Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Konkurs na świadczenia medyczne w ramach projektu profilaktyki raka jelita grubego

2017-06-12 // Wstecz

Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,

 

działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jednolity tekst Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1638 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1793, poz. 1027, z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych W RAMACH PROJEKTU „POPULARYZACJA BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH I PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POWIATU NOWOTARSKIEGO PRZEZ PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W NOWYM TARGU”

 

w okresie od 01.07.2017 r. do 31.05.2019 r.

Oferta winna zawierać dokumenty i dane określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na Dzienniku Podawczym w budynku administracji, ul. Szpitala 14, 34-400 Nowy Targ – w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r. do godz. 10.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej w budynku administracji Szpitala przy ulicy Szpitalnej 14 w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 10:30.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 20 czerwca 2017r. Zostanie ono ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej www.pszs.eu, z podaniem nazwy oferentów.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu, zgodnie z zasadami określonymi wart. 152, 153 i154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

 

Termin składania ofert został przesunięty do dnia 30.06.2017r. do godz. 10.00pdf
Rozmiar 0.16 MB
Anestezjolog
Dodano: 2017-06-12 09:03:59
pdf
Rozmiar 0.16 MB
Histopatolog
Dodano: 2017-06-12 09:04:15
pdf
Rozmiar 0.28 MB
Pielęgniarka
Dodano: 2017-06-12 09:04:32
pdf
Rozmiar 0.16 MB
Lekarz
Dodano: 2017-06-12 09:03:37
docx
Rozmiar 0.17 MB
Ogłoszenie wyników
Dodano: 2017-07-05 09:41:54
doc
Rozmiar 4.24 MB
Szczegółowe warunki
Dodano: 2017-07-05 09:41:27
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć