Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Rodo

2018-05-25 // Wstecz
Rodo

Szanowni Pacjenci zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
w Nowym Targu z siedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, Numer księgi rejestrowej 000000006068,
NIP: 735-21-78-657, REGON: 000308324, KRS: 0000002479, tel.: 18/263-30-00, fax. 18/263-39-50,
e-mail: sekretariat@pszs.eu, www.pszs.eu.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@pszs.eu

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach zdrowotnych (profilaktyka zdrowotna, leczenie, medycyna pracy - w tym ocena zdolności pracownika do pracy, diagnoza medyczna i zapewnienie opieki zdrowotnej, zarządzanie systemami iusługami opieki zdrowotnej).

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c i art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2 lit. c w zakresie ochrony żywotnych interesów Pacjenta, w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz Rozdziałem VII Ustawy z dnia 6 listopada 2008r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Odbiorcami danych osobowych będą:

·podmioty serwisujące urządzenia, w których przetwarzane są dane

·podmioty prowadzące obsługę informatyczną

·podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych Pacjentów

· podmioty, którym przekazuje się dokumentację medyczną dla celów niszczenia

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z następującymi wyjątkami:

·w przypadku zgonu Pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja medyczna będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

·dokumentacja medyczna zawierająca dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

·zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta będą przechowywane przez okres
10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

·skierowania na badania będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się Pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że Pacjent odebrał skierowanie;

· dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2 roku życia, będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne,jednak odmowa podania danych będzie wiązała się z brakiem możliwości wykonania usługi medycznej.

Administratornie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


pdf
Rozmiar 0.20 MB
RODO
Dodano: 2019-03-28 08:53:56
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć