x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111
  > Dla pacjenta > Zasady przyjęć do szpitala

  Zasady przyjęć do szpitala

  ZASADY UMIESZCZANIA PACJENTÓW NA LIŚCIE OCZEKUJĄCYCH


  W przypadku wizyty pierwszorazowej (rozpoczęcie leczenia), jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia wówczas rejestratorka (sekretarka) wpisuje pacjenta na listę oczekujących, przydzielając najbliższy możliwy termin zgodnie z wyznaczonymi kryteriami: 1. kolejności wpisu na listę, 2. kwalifikacja przez lekarza wystawiającego skierowanie lub lekarza przyjmującego do szpitala do jednej z dwóch kategorii medycznych:

  • przypadek pilny – pacjent, który wymaga pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwości szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia,
  • przypadek stabilny – pacjent, który nie znajduje się w stanie nagłym i nie został zakwalifikowany jako przypadek pilny.  


  WPIS NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH:

  • osobiście,
  • telefonicznie,
  • za pośrednictwem osoby trzeciej,


  Rejestracji telefonicznej można dokonać pod nr tel.:
  • Poradnia Dermatologiczna – 18263 37 28,
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc – 18263 37 31,
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego – 18263 37 06,
  • Pozostałe Poradnie Specjalistyczne - 182633700, 182633702 182633719, 182633720
  • Zakład Fizjoterapii - 18263 35 21,
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej - 18263 35 07,


  PRAWO DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POZA KOLEJNOŚCIĄ MAJĄ:
  • osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci (także osoby represjonowane),
  • uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
  UWAGI:
  • braku, skierowania w dniu rejestracji, pacjent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania do 14 dni roboczych (nie dostarczenie skierowania powoduje skreślenie z listy oczekujących),
  • wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią przyjęcie pacjenta w wyznaczonym terminie, rejestratorka (sekretarka) powiadamia pacjenta (telefonicznie lub listownie) o zmianie terminu i przyczynie jego zmiany,
  • gdy pacjent nie może stawić się w wyznaczonym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym rejestracji,
  • pogorszenia stanu zdrowia, które może wskazywać na potrzebę wcześniejszego udzielania świadczenia, pacjent jest zobowiązany poinformować o tym świadczeniodawcę.


  SKREŚLENIE Z LISTY OCZEKUJĄCYCH NASTĘPUJE PO:

  • wykonaniu świadczenia przez świadczeniodawcę
  • zaprzestaniu wykonywania świadczenia danego rodzaju przez świadczeniodawcę,
  • powiadomieniu przez osobę wpisaną na listę oczekujących o rezygnacji,