x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

  2023-06-23
  < wróć do aktualności
  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,

  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

  DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 26, ART. 26A I ART. 27 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ  (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 633) ORAZ ART. 146 UST. 1, ART. 147-150, 151 UST. 1-5, ART. 152, 153 I ART. 154 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 2561 Z PÓŹN. ZM.).

  Ogłasza Konkurs Ofert

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ramach Projektu Pn.: „Deinstytucjonalizacja Szansą Na Dobrą Zmianę - Projekt Zintegrowany. Obszar Testowania: Powiat Nowotarski” Finansowanego Z Funduszy Unii Europejskiej W Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  nr  DOK-423-150/23

  w okresie od 8 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,

  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

  DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 26, ART. 26A I ART. 27 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ  (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 633) ORAZ ART. 146 UST. 1, ART. 147-150, 151 UST. 1-5, ART. 152, 153 I ART. 154 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 2561 Z PÓŹN. ZM.).

  Ogłasza Konkurs Ofert

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ramach Projektu Pn.: „Deinstytucjonalizacja Szansą Na Dobrą Zmianę - Projekt Zintegrowany. Obszar Testowania: Powiat Nowotarski” Finansowanego Z Funduszy Unii Europejskiej W Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  nr  DOK-423-150/23

  w okresie od 8 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

  Oferta winna zawierać dokumenty i dane określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.

  Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na Dzienniku Podawczym w budynku administracji, ul. Szpitala 14, 34-400 Nowy Targ – w terminie do dnia 6 lipca 2023 r. do godz. 9.00.

  Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej w budynku administracji Szpitala przy ulicy Szpitalnej 14,

  6 lipca 2023 r. o godz. 12:15.

  Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 7 lipca 2023 r. Zostanie ono ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej www.pszs.eu, z podaniem nazwy oferentów.

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 i 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).

   

  Projekt spełnia standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i jest dostosowany do ich potrzeb poprzez m.in.:

  ·         dostępność do windy, podjazdów dla wózków inwalidzkich, zastosowanie poręczy

  ·         dostępność wózków inwalidzkich przy wejściu do budynku,

  ·         równomierne oświetlenie miejsca rejestracji,

  ·         dostosowanie strony internetowej poprzez możliwość zmiany wielkości czcionki, kontrastu, możliwość użycia czytnika ekranu.