x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Konkurs ofert na realizację superwizji zespołów terapeutycznych Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

  2020-07-03
  < wróć do aktualności
  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
  Działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. dz. u. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).
  Ogłasza Konkurs Ofert
  Na realizację superwizji zespołów terapeutycznych Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Ramach Projektu Pn.: „Deinstytucjonalizacja Szansą Na Dobrą Zmianę - Projekt Zintegrowany. Obszar Testowania: Powiat Nowotarski” Finansowanego Z Funduszy Unii Europejskiej W Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  nr DOK-423-209/20
  w okresie od 13 lipca 2020 r. do 30 września 2022 r.


  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ Działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. dz. u. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.). Ogłasza KonkursOfert Na realizację superwizji zespołów terapeutycznych Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Ramach Projektu Pn.: „Deinstytucjonalizacja Szansą Na Dobrą Zmianę - Projekt Zintegrowany. Obszar Testowania: Powiat Nowotarski” Finansowanego Z Funduszy Unii Europejskiej W Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr  DOK-423-209/20 w okresie od  13 lipca 2020 r. do 30 września 2022 r. Oferta winna zawierać dokumenty i dane określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na Dzienniku Podawczym w budynku administracji, ul. Szpitala 14, 34-400 Nowy Targ – w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej w budynku administracji Szpitala przy ulicy Szpitalnej 14, 10 lipca 2020 r. o godz. 12:15. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 10 lipca 2020 r. Zostanie ono ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej www.pszs.eu, z podaniem nazwy oferentów. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny. Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 i 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).   Projekt spełnia standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i jest dostosowany do ich potrzeb poprzez m.in.:  
  • dostępność do windy, podjazdów dla wózków inwalidzkich, zastosowanie poręczy
  • dostępność wózków inwalidzkich przy wejściu do budynku,
  • równomierne oświetlenie miejsca rejestracji,
  • dostosowanie strony internetowej poprzez możliwość zmiany wielkości czcionki, kontrastu, możliwość użycia czytnika ekranu.

  Dokumenty do pobrania:   1) Ogłoszenie 2) Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert 3) Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 4) Załącznik nr 2- Wzór umowy 5) Załącznik nr 3- Klauzula informacyjna RODO 6) Załącznik nr 4- Oświadczenie uczestnika projektu Unieważnienie konkursu ofert.