x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111
  > E-rejestracja

  E-rejestracja

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych informujemy:

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIw Nowym Targu z siedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, Numer księgi rejestrowej 000000006068,NIP: 735-21-78-657, REGON: 000308324, KRS: 0000002479, tel.: 18/263-30-00, fax. 18/263-39-50,e-mail: sekretariat@pszs.euwww.pszs.eu.


  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Małgorzata Ślimak, tel. 18 / 263 30 05 e-mail: iod@pszs.eu


  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach zdrowotnych (profilaktyka zdrowotna, leczenie, medycyna pracy - w tym ocena zdolności pracownika do pracy, diagnoza medyczna i zapewnienie opieki zdrowotnej, zarządzanie systemami iusługami opieki zdrowotnej).


  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c i art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2 lit. c w zakresie ochrony żywotnych interesów Pacjenta, w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz Rozdziałem VII Ustawy z dnia 6 listopada 2008r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


  Odbiorcami danych osobowych będą:

  • podmioty uprawnione na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • podmioty serwisujące urządzenia, w których przetwarzane są dane
  • podmioty prowadzące obsługę informatyczną oraz prawną
  • podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych Pacjentów
  • podmioty, którym przekazuje się dokumentację medyczną dla celów niszczenia


  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W sytuacji jednak gdyby zaszła taka potrzeba, w związku z zapewnieniem obsługi serwisowej urządzeńi aparatury medycznej, przekazanie danych do państw trzecich będzie odbywało się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń.


  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z następującymi wyjątkami:

  • w przypadku zgonu Pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja medyczna będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  • dokumentacja medyczna zawierająca dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  • zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta będą przechowywane przez okres10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  • skierowania na badania będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się Pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że Pacjent odebrał skierowanie;
  • dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2 roku życia, będzie przechowywana przez okres 22 lat.


  Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.


  Podanie danych jest dobrowolne,jednak odmowa podania danych będzie wiązała się z brakiem możliwości wykonania usługi medycznej.


  Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Formularz rejestracyjny

  Imię, Nazwisko *
  E-mail
  Numer telefonu *
  Pesel *
  Rejestruje się do*
  Uwagi
  *