x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111
  > Kariera > Ogłoszenia/Konkursy na świadczenia medyczne

  Ogłoszenia/Konkursy na świadczenia medyczne

  Konkurs ofert- realizacja badań laboratoryjnych.

  Data2024-04-17

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,

  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz. U. Z 2023 r. poz. 991 z późn. Zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. Z 2024 r. poz. 146)


  Ogłasza konkurs ofert na realizację świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w ramach umowy podwykonawstwa.


  NR  DOK-423-30/24

  w okresie od 1 maja 2024 r. do 30 kwietnia 2027 r.

  Oferta winna zawierać dokumenty i dane określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.

  Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na Dzienniku Podawczym w budynku administracji, ul. Szpitala 14, 34-400 Nowy Targ – w terminie do dnia 29 kwietnia 2024 r. do godz. 09:30.

  Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej w budynku administracji Szpitala przy ulicy Szpitalnej 14, 29 kwietnia 2024 r. o godz. 10:30.

  Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 30 kwietnia 2024 r. Zostanie ono ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej www.pszs.eu, z podaniem nazwy oferentów.

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.


  > czytaj więcej

  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

  Data2023-09-19

  OGŁOSZENIE


  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,

  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,


  działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).


  OGŁASZA KONKURS

  nr DOK-423-189/23


  NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI PATOMORFOLOGICZNEJ ORAZ ORGANIZACJĘ I PROWADZENIE ZAKŁADU PATOMORFOLOGII


  w okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2026 r.


  > czytaj więcej

  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

  Data2023-06-23

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,

  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

  DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 26, ART. 26A I ART. 27 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ  (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 633) ORAZ ART. 146 UST. 1, ART. 147-150, 151 UST. 1-5, ART. 152, 153 I ART. 154 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 2561 Z PÓŹN. ZM.).

  Ogłasza Konkurs Ofert

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ramach Projektu Pn.: „Deinstytucjonalizacja Szansą Na Dobrą Zmianę - Projekt Zintegrowany. Obszar Testowania: Powiat Nowotarski” Finansowanego Z Funduszy Unii Europejskiej W Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  nr  DOK-423-150/23

  w okresie od 8 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  > czytaj więcej

  KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

  Data2023-04-28

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. dz. u. z 2022 r. poz. 633) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. dz. u. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)


  ogłasza konkurs ofert


  na udzielanie świadczeń psychologicznych w Ramach Projektu Pn.: „Deinstytucjonalizacja Szansą Na Dobrą Zmianę - Projekt Zintegrowany. Obszar Testowania: Powiat Nowotarski” Finansowanego z Funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr  DOK-423-107/23 w okresie od 15 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

  > czytaj więcej

  KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

  Data2023-02-01

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,

  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

  DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 26, ART. 26A I ART. 27 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 633) ORAZ ART. 146 UST. 1, ART. 147-150, 151 UST. 1-5, ART. 152, 153 I ART. 154 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 2561 Z PÓŹN. ZM.).

  Ogłasza Konkurs Ofert

  Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych w Ramach Projektu Pn.: „Deinstytucjonalizacja Szansą Na Dobrą Zmianę - Projekt Zintegrowany. Obszar Testowania: Powiat Nowotarski” Finansowanego Z Funduszy Unii Europejskiej W Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  nr DOK-423-21/23

  w okresie od 15 lutego 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
  > czytaj więcej

  KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

  Data2023-01-19

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,

  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

  DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 26, ART. 26A I ART. 27 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 633) ORAZ ART. 146 UST. 1, ART. 147-150, 151 UST. 1-5, ART. 152, 153 I ART. 154 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 2561 Z PÓŹN. ZM.).

  Ogłasza Konkurs Ofert

  Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych w Ramach Projektu Pn.: „Deinstytucjonalizacja Szansą Na Dobrą Zmianę - Projekt Zintegrowany. Obszar Testowania: Powiat Nowotarski” Finansowanego Z Funduszy Unii Europejskiej W Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  nr DOK-423-1/23

  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
  > czytaj więcej

  KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PSYCHIATRII

  Data2022-05-24

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
  DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 26, ART. 26A I ART. 27 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 633) ORAZ ART. 146 UST. 1, ART. 147-150, 151 UST. 1-5, ART. 152, 153 I ART. 154 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (T.J. DZ. U. Z 2021 R. POZ. 1285 Z PÓŹN. ZM.)
  OGŁASZA KONKURS OFERT
  NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PSYCHIATRII W RAMACH PROJEKTU PN.: „DEINSTYTUCJONALIZACJA SZANSĄ NA DOBRĄ ZMIANĘ - PROJEKT ZINTEGROWANY. OBSZAR TESTOWANIA: POWIAT NOWOTARSKI” FINANSOWANEGO Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
  > czytaj więcej

  DEINSTYTUCJONALIZACJA SZANSĄ NA DOBRĄ ZMIANĘ

  Data2022-05-18

  OGŁASZA KONKURS OFERT
  NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: „DEINSTYTUCJONALIZACJA SZANSĄ NA DOBRĄ ZMIANĘ - PROJEKT ZINTEGROWANY. OBSZAR TESTOWANIA: POWIAT NOWOTARSKI” FINANSOWANEGO Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
  > czytaj więcej

  NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W RAMACH UMOWY PODWYKONAWSTWA

  Data2022-04-19

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
  DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 26, ART. 26A I ART. 27 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O
  DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (T.J. Dz. U. Z 2022 R. POZ. 633) ORAZ ART. 146 UST. 1, ART. 147-150,
  151 UST. 1-5, ART. 152, 153 1 ART. 154 UST. 112 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O
  ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (T.J. Dz.
  U. Z 2021 R. POZ. 1285 Z PÓŹN. ZM.).
  OGŁASZA KONKURS OFERT
  NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W RAMACH UMOWY PODWYKONAWSTWA.
  > czytaj więcej

  Konkurs ofert na realizację superwizji zespołów terapeutycznych Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

  Data2022-04-15

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
  DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 26, ART. 26A I ART. 27 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O
  DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 633) ORAZ ART. 146 UST. 1, ART. 147-150, 151
  UST. 1-5, ART. 152, 153 I ART. 154 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH
  OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (T.J. DZ. U. Z 2021 R. POZ. 1285 Z
  PÓŹN. ZM.).
  OGŁASZA KONKURS OFERT
  NA REALIZACJĘ SUPERWIZJI ZESPOŁÓW TERAPEUTYCZNYCH ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA
  PSYCHICZNEGO W RAMACH PROJEKTU PN.: „DEINSTYTUCJONALIZACJA SZANSĄ NA DOBRĄ ZMIANĘ -
  PROJEKT ZINTEGROWANY. OBSZAR TESTOWANIA: POWIAT NOWOTARSKI” FINANSOWANEGO Z
  FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
  NR DOK-423-172/22
  w okresie od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  > czytaj więcej

  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  Data2021-07-23

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II wNowym Targu,

  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

  działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

  OGŁASZA KONKURS

  Ofert na Udzielanie Świadczeń zdrowotnych w ramach projektu pn.: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu finansowanego z funduszy unii europejskiej w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020

  w okresie od 02.08.2021 r. do 31.12.2021 r.

  > czytaj więcej

  Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Projektu Pn.: Popularyzacja Badań Kolonoskopowych

  Data2021-06-10

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji projektu pn.: „Popularyzacja badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego przez Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu etap II ” nr DOK-423-187/21 finansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
  Okres realizacji świadczeń objęty konkursem: od 18.06.2021 r. do 30.11.2021 r.
  Oferta winna zawierać dokumenty i dane określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.
  Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na Dzienniku Podawczym w budynku administracji, ul. Szpitala 14, 34-400 Nowy Targ – w terminie do dnia 17.06.2021 r. do godz. 9.00.
  > czytaj więcej

  Konkurs ofert- realizacja znieczuleń do badań kolonoskopiowych

  Data2021-03-09

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji projektu pn.: „Popularyzacja badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego przez Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu etap II ” nr DOK-423-59/21 finansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
  Okres realizacji świadczeń objęty konkursem: od 17.03.2021 r. do 31.05.2021 r.
  Oferta winna zawierać dokumenty i dane określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.
  Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na Dzienniku Podawczym w budynku administracji, ul. Szpitala 14, 34-400 Nowy Targ – w terminie do dnia 16.03.2021 r. do godz. 9.00.
  > czytaj więcej

  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki patomorfologicznej oraz organizację i prowadzenie Zakładu Patomorfologii

  Data2020-12-21

  OGŁOSZENIE

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,

  działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

  OGŁASZA KONKURS

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki patomorfologicznej oraz organizację i prowadzenie zakładu patomorfologii

  w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.


  > czytaj więcej

  Konkurs ofert na realizację superwizji zespołów terapeutycznych Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

  Data2020-09-30

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
  Działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. dz. u. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).
  Ogłasza Konkurs Ofert
  Na realizację superwizji zespołów terapeutycznych Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Ramach Projektu Pn.: „Deinstytucjonalizacja Szansą Na Dobrą Zmianę - Projekt Zintegrowany. Obszar Testowania: Powiat Nowotarski” Finansowanego Z Funduszy Unii Europejskiej W Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  nr DOK-423-327/20
  w okresie od 12 października 2020 r. do 30 września 2022 r.
  > czytaj więcej

  Konkurs ofert na realizację superwizji zespołów terapeutycznych Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

  Data2020-09-15

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
  Działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. dz. u. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).
  Ogłasza Konkurs Ofert
  Na realizację superwizji zespołów terapeutycznych Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Ramach Projektu Pn.: „Deinstytucjonalizacja Szansą Na Dobrą Zmianę - Projekt Zintegrowany. Obszar Testowania: Powiat Nowotarski” Finansowanego Z Funduszy Unii Europejskiej W Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  nr DOK-423-287/20
  w okresie od 21 września 2020 r. do 30 września 2022 r.
  > czytaj więcej

  Konkurs ofert na realizację superwizji zespołów terapeutycznych Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

  Data2020-09-04

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
  Działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. dz. u. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).
  Ogłasza Konkurs Ofert
  Na realizację superwizji zespołów terapeutycznych Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Ramach Projektu Pn.: „Deinstytucjonalizacja Szansą Na Dobrą Zmianę - Projekt Zintegrowany. Obszar Testowania: Powiat Nowotarski” Finansowanego Z Funduszy Unii Europejskiej W Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  nr DOK-423-275/20
  w okresie od 14 września 2020 r. do 30 września 2022 r.
  > czytaj więcej

  Konkurs ofert na realizację superwizji zespołów terapeutycznych Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

  Data2020-07-03

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
  Działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. dz. u. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).
  Ogłasza Konkurs Ofert
  Na realizację superwizji zespołów terapeutycznych Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Ramach Projektu Pn.: „Deinstytucjonalizacja Szansą Na Dobrą Zmianę - Projekt Zintegrowany. Obszar Testowania: Powiat Nowotarski” Finansowanego Z Funduszy Unii Europejskiej W Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  nr DOK-423-209/20
  w okresie od 13 lipca 2020 r. do 30 września 2022 r.
  > czytaj więcej

  Konkurs ofert na realizację superwizji zespołów terapeutycznych Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

  Data2020-06-15

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,

  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

  Ogłasza Konkurs Ofert

  Na realizację superwizji zespołów terapeutycznych Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Ramach Projektu Pn.: „Deinstytucjonalizacja Szansą Na Dobrą Zmianę - Projekt Zintegrowany. Obszar Testowania: Powiat Nowotarski” Finansowanego Z Funduszy Unii Europejskiej W Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  nr DOK-423-180/20

  w okresie od 22 czerwca 2020 r. do 30 września 2022 r.

  Oferta winna zawierać dokumenty i dane określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.

  > czytaj więcej

  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Projektu pn.: Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - Projekt zintegrowany. Obszar testowania: Powiat Nowotarski Finansowanego z Funduszy Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego

  Data2020-01-23

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
  działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (T.J. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (T.J. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)
  Ogłasza Konkurs Ofert
  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - Projekt Zintegrowany. Obszar testowania: Powiat Nowotarski” finansowanego z Funduszy Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  NR DOK-423-26/20
  W OKRESIE OD 1 lutego 2020 R. DO 30 CZERWCA 2022 R.
  > czytaj więcej

  Konkurs na stanowisko: PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

  Data2020-01-13

  Dyrektor ogłasza konkurs na stanowisko:

  PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ w oddziałach

  -Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Reumatologii

  -Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

  -Oddział Kardiologii

  -Oddział Psychiatrii z pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

  -Oddział Ratunkowy
  > czytaj więcej

  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Projektu pn.: Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - Projekt zintegrowany. Obszar testowania: Powiat Nowotarski Finansowanego z Funduszy Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego

  Data2019-11-19

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
  działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (T.J. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (T.J. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)
  Ogłasza Konkurs Ofert
  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - Projekt Zintegrowany. Obszar testowania: Powiat Nowotarski” finansowanego z Funduszy Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  NR DOK-423-477/19
  W OKRESIE OD 27 LISTOPADA 2019 R. DO 30 CZERWCA 2022 R.
  > czytaj więcej

  Konkurs - Pielęgniarka Oddziałowa (termin składania dokumentów 21.09.2019r.)

  Data2019-09-04

  Dyrektor

  Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

  ogłasza konkurs na stanowisko:

  PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ w oddziałach
  > czytaj więcej

  KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: POPULARYZACJA BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH

  Data2019-06-24

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II wNowym Targu,

  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

  działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)

  OGŁASZA KONKURS

  Ofert na Udzielanie Świadczeń ZDROWOTNYCH w ramach projektu pn.: „Popularyzacja badań kolonoskopowych i podniesienie

  świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu

  nowotarskiego i tatrzańskiego przez Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu etap II”
  > czytaj więcej

  KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

  Data2019-06-04  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II wNowym Targu,

  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

  działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jednolity tekst Dz.U. 2016 nr2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1938, z późn. zm.)

  OGŁASZA KONKURS

  Ofert na Udzielanie Świadczeń ZDROWOTNYCH w ramach projektu pn.: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu finansowanego z funduszy unii europejskiej w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020

  w okresie od14.06.2019 r. do 31.07.2021 r.
  > czytaj więcej

  Konkurs ofert na realizację świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

  Data2018-12-13

  Wynik wyboru oferty: - Aktualizacja 2018-12-31

  OGŁOSZENIE

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,

  działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).

  OGŁASZA KONKURS

  na realizację świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

  w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.
  > czytaj więcej

  OGŁOSZENIE

  Data2018-07-18

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

  OGŁASZA KONKURS

  > czytaj więcej

  Ogłoszenie nr DOK -0701/4/2018 o trzecim otwartym naborze Partnera/-ów

  Data2018-03-08

  > czytaj więcej

  Ogłoszenie o naborze partnerów w ramach konkursu "Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi"

  Data2017-09-14

  Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu (dalej Szpital), działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na Partnera/-ów krajowych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu w ramach konkursu Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi – II etap, Działanie 4.1 Innowacje społeczne
  > czytaj więcej

  Konkurs na świadczenia medyczne w ramach projektu profilaktyki raka jelita grubego

  Data2017-06-12

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu OGŁASZA KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych W RAMACH PROJEKTU „POPULARYZACJA BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH I PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POWIATU NOWOTARSKIEGO PRZEZ PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W NOWYM TARGU”
  > czytaj więcej

  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez ratowników medycznych.

  Data2015-10-16

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w: Zespołach Wyjazdowych S i P, Karetce Transportowej, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
  > czytaj więcej

  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

  Data2015-04-15

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w okresie od 01.05.2015 r. do 28.02.2018 r. Z warunkami o przedmiocie konkursu i projektem umów można zapoznać się od 15 kwietnia 2015 r. w budynku administracji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14, w Dziale Organizacji i Kontraktowania Świadczeń, pok. 2 (tel. 18-263-3010) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35 oraz na stronie internetowej www.pszs.eu.
  > czytaj więcej

  Konkurs na udzielanie świadczeń z zakresu diagnostyki patomorfologicznej

  Data2015-03-25

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń z zakresu diagnostyki patomorfologicznej w szpitalu.
  > czytaj więcej

  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poradniach specjalistycznych PSZS

  Data2015-02-16

  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poradniach specjalistycznych Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu
  w okresie od 01.03.2015 r. do 28.02.2018 r.
  > czytaj więcej

  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych, nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, ZOL, Zespołach Wyjazdowych S PSZS

  Data2015-02-16

  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: oddziałach szpitalnych, nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Zespołach Wyjazdowych S Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu w okresie od 01.03.2015 r. do 28.02.2018 r.
  > czytaj więcej