01.04.2020-31.12.2020 czytaj cały
Projekt: Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Obszar testowania: powiat nowotarski

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Wartość zadania: 17 192 135,33 zł

Cel: Utworzenie i przetestowanie zdeinstytucjonalizowanego, środowiskowego modelu usług medycznych i społecznych dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego na terenie powiatu nowotarskiego.

Okres realizacji: 01.11.2019- 30.06.2022 czytaj cały
Popularyzacja badań kolonoskopowychi podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego etap II. Projekt: Popularyzacja badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego-etap II

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Wartość zadania: 2 075 478, 60 zł

Cel: Podniesienie świadomości osób z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego zamieszkałych głównie na obszarach wiejskich w zakresie korzyści z wykonywania badań kolonoskopii (popularyzacja badań) co przyczyni się do zmniejszenia zachorowań na ten rodzaj nowotworu oraz do zwiększenia jego wykrywania we wczesnym stadium

Okres realizacji: 01.06.2019-31.12.2021 czytaj cały
[1] 2 » następna
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć