Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielegniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej

2018-02-05 // Wstecz
Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielegniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targuwraz z partnerem

Podhalańskim Specjalistycznym Szpitalem im. Jana Pawła II w Nowym Targu

realizuje projekt pod tytułem

Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielegniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia,

Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0068/17

Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0068/17-00

OKRES REALIZACJI PROJEKTU od 2018-01-01 do 2020-12-31

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU: 2 578 229,83

I OBEJMUJE DOFINANSOWANIE : 2 578 229,83 zł

 

DOFINANSOWANIE POCHODZI ZNASTĘPUJĄCYCH ŹRODÓDEŁ:

a) ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 2 172 932 ,10 zł

b)ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ 405 297,73 zł

CEL OGÓLNY PROJEKTU: poprawa jakości kształcenia PPWSZ w Nowym Targu na kierunku pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego, w tym utworzenie centrum symulacji medycznej

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU (EFEKTY):

1. Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS- 1szt

2. Liczba podpisanych umów o pracę wskazujących zatrudnienie absolwentów przez okres co najmniej 12 mies zawarta z podmiotów leczniczym- 2 szt

3. Liczba szkół wyższych publicznych kształcących na kierunku pielęgniarstwo wykorzystujących MCSM w procesie praktycznego kształcenia studentów – 1 szt

4. Liczba podpisanych um o pracę wskazujących zatrudnienie w MCSM Uczelni kształcącej na kierunku pielęgniarstwo – 2 szt

5. Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo która ukończyła wsparcie w ramach program- 63 osoby

6. Liczba osób kadry uczelni którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze symulacji medycznej- 22 os

7. Liczba studentów którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje w obszarze symulacji medycznej- 63 ososby

GRUPA DOCELOWA (UCZESTNICY) PROJEKTU

• Studenci kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu

• PPWSZ w Nowym Targu jako szkoła wyższa publiczna, kształcąca na kierunku pielęgniarstwo, która opracuje pr. rozwojowy uczelni oraz utworzy MCSM

GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU

 • opracowanie programu rozwojowego PPWSZ w NT kierunku pielęgniarstwo
 • utworzenie MCSM PPWSZ w NT (prace remontowewykończeniowe
 • i zakup wyposażenia)
 • szkolenia/staże dla instruktorów, techników/informatyków, nauczycieli, kadry zarządzającej
 • opracowanie aplikacji komputerowych wspomagających nauczanie
 • opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych
 • opracowanie podręcznika symulacji obejmującego zasady przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych
 • opracowanie i wdrożenie programu standaryzowanych pacjentów
 • zajęcia dodatkowe dla studentów
 • dodatkowe działania związane z praktycznym nauczaniem zawodu (warsztaty)
 • organizacja zawodów symulacyjnych
 • spotkania inf w celu omówienia problemow, pokazania efektów badań dydaktycznych

 

 

BIURO PROJEKTU

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

ul.Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

pokój nr 403 Budynek Gorce tel: 18 26 10 735

 

Kierownik Projektu JustynaAdamczuk mailjustyna.adamczuk@ppwsz.edu.pl

Koordynator Projektu Edyta Kita mailEdyta.Kita@ppwsz.edu.pl

Koordynator kierunku studiów Pielęgniarstwa dr Stanisława Talaga mailalagowa@interia.pl

Sekretariat Agnieszka Kołpak mail: agnieszka.kolpak@ppwsz.edu.pl


ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” - Dział Nauczania i Spraw Studenckich

tel. 18 261 07 12. mail:dn@ppwsz.edu.pl

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU – GŁÓWNE ETAPY/ZADANIA - plik do pobrania PDF


pdf
Rozmiar 0.62 MB
Harrmonogram uzupełniony
Dodano: 2018-02-05 09:54:01
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć