x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Konkurs na świadczenia medyczne w ramach projektu profilaktyki raka jelita grubego

  2017-06-12
  < wróć do aktualności
  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu OGŁASZA KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych W RAMACH PROJEKTU „POPULARYZACJA BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH I PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POWIATU NOWOTARSKIEGO PRZEZ PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W NOWYM TARGU”
  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,   działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jednolity tekst Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1638 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1793, poz. 1027, z późn. zm.)   OGŁASZA KONKURS   na udzielanie świadczeń zdrowotnych W RAMACH PROJEKTU „POPULARYZACJA BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH I PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POWIATU NOWOTARSKIEGO PRZEZ PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W NOWYM TARGU”   w okresie od 01.07.2017 r. do 31.05.2019 r. Oferta winna zawierać dokumenty i dane określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.   Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na Dzienniku Podawczym w budynku administracji, ul. Szpitala 14, 34-400 Nowy Targ – w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r. do godz. 10.00.   Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej w budynku administracji Szpitala przy ulicy Szpitalnej 14 w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 10:30. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 20 czerwca 2017r. Zostanie ono ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej www.pszs.eu, z podaniem nazwy oferentów. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny. Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu, zgodnie z zasadami określonymi wart. 152, 153 i154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)   Termin składania ofert został przesunięty do dnia 30.06.2017r. do godz. 10.00