x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111
  > Nasz szpital > Rada społeczna

  Rada społeczna

  Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego, który utworzył  Zakład  oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

  Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Powiatu Nowotarskiego oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie.


  Skład Rady Społecznej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na lata 2022 - 2026

  • Przewodniczący : Krzysztof Faber – starosta Powiatu Nowotarskiego
  • Członkowie:
   1. Przedstawiciel Wojewody: Rafał Czerwiński
   2. Przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Nowotarskiego
    • Ks. Jan Karlak
    • Tomasz Ciesielka
    • Grzegorz Watycha
    • Leszek Świder
    • Stanisław Waksmundzki
    • Ryszard Papanek
    • Rafał Szkaradziński
    • Jan Smarduch
    • Rafał Grygorowicz
    • Tadeusz Królczyk
    • Jakub Jamróz
    • Mateusz Lichosyt
    • Jan Dyda
    • Antoni Karlak
    • Marcin Ratułowski


    DO ZADAŃ RADY SPOŁECZNEJ NALEŻĄ:


    1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
     • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
     • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
     • przyznawania kierownikowi nagród,
     • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem.
    2. Przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
     • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
     • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
     • kredytów bankowych lub dotacji,
     • podziału zysku,
     • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
     • regulaminu organizacyjnego.
    3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
    4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
    5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.