x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  - Zakład diagnostyki laboratoryjnej

  Lokalizacja: BLOK B, POZIOM -1

  CZAS PRACY/GODZINY PRZYJMOWANIA MATERIAŁU: nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Dla zleceniodawców zewnętrznych/ pacjentów prywatnych- Punkt Pobrań czynny jest w godzinach 7.00-10.00, w dni robocze. Informacje o przygotowaniu do badań, zawarto w Instrukcjach dla Pacjentów (dostępne na tablicy ogłoszeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i stronie Szpitala

  Kierownik
  - dr n. med. Rączka Joanna
  specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
  Kontakt:

  REJESTRACJA 18 263 35 49, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-14.35


  Przygotowanie pacjenta do badań laboratoryjnych 


  1. BADANIE MOCZU-OGÓLNE (pojedyncza próbka moczu):

  • przed oddaniem moczu, dokładnie umyć wodą i mydłem narządy płciowe, sąsiadujące z ujściem cewki moczowej,
  • pierwszą porcję moczu oddać do toalety. Do badania pobrać następną próbkę o objętości około 50 ml, do szczelnie zamykanego pojemnika,
  • naczynie z próbką moczu dostarczyć do laboratorium, w możliwie najkrótszym czasie, najlepiej do godziny od jej oddania.


  Uwaga: w żadnym przypadku nie pobierać moczu z kaczki, basenu lub innego naczynia, do którego mógł być oddany wraz z kałem.


  2. DOBOWA ZBIÓRKA MOCZU (DZM) i 12-to godzinna


  Przygotować dwa czyste naczynia:

  1. o pojemności 2-3 l, najlepiej plastikowe, firmowe, z dopasowanym przykryciem,
  2. o pojemności 50-100 ml szczelnie zamykane.


  • opróżnić pęcherz do ubikacji. Zapisać godzinę. Od tej godziny przez całą dobę (lub przez 12 godzin), zbierać mocz do większego naczynia, które przez cały czas prowadzenia zbiórki powinno znajdować się w chłodnym i ciemnym miejscu
  • zanotować dokładny czas oddania ostatniej porcji moczu,
  • zebrany mocz dokładnie wymieszać,
  • zmierzyć objętość (w przypadku trudności ze zmierzeniem objętości moczu, należy całą porcję moczu dostarczyć do laboratorium)
  • po wymieszaniu, przelać część moczu do naczynia o pojemności 50-100 ml,
  • naczynie z próbką moczu dostarczyć do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie,
  • na zleceniu podać dokładny czas rozpoczęcia, zakończenia i dokładną objętość zbiórki moczu. Dokładny pomiar objętości i czasu jest bardzo ważny, gdyż służą do obliczania wyników.


  Uwaga: Jeżeli z jakiejś przyczyny, choćby jedna porcja moczu, oddana w czasie dokonywanej zbiórki nie została przeniesiona do pojemnika zbiorczego, badanie nie będzie dokładne. W takim przypadku zbiórkę moczu należy rozpocząć od początku.


  Uwaga: w żadnym przypadku nie należy pobierać moczu z kaczki, basenu lub innego naczynia, do którego mógł być oddany wraz z kałem.


  Uwaga: w czasie przeprowadzania zbiórki nie zaleca się:

  1. Skrajnego ograniczenia, ani zwiększonego przyjmowania płynów.
  2. Wykonywania znacznych wysiłków fizycznych lub długotrwałych marszów.
  3. Oddawania moczu do badania przy krwawieniu miesięcznym u kobiet.


  3. BADANIA WYKONYWANE WE KRWI

  Jeżeli nie ma innych wskazań: badania należy wykonywać w godzinach porannych, między 7-10, na czczo tj. po co najmniej 12 godzinnej przerwie od spożywania posiłku. W tym czasie, nie przyjmować żadnych pokarmów i płynów. W razie konieczności, dopuszcza się spożycie niewielkiej objętości wody.


  Po południu i wieczorem w dniu poprzedzającym badanie, nie należy spożywać dużych, obfitych posiłków. Bezpośrednio przed badaniem należy: unikać dużego wysiłku fizycznego, stresu i palenia papierosów.


  4. TEST TOLERANCJI GLUKOZY

  Uwaga: przed badaniem należy pozostać przez 12 godzin na czczo, w tym czasie nie przyjmować żadnych pokarmów i płynów. W razie konieczności, dopuszcza się spożycie niewielkiej objętości wody.

   

  Przebieg badania:

  1. Pobranie próbki krwi wyjściowej (na czczo) - oznaczenie stężenia glukozy w surowicy/osoczu krwi.
  2. Obciążenie glukozą: dorośli(75,0g bezwodnej glukozy), dzieci(1,75g bezwodnej glukozy na kilogram masy ciała), rozpuszczonej w 250-300ml wody, należy wypić w ciągu 5 minut.
  3. Po wypiciu glukozy, w trakcie całego badania, czyli przez 2 godziny, badany pozostaje w spoczynku, w pozycji siedzącej. Nie należy spożywać posiłków i napojów, nie wolno palić papierosów, podejmować jakichkolwiek wysiłków.
  4. Pobranie drugiej próbki krwi po 120 minutach, w celu ponownej oceny stężenia glukozy w surowicy/osoczu krwi.

   

  Test tolerancji glukozy wykonywany między 24 a 28 tygodniem ciąży.

   

  Badanie polega na trzykrotnym pomiarze stężenia glukozy we krwi: na czczo, po 1 godzinie i po 2 godzinach, od podania 75 g glukozy. Roztwór glukozy rozpuszczony w 250-300ml wody, należy wypić w ciągu 5 minut. Po wypiciu, w trakcie całego badania, czyli przez 2 godziny, osoba badana pozostaje w spoczynku, np. w pozycji siedzącej, nie należy palić papierosów, spożywać posiłków i napojów, podejmować jakichkolwiek wysiłków.


  5. BADANIE NA KREW UTAJONĄ W KALE

  Grudki kału, pobrane z dwóch miejsc stolca, należy przenieść do pojemnika. Pojemnik dostarczyć do laboratorium, w możliwie najkrótszym czasie.


  Uwaga: Nie należy wykonywać badania podczas menstruacji, leczenia stomatologicznego, krwawienia z dziąseł, jeżeli występują krwawienia z odbytu. Badanie nie wymaga stosowania żadnej szczególnej diety.


  6. BADANIE KAŁU NA OBECNOŚĆ PASOŻYTÓW

  Grudki świeżego kału, pobrane z dwóch miejsc stolca, należy przenieść do pojemnika. Pojemnik dostarczyć do laboratorium, w możliwie najkrótszym czasie. Badanie wykonuje się trzykrotnie, w odstępach kilkudniowych, o ile lekarz nie zleci inaczej.


  Kontrole między laboratoryjne- certyfikaty

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej bierze udział w następujących kontrolach międzylaboratoryjnych:

  1.  Kontrola prowadzona przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi:

   a) Chemia kliniczna (4 razy w roku po dwa mateiały kontrolne, po 27 oznaczeń),

        Sód, potas, wapń całkowity, magnez, żelazo, chlorki, fosforany nieorganiczne, białko całkowite, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, glukoza, bilirubina całkowita, cholesterol całkowity,

        HDL- Cholesterol, triglicerydy, AST, ALT, ALP, amylaza, CK, GGTP, LDH, albumina, lipaza.

    b) Immunochemia (2 razy w roku 2 materiały kontrolne, po 7 oznaczeń):

        PSA całkowite, fPSA- wolne, gonadotropina kosmówkowa- HCG; ferrytyna, TSH, fT3, fT4, CA 125.

    c) Markery Kardiologiczne (2 razy w roku 2 materiały kontrolne, po 6 oznaczeń)

        Kinaza Kreatynowa- aktywność (CK), Kinaza Kreatynowa Izoenzym MB aktywność (CK-MB akt.), Troponina Ths (ilościowo), N- końcowy fragment Peptydu Natiuretycznego typu B (NT-proBNP), D-Dimery,

        CRP metoda ultraczuła.

    d) Równowaga kwasowo- zasadowa i elektrolity (4 razy w roku 3 materiały kontrolnme, po 7 oznaczeń)

        pH, pCO2, pO2, sód, potas, chlorki, wapń zjonizowany.

    e) Hematologia (2 razy w roku 2 materiały kontrolne, po 8 oznaczeń)

        Hematokryt wg aparatu, homoglobina, erytrocyty, krwiniki białe, krwiniki płytkowe, SSH= MCHC, SMH= MCH, SOK= MCV.

    f) Koagulologia (4 razy w roku 2 materiały kontrolne, po 3 oznaczenia)

        Czas protrombinowy (PT), czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (inaczej czas kaolinowo- kefalinowy), (APTT), fibrynogen.

    g) Hemoglobina glikowana HgA1c (2 razy w roku, 2 materiały kontrolne).

    2. Międzynarodowa Hematologiczna Kontrola jakości IQAS ONLINE, firmy SYSMEX.

    3. Międzynarodowy Program Kontroli Jakości Analizy Moczu- Labquality.


    Leczenie

    Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej jest wpisany do ewidencji laboratoriów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, pod nr 0044. Uczestniczy w programach kontroli jakości, prowadzonych przez Centralny Ośrodek w Łodzi, oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Służy fachowym doradztwem w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej.


    ZDL wykonuje szeroki panel badań z zakresu m.in.:

    1. Hematologii
     • morfologia krwi obwodowej
     • leukogram
     • retikulocyty
    2. Biochemii
     • diagnostyka chorób metabolicznych
     • cukrzycy i innych
    3. Koagulologii
     • wskaźniki PT- INR
     • APTT
     • fibrynogen
     • D-dimery
    4. Immunochemii
     • diagnostyka chorób tarczycy
     • diagnostyka chorób serca
     • diagnostyka chorób nowotworowych
     • diagnostyka anemii i innych
    5. Serologii transfuzjologicznej
     • oznaczanie grupy krwi
     • BTA
     • próby zgodności


     oraz wiele innych badań, jeżeli nie bezpośrednio, to przez naszych podwykonawców.

      

     Zakres wykonywanych badań dostępny jest w aktualnym cenniku.

     Badania diagnostyczne

     Wśród nowo wprowadzonych badań wykonujemy:

     • oznaczanie witaminy D [Total 25(OH)D]
     • oznaczanie kwasów żółciowych.

     Personel

     Kierownik

     - dr n. med. Rączka Joanna
     specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

     Sekretarka medyczna

     - Leligdon Zofia

     Personel pracujący w zakładzie

     - Antosz Małgorzata
     technik analityki medycznej
     - Brzuchacz Elżbieta
     technik analityki medycznej
     - Galarowicz Aleksandra
     technik analityki medycznej
     - Jandura Stanisława
     - Krzak Krystyna
     technik analityki medycznej
     - Książkiewicz Zofia
     - Nawrot Maria
     technik analityki medycznej
     - Podkanowicz Małgorzata
     technik analityki medycznej
     - mgr Przygodzka Anna
     - mgr Rączka Janusz
     - mgr Rapta Anna
     - mgr Szczęśniak Małgorzata
     - Szewczyk Agnieszka
     technik analityki medycznej
     - mgr Watychowicz Anna
     - mgr Wnuk Jolanta
     - mgr Wójciak Dorota

     Lokalizacja

     BLOK B, POZIOM -1
     szpital BLOK B

     Pozostałe pracownie/zakłady