Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez ratowników medycznych.

2015-10-16 // Wstecz

Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,

 

działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013.217.j.t. z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w: Zespołach Wyjazdowych S i P, Karetce Transportowej, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

 

w okresie od 01.11.2015 r. do 31.10.2018 r.

 

Z warunkami o przedmiocie konkursu i projektem umów można zapoznać się od 21 października 2015 r. w budynku administracji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14, w Dziale Organizacji i Kontraktowania Świadczeń, pok. 2 (tel. 18-263-3010) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35 oraz na stronie internetowej www.pszs.eu

Oferta winna zawierać dokumenty i dane określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na Dzienniku Podawczym w budynku administracji, ul. Szpitala 14, 34-400 Nowy Targ – w terminie do dnia 29 października 2015 r. do godz. 10.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej w budynku administracji Szpitala przy ulicy Szpitalnej 14 w dniu 29 października 2015 r. o godz. 10:30.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 października 2015 r. i zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.pszs.eu oraz na tablicy ogłoszeń Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szpitalnej 14.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 i 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
 
 
 
Termin rozstrzygnięcia został przesunięty na dzień 31 października 2015 r.
 
Zamieszczono rozstrzygnięcie 31 października 2015


pdf
Rozmiar 0.34 MB
Ogłoszenie
Dodano: 2015-10-16 13:59:34
pdf
Rozmiar 0.44 MB
Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia.
Dodano: 2015-10-30 14:37:03
pdf
Rozmiar 0.19 MB
Rozstrzygnięcie konkursu ofert
Dodano: 2015-11-02 10:10:58
pdf
Rozmiar 3.47 MB
SWKO
Dodano: 2015-10-22 12:08:47
pdf
Rozmiar 4.00 MB
Załącznik 2a
Dodano: 2015-10-22 12:17:36
pdf
Rozmiar 4.24 MB
Załącznik 2b
Dodano: 2015-10-22 12:17:55
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć