x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111
  > Dla pacjenta > Prawa/Obowiązki pacjenta

  Prawa/Obowiązki pacjenta

  PACJENT MA PRAWO DO:

  1. ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

  • odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
  • udzielanych według przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,
  • udzielanych natychmiast w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, ·związanych z porodem,
  • udzielanych z należytą starannością w warunkach spełniających określone wymagania fachowe i sanitarne,
  • przy udzielaniu których osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej.


  Pacjentowi przysługuje prawo żądania, aby lekarz lub pielęgniarka/położna zasięgnęli opinii innego lekarza lub innej pielęgniarki/położnej, bądź aby zwołano konsylium lekarskie.  


  2. UZYSKANIA PRZYSTĘPNEJ INFORMACJI o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.


  Po uzyskaniu w/w informacji Pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.

  Pacjentowi przysługuje również prawo:

  • żądania, aby nie udzielano mu informacji,
  • wyrażenia zgody na udzielenie informacji innym osobom.  


  3. ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (adres, numer telefonu, fax, email - str.16) lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.


  4. ZACHOWANIA W TAJEMNICY INFORMACJI Z NIM ZWIĄZANYCH  


  5. WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH po uzyskaniu wcześniej niezbędnych informacji LUB ODMOWY TAKIEJ ZGODY, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko zgoda wymaga formy pisemnej.  


  6. POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym:

  • leczenia bólu,
  • obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, ·wyrażenia zgody na uczestnictwo innych osób przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.  


  7. DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych, w tym udostępnienia jej osobom przez siebie upoważnionym. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej przedstawiono na stronach 13-14.  


  8. ZGŁOSZENIA SPRZECIWU wobec opinii albo orzeczenia lekarza.  


  9. POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO, w tym:

  • kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, bądź odmowy takiego kontaktu,
  • dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opieki sprawowanej nad:
   • pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, Przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny ma prawo przebywania wraz z pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
   • pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.    


  10. OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ, w tym w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia do kontaktu z duchownym swojego wyznania (dane kontaktowe na stronie 16).  


  11. PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE (informacja w portierni przy wejściu głównym do szpitala oraz u personelu medycznego oddziału).  


  Szczegółowy opis praw Pacjenta znajduje się w Ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Tekst ustawy dostępny jest u personelu medycznego.