Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Ogłoszenie nr DOK -0701/4/2018 o trzecim otwartym naborze Partnera/-ów

2018-03-07 // Wstecz

Ogłoszenie nr DOK -0701/4/2018 o trzecim otwartym naborze Partnera/-ów

w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17

Ogłoszenie otrzecim otwartym naborze Partnera/-ów

w celu przygotowania irealizacji projektu przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II wNowym Targu wramach konkursu Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób zzaburzeniami ichorobami psychicznymi – II etap, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II wNowym Targu (dalej Szpital), działając zgodnie zart. 33 ustawy zdnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów wzakresie polityki spójności finansowanych wperspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 zpóźn. zm.)

ogłasza otwarty nabór na Partnera/-ów krajowych

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu przez

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II wNowym Targu

w ramach konkursu

Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami ichorobami psychicznymi – II etap,

Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

 

I. Podmioty uprawnione do udziału wnaborze:

1. Nabór Partnera/-ów projektu dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne ifinansowe oraz wspólnie ze Szpitalem będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku odofinansowanie oraz wrealizacji projektu.

2. Partnerem/-ami nie może być podmiot wykluczony zmożliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa wart. 207 ust. 4 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz podmiot powiązany wrozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 zdnia 7 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne zrynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu.

 

II. Cel partnerstwa:

Udział Partnera/-ów w projekcie będzie polegał na wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu mającego na celu wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób zzaburzeniami ichorobami psychicznymi poprzez przetestowanie innowacyjnego modelu środowiskowego wsparcia osób zzaburzeniami i chorobami psychicznymi wypracowanego na I etapie przedmiotowego konkursu (Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”; D003/15). Projekt realizowany będzie wcałej Polsce.

III. Planowane działania wramach projektu:

Realizacja projektu obejmuje merytoryczne działania, które muszą być zgodne zmodelem wypracowanym wpierwszym etapie projektu przez Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”: (1) szkolenia i kursy dla personelu środowiskowych centrum zdrowia psychicznego; (2) przeprowadzenie badań iewaluacji; (3) opracowanie iwdrożenie systemu IT; (4) opracowanie programów imateriałów profilaktycznych dla środowiskowych centrum zdrowia psychicznego; (5) zarządzanie zmianą wpodmiotach tworzących centrum zdrowia psychicznego.

 

Podmioty mogą zgłaszać się do jednego lub wielu działań jednocześnie.

 

IV. Minimalny zakres zadań przewidziany dla Partnera/-ów:

Zadania do realizacji:
1. Współpraca zPodhalańskim Szpitalem Specjalistycznym przy utworzeniu idziałalności Centrum Koordynacji.

Zadaniem pracowników dyżurujących wCentrum Koordynacji jest nawiązanie pierwszego kontaktu zosobami zdoświadczeniem kryzysu psychicznego. W CK proponowana jest ścieżka dalszej pomocy wramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego lub innej instytucji, bardziej właściwej do rozwiązania danego problemu.

CK realizuje:

- usługi ambulatoryjne

- usługi doraźne nieszpitalne - Interwencyjne Miejsca Noclegowe

- usługi dzienne

- zapewnia całodobową Infolinię

- koordynuje proces leczenia pacjenta między placówkami medycznymi zterenu testowania

2. Współpraca zPodhalańskim Szpitalem Specjalistycznym przy utworzeniu idziałalności Zespołów Mobilnych.

Zespoły mają za zadanie kontakt zpacjentem ŚCZP ijego siecią oparcia wmiejscu jego zamieszkania iorganizację wsparcia wśrodowisku lokalnym pacjenta. Będzie on świadczył usługi od pn. do pt. wgodz. od 8.00-20.00, wmiejscu zamieszkania pacjenta, wsiedzibie ŚCZP lub winnym niezbędnym dla przebiegu procesu terapeutycznego. W razie potrzeby do ZM będzie dopraszany lek. psychiatra oraz inni specjaliści zzakresu zdrowia psychicznego lub pomocy społecznej.

Zadania Zespołów Mobilnych:

- kontakt zpacjentem (pierwszorazowy ikolejne) wcelu rozpoznania potrzeb, stworzenia Indywidualnego Planu Zdrowienia (IPZ),

- nadzór nad realizacją IPZ (koordynacja działań społeczno-medycznych, współpraca zinstytucjami zaangażowanymi zpomoc pacjentowi),

- psychoedukacja, wsparcie psychologiczne dla pacjenta irodziny,

- współpraca zzespołem terapeutycznym ŚCZP, placówkami ochrony zdrowia ipomocy społecznej; praca pod superwizją,

- prowadzenie dokumentacji pracy zpacjentem.

V. Wymagania wobec Partnera/-ów:

1.Doświadczenie wrealizacji projektów/zadań opodobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów oróżnych źródłach finansowania, lecz zgodnych z celem konkursu).

2.Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego wrealizację projektu), organizacyjnych, technicznych i finansowych (w tym możliwość wniesienia wkładu własnego finansowego, wskazanie zabezpieczeń finansowych itp. lub rzeczowego napoziomie wskazanym w regulaminie konkursu).

VI. Wymogi dotyczące ofert:

1.Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować wjęzyku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2.Do Formularza ofertowego należy dołączyć:

1) aktualny i poświadczony za zgodność zoryginałem odpis zrejestru lub odpowiedniego wyciągu zewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu zgłaszającego iumocowanie osób go reprezentujących;

2) statut (jeśli dotyczy);

3) sprawozdanie merytoryczne ifinansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków istrat) za ostatni zamknięty rok obrotowy;

4) oświadczenie – Załącznik nr 2;

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.00 lub przesłać pocztą wzamkniętej kopercie zdopiskiem: Nabór na Partnera/-ów krajowych wcelu wspólnej realizacji projektu przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II wNowym Targu w ramach Działania 4.1 POWER, konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17 na adres:

Podhalański Szpital Specjalistyczny

im. Jana Pawła II wNowym Targu,

ul. Szpitalna 14,

34-400 Nowy Targ

 

2. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.

3. Zgodnie zzapisami art. 33 ustawy z dnia z11 lipca 2014 r., oferty przyjmowane są przez okres 21 dni kalendarzowych od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia wBiuletynie Informacji Publicznej Szpitala, tj. wterminie: od dnia 07.03.2018 r.do dnia 28.03.2018 r. godz. 12:00 (decyduje data wpływu oferty do Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II wNowym Targu).

4.Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:

1. Negocjacji warunków realizacji działań zPartnerem.

2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

3. Zawieszenia naboru na każdym etapie.

4.Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.

IX. Kryteria wyboru oferty:

1.Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie zart. 33 ustawy zdnia 11 lipca 2014 r. zzachowaniem zasady przejrzystości irównego traktowania podmiotów.

2.Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.

3.Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.

4.Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie zuwzględnieniem kryteriów opisanych wzałączniku nr 3 – Kryteria oceny.

5. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę 40 imniej punktów.

6.Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II wNowym Targu planuje wybrać wnaborze co najmniej jeden inie więcej niż dwa podmioty, które/–y zostaną/–ną zaproszone do negocjacji wcelu doprecyzowania podziału izakresu zadań wramach przygotowywanego projektu oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy owspółpracy partnerskiej.

7.Informacja dotycząca wyboru Partnera/-ów zostanie opublikowana wBiuletynie Informacji Publicznej Szpitala wterminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru.

X. Postanowienia końcowe:

1.W przypadku unieważnienia naboru Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II wNowym Targu nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł ztego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, aw szczególności Szpital nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

2.W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy o współpracy partnerskiej zwybranym wwyniku naboru partnerem, Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II wNowym Targu dopuszcza możliwość zawarcia umowy owspółpracy partnerskiej zpodmiotem, który jako następny wkolejności został najwyżej oceniony.

3.Udział Partnera wrealizacji projektu nie jest gwarantowany ibędzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

4.Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty wmyśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem wrozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.Szczegółowe informacje okonkursie dostępne są na stronie internetowej Centrum Projektów Europejskich. Bezpośredni link do ogłoszenia okonkursie:

http://www.power.gov.pl/nabory/1-75/

6.Integralną częścią ogłoszenia są:

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie;

3) Załącznik nr 3 – Kryteria oceny;

4) Załącznik nr 4 – Wzór umowy partnerskiej.

Aktualizacja: dodano wyniki naboru.


pdf
Rozmiar 1.65 MB
Ogłoszenie
Dodano: 2018-03-07 21:30:39
pdf
Rozmiar 0.04 MB
Wyniki naboru
Dodano: 2018-04-04 13:55:36
doc
Rozmiar 0.06 MB
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy_PH_v2
Dodano: 2018-03-07 21:33:33
doc
Rozmiar 0.03 MB
Załącznik nr 2_Oświadczenie_PH
Dodano: 2018-03-07 21:33:57
doc
Rozmiar 0.06 MB
Załącznik nr 3_Kryteria oceny_PH_v2
Dodano: 2018-03-07 21:34:10
doc
Rozmiar 0.43 MB
Załącznik nr 4_Umowa partnerska_PH
Dodano: 2018-03-07 21:34:22
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć