x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego polegająca na przebudowie i wyposażeniu SOR w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu

  2024-01-08
  < wróć do aktualności

  DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH W RAMACH PROGRAMU INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI, PRZEBUDOWIE LUB DOPOSAŻENIU SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH (SOR) LUB PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SOR W RAMACH SUBFUNDUSZU MODERNIZACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH WYODRĘBNIONEGO Z FUNDUSZU MEDYCZNEGO.


  Dofinansowanie: Subfundusz Modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębniony z Funduszu Medycznego

  Inwestycja pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, OIOM oraz poradni pocovidowych wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr. 19634/3, obr. 0001 w Nowym Targu.”

  Zadanie dofinansowane pn.: „Dofinansowanie inwestycji pn. ,,Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego polegająca na przebudowie i wyposażeniu SOR w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu”.


  Całkowita wartość zadania dofinansowanego: 22.519.985,00 PLN

  Dofinansowanie: 15.000.000,00 PLN

  Wkład własny: 7.519.985,00 PLN

  Data podpisania umowy o dofinansowanie: 21.11.2023r.


  Opis zadania dofinansowanego: Zadanie realizowane w oparciu o posiadany projekt techniczny będzie polegało na dostosowaniu do potrzeb współczesnego lecznictwa, obowiązujących przepisów i norm oraz zapewnienia szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w istniejącej infrastrukturze SOR PSZS w Nowym Targu. Zakres prac obejmuje przebudowę całego parteru budynku C PSZS, na którym zlokalizowany jest obecny SOR celem dostosowania do wymagań określonych rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. W wyniku przebudowy zostanie zmieniony całkowicie układ obecnie istniejących pomieszczeń (ścian wewnętrznych) oraz instalacji, w tym, m.in: c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod.-kan., ciepłej i zimnej wody, oświetlenia ogólnego podstawowego i rezerwowego, ewakuacyjnego i kierunkowego, gazów medycznych, kontroli dostępu. W wyniku realizacji inwestycji powstanie pomieszczenie do triażu wstępnego wraz z izolatką dla pacjentów z chorobami zakaźnymi i triażu ogólnego, którego liczba stanowisk zostanie zwiększona. Zwiększenie liczby gabinetów do przeprowadzania segregacji medycznej jest niezbędne z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie tego obszaru SOR. Przebudowana łazienka będzie w pełni przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalid. zostanie wyposażona w natrysk i wózek-wannę. W wyniku realizacji projektu wszystkie przebudowane pomieszczenia zostaną kompletnie wyposażone w zależności od charakteru pomieszczeń w odpowiednie meble, m.in. kozetki dla pacjentów, parawany, w tym także w sprzęt niezbędny do segregacji medycznej i rejestracji osób (m.in. automat biletowy, wyświetlacz zbiorczy, terminal stan., wyświetlacz stan., kardiomonitor i tablety medyczne dla osób przeprowadzających segregację medyczną). SOR zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt medyczny, w tym tomograf komputerowy,pompy infuzyjne, aparat do znieczulenia.

  Realizacja inwestycji pozwoli na zmianę układu pomieszczeń SOR, w tym zapewnienie dwuetapowego triażu, co pozwoli na ciągłość działania SOR w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby zakaźnej u pacjenta. Przyczyni się to do znacznej poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Ponadto wpłynie bezpośrednio na zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń medycznych w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia, co przełoży się na zwiększenie efektywności syst. ratownictwa medycznego. Wymiana wyeksploatowanego sprzętu diagnostycznego i aparatury wspomagającej funkcje życiowe pacjenta na nowoczesny przyczyni się do : - poprawy jakości udzielanych świadczeń; - poprawy warunków pracy personelu med.; - szybszą i skuteczniejszą diagnozę pacjenta; - zwieszenie efektywności udzielanych świadczeń. Ponadto SOR PSzS spełni warunki dostępności podmiotu medycznego po wykonaniu pomieszczeń sanitarnohigienicznych przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


  Okres realizacji: lata 2024-2025