x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Podhalański Szpital Specjalistyczny poszukuje osób do pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu, Rabce-Zdroju i Zakopanem

  2024-04-10
  < wróć do aktualności

  Istnieje możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej oraz możliwość elastycznych godzin pracy.

  Zapraszamy do składania dokumentacji aplikacyjnej wraz ze wskazaniem preferowanego miejsca pracy oraz formy zatrudnienia na niżej opisane stanowiska:  STANOWISKO

  psycholog

  OPIS WYMAGAŃ

  Kwalifikacje: psycholog w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie psychologów.
  Obowiązki: prowadzenie wstępnego wywiadu w ramach pierwszego kontaktu z pacjentem, budowanie i utrzymywanie relacji terapeutycznych z pacjentem i jego siecią oparcia społecznego ;

  prowadzenie dokumentacji medycznej, współpraca z Zespołami Leczenia Środowiskowego, pomoc psychologiczna oraz terapeutyczna dla pacjenta oraz jego rodziny i sieci oparcia społecznego, psychoedukacja, poradnictwo, konsultacje
  i inne.

  Psycholog kliniczny lub z doświadczeniem klinicznym co najmniej 2 lata
  w szpitalu


  Kwalifikacje: Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny, lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna (ukończenie co najmniej 2 roku), lub psycholog z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej.
  Obowiązki: prowadzenie diagnostyki psychologicznej i neuropsychologicznej, prowadzenie dokumentacji medycznej, współpraca z Zespołami Leczenia Środowiskowego, pomoc psychologiczna oraz terapeutyczna dla pacjenta oraz jego rodziny i sieci oparcia społecznego, psychoedukacja, poradnictwo, konsultacje i inne.

  Pielęgniarka


  Kwalifikacje: prawo wykonywania zawodu, preferowana specjalizacja z pielęgniarstwa psychiatrycznego.

  Obowiązki: prowadzenie wstępnego wywiadu w ramach pierwszego kontaktu z pacjentem, opieka pielęgniarska nad pacjentem znajdującym się w ambulatorium lub Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, wykonywanie procedur i zabiegów pielęgniarskich, opieka pielęgnacyjna, promowanie zdrowia i profilaktyki chorób , udzielanie świadczeń diagnostycznych pielęgniarskich i innych świadczeń leczniczych, prowadzenie dokumentacji medycznej , prowadzenie i udział w sesjach Otwartego Dialogu, współpraca z Zespołami Leczenia Środowiskowego i inne.

  W ramach oddziału dziennego w Zakopanem praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.35

  lekarz specjalista psychiatra

  Kwalifikacje: lekarz, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

  Obowiązki: udzielanie świadczeń medycznych, przeprowadzanie diagnozy medycznej, prowadzenie obserwacji i farmakoterapii pacjentów, przeprowadzanie i zlecanie badan dodatkowych, uczestniczenie w sesjach Otwartego Dialogu, prowadzenie dokumentacji, współpraca ze specjalistami odpowiedzialnymi za leczenie i rehabilitację pacjenta i inne.

  lekarz psychiatra

  Kwalifikacje: lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii.
  Obowiązki: udzielanie świadczeń medycznych, przeprowadzanie diagnozy med., prowadzenie farmakoterapii pacjentów, obserwacja chorego, przeprowadzanie i zlecanie badan dodatkowych, uczestniczenie w sesjach Otwartego Dialogu , prowadzenie dokumentacji, współpraca ze specjalistami odpowiedzialnymi za leczenie i rehabilitację pacjenta i inne.

  lekarz w trakcie specjalizacji

  Kwalifikacje: lekarz, który w przypadku świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych i dziennych – lekarz, który ukończył co najmniej pierwszy rok specjalizacji z psychiatrii.
  Obowiązki: udzielanie świadczeń medycznych, przeprowadzanie diagnozy medycznej, prowadzenie farmakoterapii pacjentów, obserwacja chorego, przeprowadzanie i zlecanie badan dodatkowych, uczestniczenie w sesjach Otwartego Dialogu , prowadzenie dokumentacji współpraca ze specjalistami odpowiedzialnymi za leczenie i rehabilitację pacjenta i inne.

  Osoba prowadząca psychoterapię

  Kwalifikacje: osoba, która posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone
  w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026), ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności,
  w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin,
  albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia oraz posiada zaświadczenie poświadczające odbycie ww. szkolenia, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego,
  w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty”.
  Obowiązki: przygotowanie planów terapii, prowadzenie specjalistycznej psychoterapii pacjentów, prowadzenie psychoterapii grupowej, prowadzenie i udział w sesjach rodzinnych Otwartego Dialogu, prowadzenie psychoedukacji, prowadzenie dokumentacji medycznej.

  specjalista psychoterapii uzależnień

  Kwalifikacje: osobę, która posiada kwalifikacje specjalisty terapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub posiada kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

  Obowiązki: diagnoza uzależnienia i współuzależnienia, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, kierowanie do specjalistycznych ośrodków leczenia uzależnień i współpraca z nimi, współpraca przy opracowywaniu planów terapii, współpraca z samorządowymi komisjami ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie psychoedukacji, prowadzenie dokumentacji medycznej.

  Pracownik socjalny

  Kwalifikacje: Wykształcenie zgodne z art. 116 ustawy z 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U z 2016 r. poz 930 z zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25.01.2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008. Nr 27, poz. 158). Mile widziane doświadczenie zawodowe.

  Obowiązki: dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, udzielanie informacji i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, organizowanie pomocy materialnej, prowadzenie dokumentacji i inne  Zainteresowane osoby, prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres : sekretariat@pszs.eu - w tytule wiadomości proszę wpisać CZP - rekrutacja

  Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu z siedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, Numer księgi rejestrowej 000000006068,NIP: 735-21-78-657, REGON: 000308324, KRS: 0000002479, tel.: 18/263-30-00, fax. 18/263-39-50, e-mail: sekretariat@pszs.eu, www.pszs.eu.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@pszs.eu

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

  3. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  4.Odbiorcami danych osobowych będą:

  · podmioty prowadzące obsługę informatyczną;

  ·podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

  7.Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8.Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawnymi jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne. 9.Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  W aplikacji należy zawrzeć następująca klauzulę:

  „Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

  W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.