Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Konkurs - Pielęgniarka Oddziałowa (termin składania dokumentów 21.09.2019r.)

2019-08-23 // Wstecz

Dyrektor

Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

 

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ w oddziałach

 

-Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Reumatologii

-Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

-Oddział Kardiologii

-Oddział Neurochirurgii

-Oddział Pediatrii

-Oddział Psychiatrii z pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

-Blok Operacyjny

-Oddział Ratunkowy

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu MZ z dnia 6 lutego 2012 r w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą tj.:

-podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

-dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska; prawo wykonywania zawodu i dyplom poświadczone notarialnie lub oryginały tych dokumentów do wglądu komisji konkursowej;

-opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

-inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem); na prośbę komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów;

-oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w Oddziale …………………….

 

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

 

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Nowotarskiego pod adresem:

 

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Tagu

ul. Szpitalna 14 34-400 Nowy Targ

na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację: „Konkurs na stanowisko ………………..”

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym dostępne są w budynku administracji pokój nr 18 Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu ul. Szpitalna 14, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.35

 

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 60 dni od zakończenia okresu składania dokumentów.

 

O terminie przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.


pdf
Rozmiar 0.39 MB
Oswiadczenie_praca
Dodano: 2019-08-23 14:20:51
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć