Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Prawa i Obowiązki Pacjenta

PACJENT MA PRAWO do:

1. ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

 • odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
 • udzielanych według przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń
 • udzielanych natychmiast w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia
 • związanych z porodem
 • udzielanych z należytą starannością w warunkach spełniających określone wymagania fachowe i sanitarne
 • przy udzielaniu których osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej.

 

Pacjentowi przysługuje prawo żądania, aby lekarz lub pielęgniarka/położna zasięgnęli opinii innego lekarza lub innej pielęgniarki/położnej, bądź aby zwołano konsylium lekarskie.

 

2. UZYSKANIA PRZYSTĘPNEJ INFORMACJI o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Po uzyskaniu w/w informacji Pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.

Pacjentowi przysługuje również prawo:

 • żądania, aby nie udzielano mu informacji
 • wyrażenia zgody na udzielenie informacji innym osobom.

 

 

3. ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.

 

4. ZACHOWANIA W TAJEMNICY INFORMACJI Z NIM ZWIĄZANYCH

5. WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH po uzyskaniu wcześniej niezbędnych informacji LUB ODMOWY TAKIEJ ZGODY, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.

W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko zgoda wymaga formy pisemnej.

 

6.POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym:

 • leczenia bólu
 • obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 • wyrażenia zgody na uczestnictwo innych osób przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

 

 

7.DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych, w tym udostępnienia jej osobom przez siebie upoważnionym.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

 

8.ZGŁOSZENIA SPRZECIWU wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

 

9. POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO, w tym:

 • kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, bądź odmowy takiego kontaktu
 • dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opieki sprawowanej nad:
 • pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 

Przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny ma prawo przebywania wraz z pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

 

 

10. OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ, w tym w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia do kontaktu z duchownym swojego wyznania.

 

11.PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE

Prawa pacjenta są szczegółowo opisane w Ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

 

PACJENT JEST ZOBOWIĄZANY do:

 • udzielenia w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia
 • poinformowania lekarza przyjmującego o wszystkich zażywanych lekach
 • złożenia do depozytu posiadanych przy sobie leków
 • nie przyjmowania innych leków poza zleconymi przez lekarza w oddziale
 • przestrzegania obowiązujących regulaminów i zarządzeń porządkowych, w tym rozkładu dnia przyjętego w oddziale
 • ścisłego przestrzegania wszystkich zaleceń i wskazówek personelu
 • informowania personelu medycznego o zmianach stanu swojego zdrowia
 • przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków oraz środków odurzających
 • przebywania w pomieszczeniach przeznaczonych dla pacjentów
 • przebywania w swojej sali podczas trwania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00 dnia następnego
 • wcześniejszego uzyskania zgody na opuszczenie oddziału (np. wyjście do sklepiku)
 • dbałości o stan pomieszczeń i wyposażenia
 • przestrzegania zakazu manipulowania przy aparaturze, urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych
 • korzystania z telefonów komórkowych w sposób nie będący uciążliwym dla innych Pacjentów.

 

 

Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć