Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

LOKALIZACJA: PAWILON H
KONTAKT:
18 263 38 11 - Kierownik
18 263 38 12 - sekretariat
18 263 38 13 - pielęgniarka oddziałowa
18 263 38 14 - pokój lekarzy
18 263 38 16 - posterunek pielęgniarski - poziom 1
18 263 38 17 - posterunek pielęgniarski - poziom 0
18 263 38 23 - rehabilitacja 
 
GODZINY ODWIEDZIN:
poniedziałek-piątek 12.00-20.00
dni wolne 10.00-20.00
pdf
Rozmiar 0.20 MB
barthel
Dodano: 2018-11-23 13:07:11
pdf
Rozmiar 0.29 MB
informacja
Dodano: 2018-11-23 13:07:12
pdf
Rozmiar 0.25 MB
oswiadczenie
Dodano: 2018-11-23 13:07:12
pdf
Rozmiar 0.18 MB
skierowanie
Dodano: 2018-11-23 13:07:13
pdf
Rozmiar 0.17 MB
wniosek
Dodano: 2018-11-23 13:07:14
pdf
Rozmiar 0.20 MB
Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
Dodano: 2019-01-28 12:40:42
pdf
Rozmiar 0.15 MB
Zgoda na odbiór przez Zakład Opiekuńczo Leczniczy pozostałej należności.
Dodano: 2017-09-08 13:35:34
pdf
Rozmiar 0.14 MB
Zgoda na potrącenie należności za pobyt z zasiłku stałego / renty socjalnej
Dodano: 2017-09-08 13:33:14

ZOL jest jednostką organizacyjną Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu. Dwukondygnacyjny oddział posiada 21 sal  4 os. oraz  1 sale 1 os.
ZOL wyposażony w:
 • pełny węzeł sanitarny,
 • gabinet lekarski,
 • 2 sale rehabilitacyjne - wyposażone m.in. w kabiny  do ćwiczeń UGUL, rotory do ćwiczeń dolnych i górnych, rowery treningowe, poręcze do nauki chodzenia, stoły pionizacyjne,
 • kuchenki,
 • pokój dzienny dla pacjentów oraz duże pokoje kąpielowe,
Naszym przesłaniem jest zapewnienie pacjentom poczucia braku wyizolowania z życia wcześniej prowadzonego, stworzenie atmosfery i podjęcie rzeczywistych działań na rzecz  mobilizacji społecznej. 
Zakład kontynuuje działalność statutową Małopolskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Nowym Targu - Kowańcu. Naszym zadaniem jest objęcie pacjenta całodobową opieką i pielęgnacją, kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i pogłębiającą się niepełnosprawność, oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, w szczególności poprzez:
 • opiekę lekarską,
 • opiekę pielęgniarską,
 • usprawnienie ruchowe i działanie rehabilitacyjne,
 • leczenie farmakologiczne,
 • zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
 • zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
 • ustalenie i stosowanie diety
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i  unieruchomienia,
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w  społeczeństwie.
Podczas pobytu pacjenta w zakładzie jesteśmy w kontakcie z rodziną  i opiekunami w celu ustalenia w jakim stopniu są oni przygotowani do opieki nad pacjentem w trakcie pobytu i po jego zakończeniu. Pomagamy w załatwianiu spraw codziennych związanych ze zmianą sytuacji środowiskowej, pomagamy też w dokonywaniu  zakupów.

 
Iwona Iwan
Kierownik ZOL

 

 
Dr n. med. Jacek Jancelewicz

Lek. med. Ewa Imioło

Lek. med. Tomasz Dyba

Pielęgniarz Oddziałowy mgr. Lech Przybylski


Elżbieta Kurdas - Psycholog


Maryla Leja
Terapeuta zajęciowy
 
- Nad zdrowiem naszych podopiecznych czuwają specjaliści w zakresie chirurgii, geriatrii oraz chorób wewnętrznych, którzy w procesie diagnostyczno-leczniczym mają do dyspozycji podstawową aparaturę medyczną i sprzęt diagnostyczny. Pacjenci korzystają z diagnostyki laboratoryjnej oraz konsultacji specjalistycznych. 
- Pielęgnację  oraz  opiekę  sprawuje zespół pielęgniarek (w dużej mierze z dziedziny pielęgniarstwa długoterminowego) i wykwalifikowani opiekunowie medyczni
Prowadzimy również leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy. Zachęcamy pacjentów do aktywnego spędzania  czasu oraz do nawiązywania kontaktów między sobą i personelem; każdego podopiecznego traktujemy indywidualnie dbając o jego zdrowie psychiczne.
- Metody stosowane w terapii zajęciowej to: 
 • arteterapia - zajęcia plastyczne, malowanie, rysowanie, różnego rodzaju prace ręczne 
 • muzykoterapia - słuchanie muzyki, śpiew i relaksacja 
 • silwoterapia - kontakt z przyrodą 
 • biblioterapia - zajęcia z wykorzystaniem książek (czytanie i słuchanie) 
 • trening czynności dnia codziennego - zdobywanie umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w życiu codziennym. 
- Zespół rehabilitantów:
Stosujemy rehabilitację indywidualną mającą za zadanie zmniejszyć daną dysfunkcję bądź też zahamować jej skutki uboczne. Pacjent może także zostać zakwalifikowany na rehabilitację ogólno-kondycyjną w sali gimnastycznej. Prowadzimy naukę  prawidłowego stereotypu chodu, ćwiczenia manualne ręki, masaż i drenaż limfatyczny. 
- psycholog
 W działaniach wspomagają nas wolontariusze z Parafii Św. Katarzyny w Nowym Targu. 


 

Informacja o przyjęciach do ZOL


 1. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie umowy zawartej z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nie jest oddziałem Szpitala ani Domem Pomocy Społecznej.


 1. Świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent zgodnie z ustawą o działalności leczniczej oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby przebywającej w zakładzie.


 1. Podstawą przyjęcia do Zakładu jest „Skierowanie” do zakładu opiekuńczo- leczniczego wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie „Wniosku” osoby zainteresowanej o wydanie skierowania do ZOL oraz „Wywiadu Pielęgniarskiego i Zaświadczenia Lekarskiego”


 1. Do zakładu nie mogą być kierowani pacjenci, u których podstawowym wskazaniem jest choroba psychiczna, choroba nowotworowa w stanie terminalnym lub uzależnienie.

 2. Formularze niezbędne do uzyskania „ Skierowania do ZOL” dostępne są na stronie internetowej www. pszs.eu w zakładce zakład opiekuńczo-leczniczy, dokumenty do pobrania lub na miejscu w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Nowym Targu, ul Szpitalna 14, tel. 18 263 3811, gdzie również udzielane są szczegółowe informacje dotyczące przyjęć.


 1. Wypełnione dokumenty świadczeniobiorca składa bezpośrednio lub pocztą, do ZOL, adres jak wyżej, lub do innego, wybranego przez siebie ZOL. Do skierowania świadczeniobiorca załącza:


  • Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

  • Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy

W szczególności:

 1. decyzji organu rentowego albo emerytalno – rentowego ustalającego wysokość renty, emerytury albo renty socjalnej

 2. decyzji o przyznaniu zasiłku stałego

 • do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu, na potrącenie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ

 • do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu do odbioru tych należności przez ZOL


 1. Na ich podstawie, Kierownik ZOL wpisuje świadczeniobiorcę do kolejki oczekujących.

 2. Kierownik ZOL zawiadamia pisemnie i telefonicznie osobę skierowaną do zakładu albo zakład opieki zdrowotnej, w którym osoba ta przebywa, o terminie przyjęcia do zakładu.


 1. Informację o kolejności na liście oczekujących udostępnia się na żądanie osoby zainteresowanej lub organu kontrolującego.


 1. Osoba skierowana do ZOL powinna być przyjęta nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wydania skierowania 1. Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy przyjęciu pacjenta do Zakładu są :

- aktualny dowód osobisty

- aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie

- ostatni odcinek emerytury/renty

- właściwe zaświadczenie z sądu w stosunku do osób częściowo lub

całkowicie ubezwłasnowolnionych

- w przypadku pacjentów z chorobą psychiczną aktualne

zaświadczenie od lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań do pobytu w

ZOL o profilu ogólnym oraz określenie zdolności pacjenta do świadomego podejmowania decyzji

- dokumentacja medyczna (kserokopie kart wypisowych ze szpitala)

- aktualne wyniki badań laboratoryjnych ( morfologia, elektrolity, glukoza, mocznik, kreatynina, HBs, badanie ogólne moczu)

- RTG klatki piersiowej

           
            - Decyzja organu emerytalno-rentowego o wysokości świadczenia
 
 
 
Podstawy formalno – prawne funkcjonowania zakładu

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych, (Dz.U.2012. 731 z późn. zm.)
 2. Zarządzenie Nr 602016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29.06.2016r.. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
 3. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. Dz.U. nr 112, poz. 654 (Dz. U. 2015. 618 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm) (Dz.U. 2015.581 z późn. zm)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki  długoterminowej (t.j. Dz. U.2015 poz. 1658)
 6. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 64, poz. 593) (Dz. U. 2016. 930 z późn. zm.)
Akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl. Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia znajdują się na stronach NFZ : http://nfz.gov.pl

Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć