Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany

2020-04-07 // Wstecz

Projekt: Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Obszar testowania: powiat nowotarski

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Wartość zadania:17 192 135,33 zł

Dofinansowanie: 16 676 371,27 zł

Cel: Utworzenie iprzetestowanie zdeinstytucjonalizowanego, środowiskowego modelu usług medycznych ispołecznych dla osób zdoświadczeniem kryzysu psychicznego na terenie powiatu nowotarskiego.

Planowane efekty:

Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi poprzez przetestowanie innowacyjnego Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego. Założenia do modelu zakładają włączenie podmiotów z różnych obszarów w 1 sieć koordynacji wsparcia i usług na rzecz osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Głównym podejściem pracy w ośrodkach jest personalizm i terapia skoncentrowana na potrzebach osoby, jej godności i prawach. Celami oddziaływań jest odzyskanie przez OzDKP samosterowności i odbudowa relacji społecznych, wsparcie rodzin w funkcjonowaniu z chorym członkiem rodziny, oraz zmiana świadomościowa społeczeństwa i pracowników ŚCZP w zakr. partnerstwa, praw, poszanowania godności i autonomii OzDKP. Ozn. to udzielenie im pomocy w środowiska zamieszkania, w naturalnych warunkach rozwoju oraz zapewnienie opieki od pierwszego kryzysu po stabilizację społeczną. Model unika długiego leczenia pacjentów w szpitalu i ich izolacji od środowiska Pacjenta, zawiera działania edukacyjne skierowane do społ., dla zwiększenia wiedzy na temat zabezpieczenia psychicznego i równego traktowania OzDKP. M zakłada koncepcję zintegrowania i koordynacji świadczeń medycznych, oparcia społecznego i działań edukacyjnych. Pełni też rolę telefonu zgłoszeniowego 24/7 i punktu pierwszego kontaktu, których celem jest nawiązanie współpracy z pacjentem lub organizacja stosownej interwencji zew. (np. pogotowie, szpital), w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. ŚCZP towarzyszy pacjentowi we wszystkich przejawach kryz. psych. w rodzinie, szkole, pracy, urzędach, placówkach służby zdr. i pomocy społ. M zapewnia usługi: Infolinia 24/7, recepcja, ambulatorium, noclegowe miejsca interwencyjne, zespoły mobilne, dzienne usługi medyczno-społeczne, mieszkania chronione, działania edukacyjne i profilaktyczne oraz koordynację usług med., społ., edu. na terenie powiatu nowotarskiego oraz koordynację indywidualnych procesów terapeutycznych OzDKP, zgodnie z Modelem Beneficjent zakłada utrzymanie sieci współpracy między podmiotami usług zdrowia psychicznego na obszarze testowania. W skład sieci wejdzie PCPR, Środowiskowe Domy Samopomocy z terenu testowania, Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, GOPS, MOPS, Poradnie Zdrowia Psychicznego, Zespoły Leczenia Środowiskowego, Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na terenie, jednostki Lidera i Partnera związane ze zdrowiem psychicznym.

Współpraca będzie polegała na utrzymywaniu stałego kontaktu w kwestii obsługiwanych pacjentów z terenu testowania, stosowaniu metod otwartego dialogu we współpracy ze specjalistami z ww. podmiotów, skoordynowaniu przepływu informacji między podmiotami o pacjencie, prowadzeniu diagnozy funkcjonalnej ICF, wykorzystywaniu materiałów dotyczących profilaktyki w celu promowania prozdrowotnych postaw u mieszkańców powiatu nowotarskiego. Lider zobowiązuje się do zachowania możliwości korzystania ze wsparcia Asystenta Zdrowienia na terenie testowania. Samochody leasingowane w ramach projektu będą wykorzystywane w okresie trwałości do świadczenia usług na rzecz osób doświadczających kryzysów psychicznych na terenie powiatu nowotarskiego.

Zakupione w ramach projektu środki trwałe nie będą wykorzystywane dla celów komercyjnych, podobnie jak personel który w ramach projektu zostanie przeszkolony. Zarówno środki trwałe jak i przeszkolony personel będzie wykorzystywany do realizacji projektu oraz do realizacji świadczeń na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi opłacanych ze środków publicznych oraz przy realizacji zadań statutowych Wnioskodawcy i Partnera na rzecz grupy docelowej.

 

Okres realizacji: 01.11.2019- 30.06.2022Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć