Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ

LOKALIZACJA: BLOK D, II PIĘTRO
KONTAKT:
18 263 34 10 - kierownik
18 263 34 14 - sekretariat
18 263 34 13 - posterunek pielęgniarek
GODZINY ODWIEDZIN:
w niedzielę i święta 10.00 - 17.00
WYPISY: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-10.00
KONSULTACJE: informację o przebiegu terapii rodzina może uzyskać w środy w godz. 10.00-13.00 (w obecności pacjenta)

Agnieszka Korczak- Specjalista psychoterapii uzależnień,
w trakcie kursu psychoterapii w nurcie eriksonowskim, atestowanego przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Kierownik
 
Zofia Ligas- Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego 
Pielęgniarka Oddziałowa
 
Lek. med. Katarzyna Piotrowska
Lekarze pracujący w oddziale

Ilość łóżek - 31
Zakres leczenia:
  • Terapia indywidualna
  • Terapia grupowa
  • Osobisty plan terapii
  • Społeczność terapeutyczna

  1. Diagnoza nozologiczna
  2. Diagnoza problemowa
  3. Diagnoza zaburzeń osobowości

1. Dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są w dniu wypisu pacjenta w godzinach od 7 do 10 przy posterunku pielęgniarskim.
2. Zaświadczenia o pobycie w oddziale wydawane są w piątki i w soboty.
3. Chorym pracującym nie wysyła się zawiadomienia do zakładu pracy o pobycie w szpitalu.
4. Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL pacjenta, numer dowodu osobistego lub NIP pacjenta oraz NIP zakładu pracy.
5. Za ksero dokumentacji pobierana jest opłata ustalana co roku przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy.

1.Leczenie w oddziale trwa 8 tygodni.

2.Pacjent oraz osoby odwiedzające są zobowiązani do przestrzegania na terenie Szpitala zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających, zajmowania się hazardem pod rygorem sankcji prawnych przewidzianych, oraz dyscyplinarnego wypisania chorego ze szpitala.

3.Udowodniona kradzież skutkuje natychmiastowym, dyscyplinarnym wypisaniem z oddziału.

4.Cisza nocna w oddziale trwa od 22.00 do 6.30. po godzinie 22.00 drzwi na oddział są zamykane.

6.Pacjent ma obowiązek stosować się do zaleceń terapeutów, pielęgniarek i lekarzy w zakresie realizowania programu terapeutycznego, indywidualnego planu terapii, kontraktu terapeutycznego, do przestrzegania zalecanej diety, stosowania się do zaleceń lekarskich.

7.Przyjmowanie przez pacjenta leków innych niż zleconych w oddziale powinno być konsultowane z lekarzem i za jego zgodą.

8.Pacjent oraz odwiedzający powinni odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu szpitala. Stosowanie przemocy wobec innych pacjentów lub personelu skutkuje dyscyplinarnym wypisaniem pacjenta z oddziału.

9.Pacjent ma obowiązek każdorazowego zgłaszania pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału. Każdorazowe wyjście powyżej 15 min. powinno być wpisane przez pacjenta do „zeszytu wyjść” – np. wyjście do kaplicy. Pacjent nie może wychodzić poza teren szpitala. Za wyjątkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asyście personelu szpitala, oraz za wyjątkiem pacjentów, którzy otrzymali przepustkę

10.Pacjent oraz osoby odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze, urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

11.Pacjent ma obowiązek utrzymać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.

12.Korzystanie z własnych urządzeń elektrycznych (czajniki, grzałki, radia, telewizji itp.), jest zabronione.

13.Korzystanie przez pacjentów z własnych urządzeń zasilanych energią elektryczną (suszarka, ładowarka do telefonu), nie można narażać szpital na dodatkowe koszty. Korzystanie przez pacjentów z urządzeń elektrycznych nie powinno być uciążliwe dla innych pacjentów jak i zakłócać działania aparatury medycznej.

14.W oddziale odwiedziny odbywają się tylko w salach do tego wyznaczonych.

Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć