Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Prawa i Obowiązki Pacjenta

 

OBOWIĄZKI PACJENTA

1. Podczas pobytu na Oddziale Szpitalnym PSzS pacjent ma obowiązek:

 • udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia (Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe przez zatajenie bądź udzielenie nieprawdziwych informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta),
 • poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach oraz złożyć do depozytu wszystkie leki, które posiada przy sobie, stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno – terapeutycznego i rehabilitacyjnego (w tym do zaleconej diety), jak i w sprawach organizacyjno – administracyjnych,
 • odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala,
 • przebywać na sali chorych w czasie obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo – pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków,
 • przestrzegać ciszy nocnej od 22.00 do 6.00 oraz przebywać w tych godzinach na oddziale,
 • przestrzegać zakazu samodzielnego oddalania się z miejsca pobytu (Pacjent każdorazowo musi zgłosić lekarzowi lub pielęgniarce zamiar opuszczenia oddziału, a poza teren Szpitala może wychodzić tylko po uzyskaniu zgody Ordynatora/Kierownika),
 • przestrzegać zakazu samodzielnego korzystania z dźwigów szpitalnych przeznaczonych do użytku służbowego,
 • stosować się do przepisów o bezpieczeństwie i zagrożeniu pożarowym,
 • przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze, urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, grzewczych i wentylacyjnych,
 • szanować mienie Szpitala (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest zobowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital),
 • utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu,
 • przestrzegać zakazu: palenia wyrobów tytoniowych, obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.

2. Korzystanie z telefonów komórkowych nie może być uciążliwe dla innych pacjentów. Ze względu na obecność aparatury medycznej i możliwości powstania zakłóceń w jej funkcjonowaniu Dyrektor może określić pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

3. Pacjent i osoby odwiedzające pacjenta mają obowiązek stosować się do zasad odwiedzin, zapisanych w Regulaminie Oddziału.

4. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej i nie zachodzi obawa, iż odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczenia może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta albo życia lub zdrowia innych osób może nastąpić wypisanie pacjenta ze szpitala.


PRAWA PACJENTA