x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

  2024-01-17
  < wróć do aktualności

  Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu zostało utworzone przez Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu, we współpracy z Fundacją Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 pn. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - PROJEKT ZINTEGROWANY. Obszar testowania: powiat nowotarski”.


  Projekt był realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

  Cel projektu:

  Celem projektu było utworzenie i przetestowanie zdeinstytucjonalizowanego, środowiskowego modelu usług medycznych i społecznych dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego na terenie powiatu nowotarskiego od 01.11.2019 roku do 31.12.2023 roku.

  Okres realizacji: do 31.12.2023 r.

  Wartość projektu: 17 192 135,33 zł, w tym:

  • ze środków UE: 16 210 464,40 zł
  • ze środków dotacji celowej: 465 906,87 zł

  Obszar działania:  Powiat nowotarski "

  LECZENIE

  Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Nowym Targu jest przeznaczone dla dorosłych mieszkańców powiatu nowotarskiego. Jest miejscem, gdzie każda osoba w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym, jej rodzina i bliscy, mogą uzyskać wsparcie. 

  Naszą pomoc oferujemy osobom, które:

  ·   doświadczają różnych trudności życiowych,

  ·   przeżywają długotrwały stres,

  ·   doświadczyły straty, np. śmierci bliskiej osoby, rozwodu, rozstania,

  ·   w przeszłości korzystały lub nadal korzystają ze wsparcia psychologicznego lub psychiatrycznego,


  W Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Nowym Targu czeka na Państwa, profesjonalny  i otwarty zespół lekarzy, pielęgniarek, psychologów, terapeutów, asystentów zdrowienia. Każda osoba w kryzysie lub wychodząca z niego otrzymuje ”szytą na miarę”, kompleksową pomoc. Na spotkaniu pierwszego kontaktu określone zostają oczekiwania i potrzeby klienta oraz proponowana przez Centrum pomoc. Na spotkaniu tym wypełniane też są dokumenty niezbędne do korzystania z usług w ramach projektu.

  Następnie przygotowywany jest indywidualny plan zdrowienia klienta, w którym określa się cele i planowane sposoby ich osiągnięcia.  Nasze zespoły mobilne, kiedy tylko to potrzebne, docierają do klientów w miejscu zamieszkania. Dla osób potrzebujących i zakwalifikowanych udzielana jest pomoc mieszkaniowa.

  Świadczymy usługi medyczne:

  ·     porada pierwszego/wstępnego kontaktu,

  ·     porada lekarska,

  ·     porada psychologiczna,

  ·     badanie testem psychologicznym,

  ·     sesja psychoterapii indywidualnej, grupowej,

  ·     sesja wsparcia psychospołecznego,

  ·     Otwarty Dialog,

     porada dla członków rodziny i sieci osobistej bez pacjenta,

  ·      pomoc pielęgniarska, pomoc ratownika medycznego,

  ·      noclegowe miejsca interwencyjne

  ·      wsparcie przez asystenta zdrowienia,

  ·      zajęcia psychoedukacyjno-terapeutyczne (trening umiejętności społecznych, umiejętności metapoznawczych, trening interpersonalny, trening w zakresie samoobsługi i zaradności życiowej, trening kulinarny, zajęciowo-zadaniowy (porządkowy), trening aktywności zawodowej,

  ·       terapia zajęciowa (rysunek,malarstwo, ceramika, tkactwo, zajęcia muzyczne, filmoterapia, techniki komputerowe),

  ·      terapia ruchowa,

  ·      zebranie społeczności,

  ·      animacja/facylitacja grup samopomocowych,

  ·      wyjazdowy program terapeutyczny,

  ·      praca z siecią instytucji -koordynacja działań międzyinstytucjonalnalnych,

  Świadczymy usługi społeczne:

  ·     uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, treningi funkcjonowania w codziennym życiu (trening higieny oraz dbałości o wygląd zewnętrzny, gospodarowania środkami finansowymi, kulinarny, trening umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania problemów (w tym szukanie zdrowych sposobów radzenia sobie ze stresem), trening spędzania czasu wolnego, interwencje i pomoc w życiu w rodzinie)

  ·         kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej,

  ·         społeczność - integracja w grupie,

  ·         pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

  ·         wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia - doradztwo zawodowe,

  ·         pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia- pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie wizyt lekarskich, badań diagnostycznych pomoc w wykupywaniu i zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków i obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,

  ·         rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, zgodnie z zaleceniami specjalistów rehabilitacji i fizjoterapii,

  ·         pomoc mieszkaniowa (pomoc w ubieganiu się o uzyskanie mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, organizacja drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacja barier architektonicznych, kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu),

  ·         pomoc mieszkaniowa okresowe całodobowe wsparcie w mieszkaniu chronionym,