x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  - Oddział Leczenia Uzależnień

  Lokalizacja: BLOK D, II PIĘTRO

  GODZINY ODWIEDZIN:

  w niedzielę i święta 10.00 - 17.00

  WYPISY: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-10.00

  KONSULTACJE: informację o przebiegu terapii rodzina może uzyskać w środy w godz. 10.00-13.00 (w obecności pacjenta)

  Kierownik
  - Korczak Agnieszka
  specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie kursu psychoterapii w nurcie eriksonowskim, atestowanego przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  Kontakt:

  KIEROWNIK 18 263 34 10

  SEKRETARIAT 18 263 34 14

  POSTERUNEK PIELĘGNIAREK 18 263 34 13


  Przyjęcia- Wypisy:

  1. Dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są w dniu wypisu pacjenta w godzinach od 7 do 10 przy posterunku pielęgniarskim.
  2. Zaświadczenia o pobycie w oddziale wydawane są w piątki i w soboty.
  3. Chorym pracującym nie wysyła się zawiadomienia do zakładu pracy o pobycie w szpitalu.
  4. Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL pacjenta, numer dowodu osobistego lub NIP pacjenta oraz NIP zakładu pracy.
  5. Za ksero dokumentacji pobierana jest opłata ustalana co roku przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy.


  Regulamin oddziału: 

  1. Leczenie w oddziale trwa 8 tygodni.
  2. Pacjent oraz osoby odwiedzające są zobowiązani do przestrzegania na terenie Szpitala zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających, zajmowania się hazardem pod rygorem sankcji prawnych przewidzianych, oraz dyscyplinarnego wypisania chorego ze szpitala.
  3. Udowodniona kradzież skutkuje natychmiastowym, dyscyplinarnym wypisaniem z oddziału.
  4. Cisza nocna w oddziale trwa od 22.00 do 6.30. po godzinie 22.00 drzwi na oddział są zamykane.
  5. Pacjent ma obowiązek stosować się do zaleceń terapeutów, pielęgniarek i lekarzy w zakresie realizowania programu terapeutycznego, indywidualnego planu terapii, kontraktu terapeutycznego, do przestrzegania zalecanej diety, stosowania się do zaleceń lekarskich.
  6. Przyjmowanie przez pacjenta leków innych niż zleconych w oddziale powinno być konsultowane z lekarzem i za jego zgodą.
  7. Pacjent oraz odwiedzający powinni odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu szpitala. Stosowanie przemocy wobec innych pacjentów lub personelu skutkuje dyscyplinarnym wypisaniem pacjenta z oddziału.
  8. Pacjent ma obowiązek każdorazowego zgłaszania pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału. Każdorazowe wyjście powyżej 15 min. powinno być wpisane przez pacjenta do „zeszytu wyjść” – np. wyjście do kaplicy. Pacjent nie może wychodzić poza teren szpitala. Za wyjątkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asyście personelu szpitala, oraz za wyjątkiem pacjentów, którzy otrzymali przepustkę
  9. Pacjent oraz osoby odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze, urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.
  10. Pacjent ma obowiązek utrzymać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.
  11. Korzystanie z własnych urządzeń elektrycznych (czajniki, grzałki, radia, telewizji itp.), jest zabronione.
  12. Korzystanie przez pacjentów z własnych urządzeń zasilanych energią elektryczną (suszarka, ładowarka do telefonu), nie można narażać szpital na dodatkowe koszty. Korzystanie przez pacjentów z urządzeń elektrycznych nie powinno być uciążliwe dla innych pacjentów jak i zakłócać działania aparatury medycznej.
  13. W oddziale odwiedziny odbywają się tylko w salach do tego wyznaczonych.

  Leczenie

  Ilość łóżek - 31

  Zakres leczenia:

  • Terapia indywidualna
  • Terapia grupowa
  • Osobisty plan terapii
  • Społeczność terapeutyczna

  Badania diagnostyczne

  1. Diagnoza nozologiczna
  2. Diagnoza problemowa
  3. Diagnoza zaburzeń osobowości

  Personel

  Kierownik

  - Korczak Agnieszka
  specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie kursu psychoterapii w nurcie eriksonowskim, atestowanego przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

  Pielęgniarka Oddziałowa

  - Ligas Zofia
  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

  Lekarze pracujący w oddziale

  - lek. med. Winiarski Robert

  Lokalizacja

  BLOK D, II PIĘTRO
  szpital BLOK D

  Pozostałe oddziały