x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  - Oddział Psychiatrii z Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

  Lokalizacja: BLOK D, II PIĘTRO
  • GODZINY ODWIEDZIN: codziennie w godz. 15.00-17.00

  WYPISY: poniedziałek-piątek w godz. 13.00-14.35

  KONSULTACJE: informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz prowadzący w dni powszednie w godz. 13.00-14.00. 

  Kierownik
  - lek. Konarska Marzanna
  specjalista psychiatrii
  Kontakt:

  KIEROWNIK 18 263 3400

  LEKARZ DETOKS 18 263 3463

  ODDZIAŁOWA 18 263 3403

  SEKRETARIAT 18 263 3405

  TELEFON DLA PACJENTÓW ODDZIAŁ PSYCHIATRII  573 900 869

  TELEFON DLA PACJENTÓW ODDZIAŁ DETOKS 519 097 103


  Regulamin oddziału

  I. Charakterystyka Oddziału

  1. Oddział Psychiatrii jest podstawową komórką organizacyjną diagnostycznej, leczniczej i profilaktycznej działalności Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II Nowym Targu.
  2. Oddział liczy 60 łóżek rozmieszczonych w: 10 salach – 4 łóżkowych, 2 salach – 3 łóżkowych, sali z łazienką - 5 łóżkowej, sali z toaletą - 2 łóżkowej, izolatce, 2 salach obserwacyjnych – 3 łóżkowych.
  3. W obrębie Oddziału Pacjenci mogą korzystać z:
   • sali terapii grupowej, w której prowadzone są zajęcia psychoedukacyjne; 
   • pracowni terapeutycznej, w której odbywają się zebrania społeczności terapeutycznej oraz prowadzone są dodatkowe zajęcia, takie jak: wyrób rękodzieł, gimnastyka, gry stolikowe; 
   • pracowni terapeutycznej - kuchennej, w której prowadzone są zajęcia kulinarne; 
   • djadalni; 
   • sali telewizyjnej; 
   • łazienek damskich i męskich oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych; 
   • telefonu stacjonarnego - znajdującego się na korytarzu.
  4. Do podstawowych zadań Oddziału należy diagnostyka, leczenie i całodobowa opieka lekarska oraz pielęgniarska nad Pacjentem.
  5. Pracą całego Zespołu zatrudnianego w Oddziale kieruje Kierownik Oddziału.
  6. Pracę personelu średniego organizuje i nadzoruje Pielęgniarka Oddziałowa, podlegająca bezpośrednio Z- cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Kierownikowi Oddziału.


  II. Przyjęcie Pacjenta do Oddziału

  1. Pacjenci zgłaszają się do Oddziału z: dowodem osobistym, dowodem ubezpieczenia, skierowaniem. 
  2. Przyjęcie Pacjenta do Oddziału odbywa się za jego pisemną zgodą, z wyjątkami opisanymi w Ustawie o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (Dz.U. z 2011r. nr 231 poz. 1375).
  3. Osobie ubezwłasnowolnionej przy przyjęciu towarzyszy Opiekun prawny, który jest zobowiązany do przedstawienia postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu Pacjenta wraz z postanowieniem o ustanowieniu go opiekunem prawnym Pacjenta.
  4. W wyjątkowych przypadkach Pacjent przyjmowany jest bez skierowania, po uprzednim zbadaniu i stwierdzeniu konieczność hospitalizacji przez lekarza dyżurnego.
  5. Pacjenci przyjmowani do Oddziału bez zgody, informowani są o trybie przyjęcia, zgodnie z art. 23 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (Dz.U. z 2011r. nr 231 poz. 1375).
  6. Przy przyjęciu lekarz może zlecić wykonanie Pacjentowi badanie alkomatem lub badanie moczu na obecność narkotyków.
  7. Pacjent jest zobowiązany do okazania personelowi wszystkich rzeczy wnoszonych do Oddziału. Wykluczone jest posiadanie: leków, pasków, sznurówek, szklanych przedmiotów, niebezpiecznych i ostrych narzędzi, itp. Konieczność przyjmowania posiadanych leków należy bezwzględnie zgłosić personelowi.
  8. Pacjent powinien zabrać ze sobą: przybory toaletowe, piżamę, pantofle, ubranie dzienne.
  9. Pacjent podczas przyjęcia zostaje poinformowany o:
   • możliwości oddania do depozytu pieniędzy i rzeczy wartościowych;
   • możliwości oddania rzeczy osobistych (ubrań) osobie towarzyszącej lub pozostawienia ich w Oddziale w przeznaczonych do tego celu szafach;
   • konieczności podania numeru telefonu kontaktowego do rodziny/Opiekuna.
  10. Pacjent i/lub Opiekun Pacjenta po przyjęciu do Oddziału zostaje:
  • zapoznany z topografią Oddziału; 
  • zapoznany z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz Prawami i Obowiązkami Pacjenta, a także poinformowany o możliwości zapoznania się z całością tych dokumentów indywidualnie; 
  • poinformowany o możliwości wyrażenia swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków.


   III. Pobyt w Oddziale

  1. Terapia uzgadniana jest z Pacjentem oraz prowadzona po uzyskaniu jego pisemnej zgody na proponowane leczenie. 
  2. W uzasadnionych przypadkach leczenie może odbywać się również bez zgody Pacjenta. W takim przypadku każdorazowo zgodę na leczenie wydaje sąd opiekuńczy. 
  3. Udział członka rodziny lub innej wskazanej przez Pacjenta osoby w procesie opieki jest dopuszczalny wyłącznie za zgodą oaz w zakresie i na zasadach ustalonych z personelem medycznym Oddziału.
  4. Spacery grupowe Pacjentów są możliwe jedynie pod opieką terapeuty zajęciowego. Lista osób korzystających ze spacerów musi być każdorazowo zatwierdzana przez kierującego Oddziałem lub lekarza.
  5. Przepustki dla Pacjentów wyznaczane są przez kierującego Oddziałem lub lekarza prowadzącego
  6. W przypadku samowolnego oddalenia się Pacjenta z Oddziału, zostaje on natychmiast wypisany. Lekarz dyżurny powiadamia o tym fakcie osobę upoważnioną przez Pacjenta a w razie potrzeby również Policję.
  7. Samowolne opuszczenie Oddziału przez Pacjenta należy niezwłocznie zgłosić kierującemu Oddziałem lub lekarzowi dyżurnemu.
  8. Pacjenci, których terapia na to pozwala, po uzyskaniu każdorazowo zgody lekarza kierującego Oddziałem, lekarza dyżurnego lub innego uprawnionego lekarza, mają możliwość korzystania z tzw. „wolnych wyjść” (samodzielne wyjścia poza Oddział).
  9. Zakupy w kiosku szpitalnym realizowane mogą być tylko przez Pacjentów, którzy mają możliwość korzystania z „wolnych wyjść”.
  10. Na Oddział nie wolno wnosić alkoholu, narkotyków, leków i innych środków odurzających oraz niebezpiecznych i ostrych narzędzi.
  11. Oddział nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe wniesione na teren Oddziału a nie oddane do depozytu.
  12. Cisza nocna w Oddziale obowiązuje w godzinach od 22.00 do 06.00.
  13. Informacji o stanie zdrowia Pacjentowi, Opiekunowi prawnemu Pacjenta lub osobie upoważnionej pisemnie przez Pacjenta udziela lekarz kierujący Oddziałem lub lekarz prowadzący/dyżurny.
  14. Nie udziela się informacji telefonicznych.

   

  IV. Rozkład dnia w Oddziale

  06.00 - 08.00

  Toalety poranne, porządkowanie sal i przygotowanie do wizyty, pomiar parametrów życiowych, pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, przygotowanie Pacjentów do badań diagnostycznych, realizacja stałych zleceń lekarskich,


  08.00 - 09.00

  Wizyta lekarska.


  09.00 - 10.00

  Śniadanie. Podawanie leków.


  10.00 - 10.30

  Gimnastyka


  10.30 - 12.00

  Zajęcia grupy terapeutycznej, indywidualne rozmowy (lekarz, pielęgniarka, psycholog), zajęcia w pracowni terapii, zajęcia w sali zajęć kulinarnych, spacery grupowe, konsultacje, realizacja stałych zleceń lekarskich, wykonywanie zleconych badań.


  12.00 - 13.30

  Obiad i czas wolny.


  13.30 - 14.30

  Rozmowy indywidualne (lekarz, pielęgniarka, psycholog). Zajęcia w sali gimnastycznej.


  14.30 - 17.00

  Terapia zajęciowa


  17.00 - 18.00

  Kolacja. Podawanie leków.


  18.00 - 18.30

  Czas wolny.


  18.30 - 19.00

  Toaleta wieczorna.


  19.00 - 20.00

  Wieczorna wizyta lekarska.


  20.00 - 22.00

  Realizacja zleceń lekarskich, w tym podawanie leków godz. 21:00


  22.00 - 06.00

  Cisza nocna.


  V. Obowiązki Pacjenta

  1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowanych lekach. Stosowanie tych leków w czasie pobytu w Oddziale wymaga zgody lekarza. Wszystkie leki przyjmowane przez Pacjenta są podawane przez pielęgniarki, po uprzednim zleceniu przez lekarza.
  2. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia Pacjenta.
  3. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek dotyczących procesu diagnostyczno – terapeutycznego, w tym do przestrzegania zaleconej diety.
  4. Pacjent jest zobowiązany do brania udziału w zajęciach prowadzonych w Oddziale.
  5. Pacjent ma obowiązek utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.
  6. Pacjent nie może manipulować przy aparaturze oraz urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.
  7. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania na terenie Szpitala zakazu spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków oraz środków odurzających.
  8. Korzystanie przez Pacjentów z telefonów komórkowych nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych Pacjentów.
  9. W Oddziale obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania filmów. W przypadku łamania tego zakazu telefon lub aparat Pacjenta jest składany do depozytu i zwracany przy wypisie z Oddziału.
  10. Pacjent powinien odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych Pacjentów oraz personelu Oddziału.
  11. Pacjenta obowiązuje zachowanie w tajemnicy uzyskanych w trakcie pobytu i zajęć terapeutycznych informacji dotyczących innych Pacjentów, w tym również o fakcie ich pobytu w Oddziale.

   

  VI. Wypis z Oddziału

  1. Karty informacyjne lub inne dokumenty związane z pobytem Pacjenta w Oddziale wydawane są przez lekarza prowadzącego w dniu wypisu w godzinach od 13:00 do 14:35 lub w sekretariacie Oddziału w kolejne dni robocze w godzinach od 07:00 do 14:35.
  2. Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL Pacjenta, numer dowodu osobistego lub NIP Pacjenta oraz NIP zakładu pracy.
  3. Za ksero dokumentacji pobierana jest opłata. Wysokość opłaty ustalana jest przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy.

   

  VII. Zalecenia i informacje dla Osób Odwiedzających

  1. Ze względu na rozkład zajęć w Oddziale zaleca się odwiedziny w godzinach: od 10:00 do 20:00.
  2. W odwiedzinach mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe.
  3. W trosce o dobro Pacjentów i odwiedzających zaleca się:
   • ograniczenie do minimum ilość osób jednocześnie odwiedzających (sugerujemy, aby jednocześnie przy Pacjencie nie przebywały więcej niż dwie osoby);
   • nie uczestniczenie w odwiedzinach dzieci do 16-go roku życia;
   • odwiedziny w świetlicy.
  4. Osoby odwiedzające nie mogą:
   • swoim zachowaniem zakłócać spokoju innych Pacjentów;
   • siadać na łóżku Pacjentów lub wolnych łóżkach przygotowanych na przyjęcie Pacjentów;
   • zostawiać odzieży wierzchniej na łóżku Pacjenta lub wolnych łóżkach przygotowanych na przyjęcie Pacjentów;
   • manipulować przy aparaturze, urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.
  5. Osoby odwiedzające zobowiązane są do:
   • przestrzegania zakazu fotografowania i nagrywania filmów.;
   • przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających;
   • podporządkowania się wszelkim zaleceniom i wskazówkom personelu Oddziału w trakcie odwiedzin.
  6. Osoby odwiedzające mają możliwość pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni, znajdującej się na poziomie zero.
  7. Odwiedziny mogą zostać wstrzymane lub ograniczone ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów.

   

  VIII. Uwagi ogólne

  1. Personel Oddziału jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami, standardami i instrukcjami.
  2. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku Oddziału wśród Pacjentów i ich rodzin zgodnie z misją Szpitala.
  3. W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest, raz w roku, badanie poziomu satysfakcji Pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety.

  Leczenie

  Liczba łóżek - 75.

  Zakres leczenia:

  • diagnoza zaburzeń psychicznych oraz związanych z nimi szkód zdrowotnych;
  • niezbędne badania laboratoryjne i obrazowe, konieczne w procesie diagnozy psychiatrycznej leczenia;
  • opracowanie indywidualnego planu terapii;
  • diagnostyka i leczenie schorzenia somatycznego lub zapewnienie leczenia w odpowiednim Oddziale - w przypadku wystąpienia ostrych chorób somatycznych w trakcie hospitalizacji;
  • zajęcia psychoedukacyjne;
  • terapia zajęciowa;
  • konsultacje rodzinne (w uzasadnionych przypadkach);
  • przygotowanie planu dalszego leczenia.


  W wyjątkowych przypadkach na oddział przyjmujemy BEZ SKIEROWANIA:

  • w stanach nagłych (pacjenci przywożeni przez Policję, Pogotowie Ratunkowe)
  • na prośbę pacjenta który podjął decyzję o leczeniu (w nagłych przypadkach)
  • w razie wydania przez sąd, na podstawie stosownych przepisów, decyzji o przymusowej hospitalizacji

  Badania diagnostyczne

  1. Badanie psychiatryczne
  2. Badanie psychologiczne
  3. Neuroobrazowanie:
   • TK głowy,
   • rezonans magnetyczny
   • EEG
  4. Badania laboratoryjne podstawowe i poszerzone:
   • RTG
   • USG

  Personel

  Kierownik

  - lek. Konarska Marzanna
  specjalista psychiatrii

  Pielęgniarka Oddziałowa

  - mgr Cichoń Dorota

  Lekarze pracujący w oddziale

  - lek. med. Kras Andrzej
  dyżurny
  - lekarz Smoleń Natalia
  w trakcie specjalizacji z psychiatrii
  - lekarz Traczyńska Sławomira
  specjalista psychiatrii
  - lek. med. Winiarski Robert

  Lekarze rezydenci

  - lek. med. Biskup Tomasz
  - lek. med. Konarska Milena
  - lek. Maczkowska Dominika

  Terapeuta zajęciowy

  - Bilska Barbara

  Psycholog

  - Cholewa Konrad
  - Mierniczek Iwona

  Lokalizacja

  BLOK D, II PIĘTRO
  szpital BLOK D

  Pozostałe oddziały