Strona archiwalna, aktualna strona pod adresem www.pszs.eu
Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

LOKALIZACJA: PAWILON H
KONTAKT:
18 263 38 11 - Kierownik
18 263 38 12 - sekretariat
18 263 38 13 - pielęgniarka oddziałowa
18 263 38 14 - pokój lekarzy
18 263 38 16 - posterunek pielęgniarski - poziom 1
18 263 38 17 - posterunek pielęgniarski - poziom 0
18 263 38 23 - rehabilitacja 
 
GODZINY ODWIEDZIN:
poniedziałek-piątek 12.00-20.00
dni wolne 10.00-20.00
pdf
Rozmiar 0.27 MB
barthel
Dodano: 2018-11-23 13:07:11
pdf
Rozmiar 0.29 MB
informacja
Dodano: 2018-11-23 13:07:12
pdf
Rozmiar 0.26 MB
oswiadczenie
Dodano: 2018-11-23 13:07:12
pdf
Rozmiar 0.18 MB
skierowanie
Dodano: 2018-11-23 13:07:13
pdf
Rozmiar 0.17 MB
wniosek
Dodano: 2018-11-23 13:07:14
pdf
Rozmiar 0.20 MB
Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
Dodano: 2019-01-28 12:40:42
pdf
Rozmiar 0.24 MB
Zgoda na odbiór przez Zakład Opiekuńczo Leczniczy pozostałej należności.ZUS
Dodano: 2017-09-08 13:35:34
pdf
Rozmiar 0.24 MB
Zgoda na potrącenie należności za pobyt z zasiłku stałego / renty socjalnej
Dodano: 2017-09-08 13:33:14

Zakład Opiekuńczo Leczniczy jest jednostką organizacyjną Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu. Dwukondygnacyjny oddział posiada 21 sal  4 os. oraz  1 sale 1 os.
ZOL wyposażony w:
 • pełny węzeł sanitarny,
 • gabinet lekarski,
 • 2 sale rehabilitacyjne - wyposażone m.in. w kabiny  do ćwiczeń UGUL, rotory do ćwiczeń dolnych i górnych, rowery treningowe, poręcze do nauki chodzenia, stoły pionizacyjne,
 • kuchenki,
 • pokój dzienny dla pacjentów oraz duże pokoje kąpielowe,
Naszym przesłaniem jest zapewnienie pacjentom poczucia braku wyizolowania z życia wcześniej prowadzonego, stworzenie atmosfery i podjęcie rzeczywistych działań na rzecz  mobilizacji społecznej. 
Zakład kontynuuje działalność statutową Małopolskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Nowym Targu - Kowańcu. Naszym zadaniem jest objęcie pacjenta całodobową opieką i pielęgnacją, kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i pogłębiającą się niepełnosprawność, oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, w szczególności poprzez:
 • opiekę lekarską,
 • opiekę pielęgniarską,
 • usprawnienie ruchowe i działanie rehabilitacyjne,
 • leczenie farmakologiczne,
 • zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
 • zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
 • ustalenie i stosowanie diety
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i  unieruchomienia,
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w  społeczeństwie.
Podczas pobytu pacjenta w zakładzie jesteśmy w kontakcie z rodziną  i opiekunami w celu ustalenia w jakim stopniu są oni przygotowani do opieki nad pacjentem w trakcie pobytu i po jego zakończeniu. Pomagamy w załatwianiu spraw codziennych związanych ze zmianą sytuacji środowiskowej, pomagamy też w dokonywaniu  zakupów.

Joanna Krzywdzińska
Kierownik 
 
Krystyna Gryglak
Pielęgniarz Oddziałowy 
 
 
Dr n. med. Jacek Jancelewicz- Specjalista Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Geriatrii
Lek. med. Tomasz Dyba- Specjalista Chirurgii Ogólnej
Lekarze pracujący w oddziale

Elżbieta Kurdas- Psycholog

Maryla Leja- Terapeuta zajęciowy
 
 
 
Nad zdrowiem naszych podopiecznych czuwają specjaliści w zakresie chirurgii, geriatrii oraz chorób wewnętrznych, którzy w procesie diagnostyczno-leczniczym mają do dyspozycji podstawową aparaturę medyczną i sprzęt diagnostyczny. Pacjenci korzystają z diagnostyki laboratoryjnej oraz konsultacji specjalistycznych. 
Pielęgnację  oraz  opiekę  sprawuje zespół pielęgniarek (w dużej mierze z dziedziny pielęgniarstwa długoterminowego) i wykwalifikowani opiekunowie medyczni
Prowadzimy również leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy. Zachęcamy pacjentów do aktywnego spędzania  czasu oraz do nawiązywania kontaktów między sobą i personelem; każdego podopiecznego traktujemy indywidualnie dbając o jego zdrowie psychiczne.
Metody stosowane w terapii zajęciowej to: 
 • arteterapia - zajęcia plastyczne, malowanie, rysowanie, różnego rodzaju prace ręczne 
 • muzykoterapia - słuchanie muzyki, śpiew i relaksacja 
 • silwoterapia - kontakt z przyrodą 
 • biblioterapia - zajęcia z wykorzystaniem książek (czytanie i słuchanie) 
 • trening czynności dnia codziennego - zdobywanie umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w życiu codziennym. 
Zespół rehabilitantów:
Stosujemy rehabilitację indywidualną mającą za zadanie zmniejszyć daną dysfunkcję bądź też zahamować jej skutki uboczne. Pacjent może także zostać zakwalifikowany na rehabilitację ogólno-kondycyjną w sali gimnastycznej. Prowadzimy naukę  prawidłowego stereotypu chodu, ćwiczenia manualne ręki, masaż i drenaż limfatyczny. 
W działaniach wspomagają nas wolontariusze z Parafii Św. Katarzyny w Nowym Targu. 

Informacja o przyjęciach do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w nowym Targu (ZOL)

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, zwany dalej ZOL, jest komórką organizacyjną Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu i realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.

ZOL nie jest oddziałem Szpitala ani Domem Pomocy Społecznej.

Świadczenia zdrowotne udzielane w ZOL finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Koszty wyżywienia i zakwaterowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosi Świadczeniobiorca.

Miesięczna opłata za pobyt w ZOL wynosi 250% najniższej emerytury, nie więcej jednak niż 70% miesięcznego dochodu Świadczeniobiorcy.

Do ZOL nie mogą być kierowani pacjenci, u których podstawowym wskazaniem jest choroba psychiczna, zaawansowana choroba nowotworowa lub uzależnienie, wymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym oraz którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności („skala Barthel”) otrzymali ponad 40 punktów.

Podstawą przyjęcia do ZOL jest skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie wniosku osoby zainteresowanej (do którego dołączyć należy dokument „Wywiad Pielęgniarski i Zaświadczenie Lekarskie”).

Formularze niezbędne do uzyskania skierowania dostępne są na stronie internetowej Szpitala www.pszs.eu w zakładce Struktura szpitala  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy lub na miejscu w ZOL (Nowy Targ, ul Szpitalna 14, pawilon H, poziom -1).

Wraz ze skierowaniem należy dostarczyć do ZOL następujące dokumenty:

 Wywiad Pielęgniarski i Zaświadczenie Lekarskie;

 ocenę skalą poziomu samodzielności - skala Barthel;

 oświadczenie osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL;

 dokumenty stwierdzające wysokość dochodu, w szczególności: decyzja organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej (ostatnia waloryzacja - aktualizacja wysokości świadczenia), decyzja o przyznaniu zasiłku;

 posiadaną dokumentację medyczną – kserokopie (np. Karty informacyjne z pobytu w szpitalu, kopie dokumentacji od lekarza rodzinnego).

 

W przypadku osób, u których zachodzi uzasadniona stanem zdrowia wątpliwość co do zdolności do świadomego podejmowania decyzji, dołączyć należy dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry z określeniem zdolności Świadczeniobiorcy do czynności prawnych bądź potwierdzenie złożenia wniosku do właściwego Sądu o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite, z określeniem Doradcy Tymczasowego na czas trwania postępowania. Strona 2 z 2

 

Wypełnione dokumenty można złożyć bezpośrednio w ZOL lub przesłać pocztą na adres:

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

34-400 Nowy Targ, ul Szpitalna 14

Przyjmowana jest tylko kompletna i spójna dokumentacja.

Po kwalifikacji dokonanej przez Lekarza ZOL, określeniu trybu przyjęcia (pilny / stabilny) Świadczeniobiorca zostaje wpisany na Listę Oczekujących (tzw. „kolejka”), o czym pisemnie informuje Kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.

W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz ZOL do kwalifikacji może wymagać dodatkowych dokumentów.

Każdy przypadek pilny poddawany jest szczegółowej analizie na posiedzeniu Zespołu Zadaniowego, który zbiera się raz w miesiącu i decyduje ostatecznie o kolejności przyjęcia.

Osoba wpisana na Listę Oczekujących powinna być przyjęta do ZOL nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.

Dokumentami wymaganymi w momencie przyjęcia Świadczeniobiorcy do ZOL są:

 dowód osobisty;

 dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia;

 ostatnia waloryzacja emerytury / renty, jeżeli nie była dostarczana;

 ostatni odcinek emerytury/renty lub wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający dochód;

 właściwe zaświadczenie z Sądu w stosunku do osób częściowo lub całkowicie Ubezwłasnowolnionych;

aktualne zaświadczenie od lekarza psychiatry z określeniem zdolności Świadczeniobiorcy do czynności prawnych (jeżeli takie zaświadzcenie było dołączone na etapie składania dokumentów do „kolejki");

 kserokopie dokumentacji medycznej z zakończonego leczenia szpitalnego;

 wyniki aktualnych badań diagnostycznych: morfologia, elektrolity, glukoza, mocznik, kreatynina, Hbs, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej z opisem.

 

W dniu przyjęcia do ZOL Świadczeniobiorca oceniany jest skalą poziomu samodzielności (skala Barthel), warunkiem przyjęcia jest uzyskanie w ocenie 40 punktów lub mniej.

W celu zapewnienia terminowego opłacania kosztów wyżywienia i zakwaterowania, Świadczeniobiorca wyraża zgodę na potrącanie opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przez właściwy organ ze świadczenia wypłacanego przez ten organ.

ZOL może odbierać w imieniu Świadczeniobiorcy pozostałą po potrąceniu, kwotę świadczenia na podstawie stosownej dyspozycji.

Szczegółowych informacji dotyczących przyjęć udziela Kierownik ZOL, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 14:00, pawilon H, poziom -1, tel. 18 263 38 11.


Podstawy formalno – prawne funkcjonowania zakładu

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych, (Dz.U.2012. 731 z późn. zm.)
 2. Zarządzenie Nr 602016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29.06.2016r.. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
 3. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. Dz.U. nr 112, poz. 654 (Dz. U. 2015. 618 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm) (Dz.U. 2015.581 z późn. zm)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki  długoterminowej (t.j. Dz. U.2015 poz. 1658)
 6. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 64, poz. 593) (Dz. U. 2016. 930 z późn. zm.)
Akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl. Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia znajdują się na stronach NFZ : http://nfz.gov.pl

Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć