x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Konkurs na stanowisko Kierownika SPZOZ WOZ w Leśnicy-Groniu

  2022-12-04
  < wróć do aktualności

  WÓJT GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

  KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

  WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W LEŚNICY- GRONIU UL. SZKOLNA 3, 34-406 LEŚNICA.


  Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 430) i w oparciu o regulamin przeprowadzenia konkursu.

  I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wiejski Ośrodek Zdrowia w Leśnicy-Groniu (KRS: 0000004200, NIP: 7361486938, REGON: 491991131 – ul. Szkolna 3, 34-406 Leśnica.

  II. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego.

  Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPZOZ WOZ w Leśnicy- Groniu są dostępne do wglądu w Biurze Rady Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, pok. Nr 32, w dniach roboczych w godzinach 8°° - 15°°., na stronie Gminy w zakładce KONKURS NA KIEROWNIKA SPZOZ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce OFERTY PRACY.

  III. Stanowisko objęte konkursem:

  Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejski Ośrodek Zdrowia w Leśnicy-Groniu.

  IV. Warunki pracy:

  Umowa cywilno-prawna na okres 6 lat – kontrakt menadżerski lub umowa o pracę.

  V. Wymagane kwalifikacje kandydata.

  Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46, ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) tzn.:

  1. posiadać wykształcenie wyższe;

  2. posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;

  3. posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

  4. nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione umyślnie.

  Oprócz wymogów wyżej określonych kandydata ubiegającego się o stanowisko kierownika powinny cechować:

  1) dobra znajomość problematyki ochrony zdrowia oraz zarządzania służbą zdrowia,

  2) umiejętność kierowania zespołem i współpracy w zespole,

  3) kreatywność.

  VI. Dokumenty wymagane od kandydatów.

  Kandydaci posiadający wymagane kwalifikacje powinni przedłożyć:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;

  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

  5. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

  6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejski Ośrodek Zdrowia w Leśnicy-Groniu.

  Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

  VII. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie opisanej „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejski Ośrodek Zdrowia w Leśnicy-Groniu” należy składać listownie na adres Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska lub osobiście w sekretariacie urzędu pok. nr 8 w terminie do dnia 5.12.2022 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy).

  Na kopercie należy zamieścić swoje imię i nazwisko.

  Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  VIII. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur.

  Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.

  Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Radę Gminy Bukowina Tatrzańska. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w BIP, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

  Szczegółowe informacje zamieszczone na stronie Gminy w zakładce KONKURS NA KIEROWNIKA SPZOZ oraz w BIP w zakładce OFERTY PRACY.

  Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska

  /-/ Andrzej Pietrzyk