x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Konkurs na stanowisko: PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

  2020-01-13
  < wróć do aktualności
  Dyrektor ogłasza konkurs na stanowisko:

  PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ w oddziałach

  -Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Reumatologii

  -Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

  -Oddział Kardiologii

  -Oddział Psychiatrii z pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

  -Oddział Ratunkowy

  Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ   ponownie ogłasza konkurs na stanowisko:   PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ w oddziałach   -Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Reumatologii -Zakład Opiekuńczo – Leczniczy -Oddział Kardiologii -Oddział Psychiatrii z pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych -Oddział Ratunkowy   Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu MZ z dnia 6 lutego 2012r w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą tj.: -podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; -dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska; prawo wykonywania zawodu i dyplom poświadczone notarialnie lub oryginały tych dokumentów do wglądu komisji konkursowej; -opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; -inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem); na prośbę komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów; -oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; -oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w Oddziale …………………….   Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).   Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Nowotarskiego pod adresem:   Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Tagu ul. Szpitalna 14 34-400 Nowy Targ na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację: „Konkurs na stanowisko ………………..”   Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym dostępne są w budynku administracji pokój nr 18 Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu ul. Szpitalna 14, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.35   Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 60 dni od zakończenia okresu składania dokumentów.   O terminie przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.