Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

OGŁOSZENIE

2018-07-18 // Wstecz
OGŁOSZENIE


Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,

 

działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jednolity tekst Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1638 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1938, z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych W RAMACH PROJEKTU: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu

w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2021 r.

Oferta winna zawierać dokumenty i dane określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na Dzienniku Podawczym wbudynku administracji, ul. Szpitala 14, 34-400 Nowy Targ – w terminie do dnia 24 lipca 2018 r. do godz. 10.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej w budynku administracji Szpitala przy ulicy Szpitalnej 14 w dniu 24 lipca 2018 r. o godz. 10:30.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 24 lipca 2018r. . Zostanie ono ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej www.pszs.eu, z podaniem nazwy oferentów.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu, zgodnie z zasadami określonymi wart. 152, 153 i154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1938, z późn. zm.)


pdf
Rozmiar 0.45 MB
OGŁOSZENIE
Dodano: 2018-07-20 14:59:32
pdf
Rozmiar 0.45 MB
Szczegolowe warunki-rehabilitacja
Dodano: 2018-07-20 14:56:54
pdf
Rozmiar 0.15 MB
umowa lekarz
Dodano: 2018-07-20 14:57:15
pdf
Rozmiar 0.15 MB
umowa specjalista fizjo
Dodano: 2018-07-20 14:57:33
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć