x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Centrum Zdrowia Psychicznego

  2023-08-22
  < wróć do aktualności

  Podhalański Szpital Specjalistyczny poszukuje osób do pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego- w punktach w: Nowym Targu, Rabce- Zdroju i  Zakopanem.  Istnieje możliwość zatrudnienia na  podstawie  umowy o pracę lub   umowy cywilno- prawnej


  Podhalański Szpital Specjalistyczny poszukuje osób do pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego- w punktach w: Nowym Targu, Rabce- Zdroju i  Zakopanem.  Istnieje możliwość zatrudnienia na  podstawie  umowy o pracę lub   umowy cywilno- prawnej. Istnieje możliwość elastycznych godzin pracy                                                              

   Zapraszamy do składania dokumentacji aplikacyjnej wraz ze wskazaniem preferowanego miejsca pracy na niżej opisane stanowiska :


  STANOWISKO

  OPIS WYMAGAŃ

  psycholog

  Kwalifikacje: psycholog w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie psychologów.

  Obowiązki: prowadzenie wstępnego wywiadu w ramach pierwszego kontaktu z pacjentem, budowanie i utrzymywanie relacji terapeutycznych z pacjentem i jego siecią oparcia społecznego ; prowadzenie dokumentacji medycznej, współpraca z Zespołami Leczenia Środowiskowego, pomoc psychologiczna oraz terapeutyczna dla pacjenta oraz jego rodziny i sieci oparcia społecznego, psychoedukacja, poradnictwo, konsultacje i inne

  psycholog kliniczny, lub z doświadczeniem

  klinicznym co najmniej 2 lata w 

  szpitalu

   

  Kwalifikacje: Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny, lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna (ukończenie co najmniej 2 roku), lub psycholog z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej.

  Obowiązki: prowadzenie diagnostyki psychologicznej i neuropsychologicznej, prowadzenie dokumentacji medycznej, współpraca z Zespołami Leczenia Środowiskowego, pomoc psychologiczna oraz terapeutyczna dla pacjenta oraz jego rodziny i sieci oparcia społecznego, psychoedukacja, poradnictwo, konsultacje i inne  

  pielęgniarka

   

  Kwalifikacje: prawo wykonywania zawodu, preferowana specjalizacja z pielęgniarstwa psychiatrycznego.

  Obowiązki: prowadzenie wstępnego wywiadu w ramach pierwszego kontaktu z pacjentem, opieka pielęgniarska nad pacjentem znajdującym się w ambulatorium lub Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, wykonywanie procedur i zabiegów pielęgniarskich, opieka pielęgnacyjna, promowanie zdrowia i profilaktyki chorób , udzielanie świadczeń diagnostycznych pielęgniarskich i innych świadczeń leczniczych, prowadzenie dokumentacji medycznej , prowadzenie i udział w sesjach Otwartego Dialogu, współpraca z Zespołami Leczenia Środowiskowego i inne.  

  W ramach oddziałów dziennych praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.35 w punktach w Rabce-Zdroju i Zakopanem.   

  lekarz specjalista psychiatra

  Kwalifikacje: lekarz, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

  Obowiązki: udzielanie świadczeń medycznych, przeprowadzanie diagnozy medycznej, prowadzenie  obserwacji  i farmakoterapii pacjentów, przeprowadzanie i zlecanie badan dodatkowych, uczestniczenie w sesjach Otwartego Dialogu , prowadzenie dokumentacji, współpraca ze specjalistami odpowiedzialnymi za leczenie i rehabilitację  pacjenta  i inne.

  lekarz psychiatra

  Kwalifikacje: posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii. 

  Obowiązki: udzielanie świadczeń medycznych, przeprowadzanie diagnozy med., prowadzenie farmakoterapii pacjentów, obserwacja chorego, przeprowadzanie i zlecanie badan dodatkowych, uczestniczenie w sesjach Otwartego Dialogu , prowadzenie dokumentacji, współpraca ze specjalistami odpowiedzialnymi za leczenie i rehabilitację  pacjenta  i inne.

  lekarz w trakcie specjalizacji

  Kwalifikacje: lekarz, który w przypadku świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych i dziennych – lekarz, który ukończył co najmniej pierwszy rok specjalizacji z psychiatrii.

  Obowiązki: udzielanie świadczeń medycznych, przeprowadzanie diagnozy medycznej, prowadzenie farmakoterapii pacjentów, obserwacja chorego, przeprowadzanie i zlecanie badan dodatkowych, uczestniczenie w sesjach Otwartego Dialogu , prowadzenie dokumentacji  współpraca ze specjalistami odpowiedzialnymi za leczenie i rehabilitację  pacjenta  i inne.

  rejestratorka/sekretar ka medyczna

  Kwalifikacje: Wykształcenie co najmniej średnie,

  Obowiązki: Udzielanie pełnej i rzetelnej informacji na temat usług medycznych świadczonych przez Centrum Zdrowia  Psychicznego oraz zasad jego funkcjonowania, rejestracja pacjentów, przyjmowanie zgłoszeń zarówno telefonicznie, osobiście, mailowo, prowadzenie ewidencji wykonanych usług medycznych, obsługa dokumentacji i inne.

  dietetyk

  Kwalifikacje: rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera lub rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) dietetyka i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera, lub rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera, lub rozpoczęcie przed dniem 1 września 2013 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk albo ukończenie technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik technologii żywienia w specjalności dietetyka.

  Obowiązki: ocena stanu odżywienia, sposobu żywienia oraz zapotrzebowania na składniki odżywcze, rozpoznanie i działania prewencyjne i uczestnictwo w terapii otyłości i niedożywienia, udzielanie porad żywieniowych, planowanie diety i pomoc w jej stosowaniu, koordynowanie programu żywieniowego, współpraca przy opracowywaniu planów terapii, prowadzenie psychoedukacji, prowadzenie dokumentacji medycznej.

  specjalista psychoterapii uzależnień

  Kwalifikacje: osobę, która posiada kwalifikacje specjalisty terapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub posiada kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

  Obowiązki: diagnoza uzależnienia i współuzależnienia, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, kierowanie do specjalistycznych ośrodków leczenia uzależnień i współpraca z nimi, współpraca przy opracowywaniu planów terapii, współpraca z samorządowymi komisjami ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie psychoedukacji, prowadzenie dokumentacji medycznej.


   

   

   

   Zainteresowane osoby, prosimy o przesłanie CV  i listu motywacyjnego   na adres :    centrum@pszs.eu   -  w tytule wiadomości  proszę wpisać  rekrutacja  CZP

  Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu z siedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, Numer księgi rejestrowej 000000006068,NIP: 735-21-78-657, REGON: 000308324, KRS: 0000002479, tel.: 18/263-30-00, fax. 18/263-39-50, e-mail: sekretariat@pszs.eu, www.pszs.eu.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@pszs.eu

  2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

  3.  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  4.Odbiorcami danych osobowych będą:

  · podmioty prowadzące obsługę informatyczną;

  ·podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

  7.Posiada Pani/Pan prawo do:  żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec

  przetwarzania, przenoszenia danych cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                                                                                    

  8.Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawnymi jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.                                                                                                                            

  9.Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  W aplikacji należy zawrzeć następująca klauzulę:

  „Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

  W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.