x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111
  > Jednostki > Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

  - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

  Lokalizacja: PAWILON H

  GODZINY ODWIEDZIN:

  poniedziałek-piątek 12.00-20.00

  dni wolne 10.00-20.00

  Kierownik
  - Krzywdzińska Joanna
  Kontakt:

  18 263 38 11 - Kierownik

  18 263 38 12 - sekretariat

  18 263 38 13 - pielęgniarka oddziałowa

  18 263 38 14 - pokój lekarzy

  18 263 38 16 - posterunek pielęgniarski - poziom 1

  18 263 38 17 - posterunek pielęgniarski - poziom 0

  18 263 38 23 - rehabilitacja 


  Zakład Opiekuńczo Leczniczy jest jednostką organizacyjną Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu. Dwukondygnacyjny oddział posiada 21 sal  4 os. oraz  1 sale 1 os.

  ZOL wyposażony w:

  • pełny węzeł sanitarny,
  • gabinet lekarski,
  • 2 sale rehabilitacyjne - wyposażone m.in. w kabiny  do ćwiczeń UGUL, rotory do ćwiczeń dolnych i górnych, rowery treningowe, poręcze do nauki chodzenia, stoły pionizacyjne,
  • kuchenki,
  • pokój dzienny dla pacjentów oraz duże pokoje kąpielowe.


  Naszym przesłaniem jest zapewnienie pacjentom poczucia braku wyizolowania z życia wcześniej prowadzonego, stworzenie atmosfery i podjęcie rzeczywistych działań na rzecz  mobilizacji społecznej. 

  Zakład kontynuuje działalność statutową Małopolskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Nowym Targu - Kowańcu. Naszym zadaniem jest objęcie pacjenta całodobową opieką i pielęgnacją, kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i pogłębiającą się niepełnosprawność, oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, w szczególności poprzez:

  • opiekę lekarską,
  • opiekę pielęgniarską,
  • usprawnienie ruchowe i działanie rehabilitacyjne,
  • leczenie farmakologiczne,
  • zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
  • zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
  • ustalenie i stosowanie diety
  • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i  unieruchomienia,
  • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w  społeczeństwie.


  Podczas pobytu pacjenta w zakładzie jesteśmy w kontakcie z rodziną  i opiekunami w celu ustalenia w jakim stopniu są oni przygotowani do opieki nad pacjentem w trakcie pobytu i po jego zakończeniu. Pomagamy w załatwianiu spraw codziennych związanych ze zmianą sytuacji środowiskowej, pomagamy też w dokonywaniu  zakupów.

  Personel

  Kierownik

  - Krzywdzińska Joanna

  Pielęgniarka Oddziałowa

  - Gryglak Krystyna

  Lekarz pracujący w zakładzie

  - Lek. med.Dyba Tomasz
  Specjalista Chirurgii Ogólnej
  - Dr n. med.Jancelewicz Jacek
  Specjalista Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Geriatrii


  - Kurdas Elżbieta
  Psycholog
  - Leja Maryla
  Terapeuta zajęciowy

  Informacja o przyjęciach do ZOL

  Informacja o przyjęciach do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w nowym Targu (ZOL)


  Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, zwany dalej ZOL, jest komórką organizacyjną Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu i realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.


  ZOL nie jest oddziałem Szpitala ani Domem Pomocy Społecznej.


  Świadczenia zdrowotne udzielane w ZOL finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.


  Koszty wyżywienia i zakwaterowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosi Świadczeniobiorca.


  Miesięczna opłata za pobyt w ZOL wynosi 250% najniższej emerytury, nie więcej jednak niż 70% miesięcznego dochodu Świadczeniobiorcy.


  Do ZOL nie mogą być kierowani pacjenci, u których podstawowym wskazaniem jest choroba psychiczna, zaawansowana choroba nowotworowa lub uzależnienie, wymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym oraz którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności („skala Barthel”) otrzymali ponad 40 punktów.


  Podstawą przyjęcia do ZOL jest skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie wniosku osoby zainteresowanej (do którego dołączyć należy dokument „Wywiad Pielęgniarski i Zaświadczenie Lekarskie”).


  Formularze niezbędne do uzyskania skierowania dostępne są na stronie internetowej Szpitala www.pszs.eu w zakładce Struktura szpitala  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy lub na miejscu w ZOL (Nowy Targ, ul Szpitalna 14, pawilon H, poziom -1).


  Wraz ze skierowaniem należy dostarczyć do ZOL następujące dokumenty:

  • Wywiad Pielęgniarski i Zaświadczenie Lekarskie;
  • ocenę skalą poziomu samodzielności - skala Barthel;
  • oświadczenie osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL;
  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu, w szczególności: decyzja organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej (ostatnia waloryzacja - aktualizacja wysokości świadczenia), decyzja o przyznaniu zasiłku;
  • posiadaną dokumentację medyczną – kserokopie (np. Karty informacyjne z pobytu w szpitalu, kopie dokumentacji od lekarza rodzinnego).


  W przypadku osób, u których zachodzi uzasadniona stanem zdrowia wątpliwość co do zdolności do świadomego podejmowania decyzji, dołączyć należy dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry z określeniem zdolności Świadczeniobiorcy do czynności prawnych bądź potwierdzenie złożenia wniosku do właściwego Sądu o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite, z określeniem Doradcy Tymczasowego na czas trwania postępowania. Strona 2 z 2


  Wypełnione dokumenty można złożyć bezpośrednio w ZOL lub przesłać pocztą na adres:


  Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

  Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

  34-400 Nowy Targ, ul Szpitalna 14


  Przyjmowana jest tylko kompletna i spójna dokumentacja.


  Po kwalifikacji dokonanej przez Lekarza ZOL, określeniu trybu przyjęcia (pilny / stabilny) Świadczeniobiorca zostaje wpisany na Listę Oczekujących (tzw. „kolejka”), o czym pisemnie informuje Kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.


  W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz ZOL do kwalifikacji może wymagać dodatkowych dokumentów.


  Każdy przypadek pilny poddawany jest szczegółowej analizie na posiedzeniu Zespołu Zadaniowego, który zbiera się raz w miesiącu i decyduje ostatecznie o kolejności przyjęcia.


  Osoba wpisana na Listę Oczekujących powinna być przyjęta do ZOL nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.


  Dokumentami wymaganymi w momencie przyjęcia Świadczeniobiorcy do ZOL są:

  • dowód osobisty;
  • dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia;
  • ostatnia waloryzacja emerytury / renty, jeżeli nie była dostarczana;
  • ostatni odcinek emerytury/renty lub wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający dochód;
  • właściwe zaświadczenie z Sądu w stosunku do osób częściowo lub całkowicie Ubezwłasnowolnionych;
  • aktualne zaświadczenie od lekarza psychiatry z określeniem zdolności Świadczeniobiorcy do czynności prawnych (jeżeli takie zaświadzczenie było dołączone na etapie składania dokumentów do „kolejki");
  • kserokopie dokumentacji medycznej z zakończonego leczenia szpitalnego;
  • wyniki aktualnych badań diagnostycznych: morfologia, elektrolity, glukoza, mocznik, kreatynina, Hbs, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej z opisem.


  W dniu przyjęcia do ZOL Świadczeniobiorca oceniany jest skalą poziomu samodzielności (skala Barthel), warunkiem przyjęcia jest uzyskanie w ocenie 40 punktów lub mniej.


  W celu zapewnienia terminowego opłacania kosztów wyżywienia i zakwaterowania, Świadczeniobiorca wyraża zgodę na potrącanie opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przez właściwy organ ze świadczenia wypłacanego przez ten organ.


  ZOL może odbierać w imieniu Świadczeniobiorcy pozostałą po potrąceniu, kwotę świadczenia na podstawie stosownej dyspozycji.


  Szczegółowych informacji dotyczących przyjęć udziela Kierownik ZOL, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 14:00, pawilon H, poziom -1, tel. 18 263 38 11.


  Podstawy formalno-prawne

  Podstawy formalno – prawne funkcjonowania zakładu


  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych, (Dz.U.2012. 731 z późn. zm.)
  2. Zarządzenie Nr 602016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29.06.2016r.. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
  3. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. Dz.U. nr 112, poz. 654 (Dz. U. 2015. 618 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm) (Dz.U. 2015.581 z późn. zm)
  5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki  długoterminowej (t.j. Dz. U.2015 poz. 1658)
  6. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 64, poz. 593) (Dz. U. 2016. 930 z późn. zm.)


  Akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl. Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia znajdują się na stronach NFZ : http://nfz.gov.pl

  Lokalizacja

  PAWILON H
  szpital BLOK H