Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu

2017-03-23 // Wstecz
Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu wraz z partnerami:

-Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu

-Samodzielnym Publicznym Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc im. dr. O. Sokołowskiego

-Szpitalem Powiatowym im. dr. Tytusa Chałubińskiego

-Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku

-Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gminie Nowy Targ Małgorzata Kozioł, Michalina Ślemp, Irena Gromnicka-Jopek Spółka Jawna

realizuje projekt pod tytułem Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi prorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

NR PROJEKTU: POWR.05.03.00-00-0017/15

NR UMOWY: POWR.05.03.00-00-0017/15-00

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU: 4744135,82 zł I OBEJMUJE

A) DOFINANSOWANIE : 4 269 722,24 zł

DOFINANSOWANIE POCHODZI Z NASTĘPUJĄCYCH ŹRODÓDEŁ:

ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 3 998 357,66 zł

ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ 270 702,66 zł

B) WKŁAD WŁASNY W KWOCIE 475075,50 zł

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2016-07-01 do 2022-03-31

 

CEL OGÓLNY PROJEKTU

Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo.

 

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU (EFEKTYI)

-liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki 216 os

-wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo:

Edycja I studiów-63 osób (studia od października 2016)

Edycja II studiów-78 osób (studia od października 2017)

Edycja III studiów-75 osób (studia od października 2018)

-liczba podpisanych umów o pracę wskazujących zatrudnienie absolwentów przez okres co najmniej 12 mies od momentu zakończenia przez nich udziału w projekcie tj. ukończenia studiów zawarta z podm. leczniczym -33 szt

-liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS-1szt

-wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwa w stosunku do średniej liczby absolwentów tego kierunku u projektodawcy z ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu-72 os

 

GRUPA DOCELOWA (UCZESTNICY) PROJEKTU

Os uczestniczące w kształceniu na poziomie licencjackim tj. studenci kierunku pielęgniarstwo u Wnioskodawcy oraz pośrednio Wnioskodawca jako szkoła wyższa publiczna kształcąca na kierunku pielęgniarstwo która opracuje program rozwojowy uczelni.

 

GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU

W ramach projektu nastąpi realizacja działań związanych z opracowaniem i realizacją programu rozwojowego na uczelni które będą dotyczyć:

1. opracowania i wdrożenia uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku pielęgniarstwo

2. finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia

3. działań mających na celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, takich jak: zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk odpłatnymi, finansowanie wynagrodzenia opiekuna praktyk w wysokości max. 40% jego podstawowego wynagrodzenia;

4. finansowania ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze minimalnie 160 godzin;

5. zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

 

BIURO PROJEKTU

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

ul.Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

pokój:430 tel: 182610726

 

Kierownik Projektu - dr n med Maria Zięba mail mariazieba@wp.pl

Koordynator Projektu mgr Edyta Kita mail Edyta.Kita@ppwsz.edu.pl

Koordynator kierunku studiów Pielęgniarstwa dr Stanisława Talaga mail talagowa@interia.pl

Sekretariat: mail urszula.potaczek@ppwsz.edu.pl

 

 

ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” - Dział Nauczania i Spraw Studenckich tel. 18 261 07 12. mail:dn@ppwsz.edu.pl

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

http://www.ppwsz.edu.pl/harmonogram-udzielania-wsparcia.html


doc
Rozmiar 0.08 MB
str www nr PARTNERZY PPWSZ
Dodano: 2018-02-05 09:48:23
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć