Strona archiwalna, aktualna strona pod adresem www.pszs.eu
Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Oddział Pediatryczny - Pielęgniarka

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

zatrudni pielęgniarkę do pracy w:

Oddziale Pediatrycznym

 

 

Miejsce pracy: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

·CV i list motywacyjny;

·kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, w tym PWZ na terenie RP

·kopie świadectw pracy

·inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres:

sekretariat@pszs.eu

faxem: (18) 263 3950 lub listownie na adres:

Podhalański Szpital Specjalistyczny

ul. Szpitalna 14

34-400 Nowy Targ

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Kadrowo-Płacowym pod nr tel. 182633030

 

Zgodnie zartykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II wNowym Targu zsiedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, Numer księgi rejestrowej 000000006068,NIP: 735-21-78-657, REGON: 000308324, KRS: 0000002479, tel.: 18/263-30-00, fax. 18/263-39-50, e-mail:sekretariat@pszs.eu,www.pszs.eu.

Kontakt zInspektorem Ochrony Danych– e-mail:iod@pszs.eu

2. Pani/Panadane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej iprzyszłych rekrutacji.

3. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenia oochronie danych.

4. Odbiorcami danych osobowych będą:

a.podmioty prowadzące obsługę informatyczną;

b.podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia.

5. Pani/Panadane osobowe nie będą przekazywanedo państwznajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres2 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

a.żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

c.przenoszenia danych;

d.cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

e.wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych wzakresie wymaganym przepisami prawnymi jest obligatoryjne, aw pozostałym zakresie dobrowolne.

9. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, wtym profilowania.

 

W aplikacji należy zawrzeć następująca klauzulę:

„Zgodnie zartykułem 6 ust. 1 lit. aRozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej iprzyszłych rekrutacji.”

W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, adokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć