x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Konkurs ofert- realizacja znieczuleń do badań kolonoskopiowych

  2021-03-09
  < wróć do aktualności
  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji projektu pn.: „Popularyzacja badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego przez Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu etap II ” nr DOK-423-59/21 finansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
  Okres realizacji świadczeń objęty konkursem: od 17.03.2021 r. do 31.05.2021 r.
  Oferta winna zawierać dokumenty i dane określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.
  Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na Dzienniku Podawczym w budynku administracji, ul. Szpitala 14, 34-400 Nowy Targ – w terminie do dnia 16.03.2021 r. do godz. 9.00.

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II wNowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.). OGŁASZA KONKURS Ofert na Udzielanie Świadczeń zdrowotnych w ramach projektu pn.: „Popularyzacja badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego przez Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu etap II” finansowanego z funduszy unii europejskiej w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020 nr DOK-423-59/21 finansowanego z funduszy unii europejskiej w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020 w okresie od 17.03.2021 r. do 31.05.2021 r. Oferta winna zawierać dokumenty i dane określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na Dzienniku Podawczym w budynku administracji, ul. Szpitala 14, 34-400 Nowy Targ – w terminie do dnia 16.03.2021 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej w budynku administracji Szpitala przy ulicy Szpitalnej 14 16.03.2021r. o godz. 9.30. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 16.03.2021 r. Zostanie ono ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej www.pszs.eu, z podaniem nazwy oferentów. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny. Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu, zgodnie z zasadami określonymi wart. 152, 153 i 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).   Projekt spełnia standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i jest dostosowany do ich potrzeb poprzez m.in.: ·dostępność do windy, podjazdów dla wózków inwalidzkich, zastosowanie poręczy ·dostępność wózków inwalidzkich przy wejściu do budynku, ·realizacji projektu na parterze budynku, ·równomierne oświetlenie miejsca rejestracji, ·dostosowanie strony internetowej poprzez możliwość zmiany wielkości czcionki, kontrastu, możliwość użycia czytnika ekranu.    
  1) Ogłoszenie 2) Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert 3) Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 4) Załącznik nr 2- Klauzula informacyjna RODO 5) Załącznik nr 3- Oświadczenie uczestnika projektu